Srovnání terénu připraveného pro budoucí stavební parcely v Zaječicích u Pyšel nadbytečnou zeminou ze stavby železničního koridoru u Čerčan ocenila Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) pokutou 25 tisíc korun. Pravomocně uložená sankce ale mohla být daleko vyšší, až 50 milionů korun, pokud by došlo k ohrožení či poškození životního prostředí. V případě Zaječic analytický rozbor neprokázal, že by zemina byla kontaminovaná.
Šetření inspektorů iniciovalo anonymní oznámení. „Stavba nebyla projednaná se stavebním úřadem a nebyly splněné další administrativní povinnosti při nakládání s odpady,“ zdůvodnil sankci Jan Svoboda, ředitel oblastního inspektorátu pro Prahu a střední Čechy. “Odtěžená zemina, pokud ji stavebník dále nevyužije, se stává odpadem. Ten smí převzít pouze oprávněná osoba, která má souhlas krajského úřadu,“ objasnil šéf regionálních inspektorů, podle něhož je zdánlivě bezvýznamný případ charakteristický pro desítky obdobných kauz z regionu. „Jedná se o protizákonné nakládání s těženými zeminami, hlušinami, kamením a stavební sutí především formou jejich nelegálního ukládání v rámci staveb, rekultivací, terénních a deponií, které pokud nejsou odhalené, jsou pro velmi výnosné,“ upozornil Jan Svoboda s dovětkem, že firmy za tunu odpadu inkasují sto korun a při zisku deseti milionů není pro ni i milionová pokuta důležitá. Proto se Česká inspekce životního prostředí rozhodla uzavřené kauzy zveřejňovat jako varování pro podnikatele i obce. „Deliktní činnost se týká i malých obcí, kde starosta povolí vysypání několika fůr zeminy do nějaké lokality a pak se diví, že se nelegální skládka desetinásobně rozrostla,“ podotkla Eva Tylová, ředitelka ČIŽP. „Zveřejnění v médiích má na firmy větší dopad,“ doplnila Tylová.