Celá záležitost výstavby úpravny je vyústěním postoje Evropská unie a potažmo i Česka postupně zakázat prosté skládkování. Z toho také vychází, že by se mělo využívat k dalšímu zpracování ještě více materiálu obsaženého v odpadu, než dosud.

Zatímco Vlašim a Votice mají ještě nejméně dekádu možnost ukládat odpad, respektive to, co z něj při současném způsobu třídění zbude na skládky v Trhovém Štěpánově a u Votic, Benešov tak „měkký polštář“ už nemá.

„Kapacita přibyšické skládky vystačí jen na dva roky,“ uvedl benešovský místostarosta Roman Tichovský a současně upozornil, že termín zákazu skládkování vydaný EU a přijatý i ČR, se mezitím posunul z roku 2024 až do roku 2030.

Ani to však neznamená, že může Benešov jen vozit odpad do Přibyšic. Proto také jeho obchodní společnost, Technické služby Benešov, oznámily záměr vybudovat zařízení na úpravu komunálních odpadů. Její areál má stát na jižním okraji města.

„Bude tam překládací stanice odpadů, linka na úpravu komunálních a spalitelných odpadů, dotřiďovací linka pro odděleně shromažďované odpady, kompostárna, recyklační plocha pro stavební odpady a sběrný dvůr,“ sdělil benešovský místostarosta.

Areál bude mít i provozní infrastrukturou a navazovat má na tamní průmyslovou zónu. V ní už nyní stojí například základna ČSAD Benešov. Vedle ní má dopravce další vlastní volné pozemky a hned na ně navazuje půda města s výměrou necelé tři hektary. Na východě jsou pak další soukromé pozemky.

Vytipované území pro vznik úpravny leží zhruba 80 metrů od nejbližší obytné zástavby u Mariánovic. A i když nemá přístup k železnici, má dobré silniční napojení přes Černoleskou ulici na Vlašim a opačným směrem na Sedlčansko a Voticko po nová komunikaci a okružní křižovatce U Topolu.

„Odpad se v úpravně slisuje a odveze v kontejnerech pryč,“ vysvětlil nakládání s odpadem Bohumil Rataj, ředitel Technických služeb Benešov. Proto také podle místostarosty Romana Tichovského není bezpodmínečně nutné, aby úpravna měla vlastní železniční vlečku.

„Je totiž dost problematické, aby se vlak, který by jezdil k úpravně, vešel do taktů spojů na hodně vytížené trati z Benešova do Tábora,“ vysvětlil místostarosta a připomněl, že nakládání s odpadem bude probíhat v halách, proto nehrozí únik zápachu. „Podobná zařízení jsou v Rakousku nebo Německu přímo v obcích,“ dodal.

Jak v dokumentu zveřejněném na úřední desce stojí, může veřejnost, dotčená veřejnost, dotčené orgány a dotčené územní samosprávné celky zaslat své vyjádření k oznámení na Odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Středočeského kraje a to do 30 dnů ode dne zveřejnění oznámení.

„K vyjádřením zaslaným po lhůtě příslušný úřad nepřihlíží,“ upozornil Josef Keřka, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství.