Každá taková volební místnost představuje jeden volební okrsek a musí být podle zákona náležitě vybavena. Například místem pro úpravu volebních lístků a vyzdobena symboly státu – vlajkou a velkým znakem. A v každé se voliči kromě toho setkají také se členy okrskové volební komise.

„Ty jsou různě početné podle toho, kolik voličů je v okrsku zapsaných," připomněla Lenka Votrubová, vedoucí Oddělení spisové služby a vnitřní správy, která má na MěÚ Benešov na starost právě také volby.

Horní hranici počtu členů okrskové komise zákon neupravuje. V malých obvodech do 300 voličů musejí být nejméně čtyři, včetně zapisovatele a předsedy.

Například v největším volebním obvodu, kterým je město Benešov, je registrovaných 13 250 voličů, kteří jsou rozděleni do 23 okrsků. Nejčastěji v nich pracuje deset členů komise, opět včetně předsedy a zapisovatele, který však nemá pravomoci člena komise. Menší benešovské okrsky mají ale členů jen šest.

Každému členovi okrskové komise náleží podle zákona také patřičná finanční odměna. Ten, který je v pracovním poměru nebo služebním poměru, má nárok nejen na pracovní nebo služební volno, ale také na náhradu mzdy, platu, služebního příjmu nebo odměny ve výši průměrného výdělku od svého zaměstnavatele.

Zaplaceno dostanou také majitelé soukromých prostor, kde se volby konají. 

„Členovi okrskové volební komise, který není v pracovním poměru nebo služebním poměru, avšak je výdělečně činný, přísluší paušální náhrada ušlého výdělku za dobu výkonu funkce člena okrskové volební komise," píše se v zákoně.

Ten také určuje, kolik si členové komisí, za dva dny práce pro stát, vydělají. 

Běžný komisař získává zvláštní odměnu ve výši 1 300, zapisovatel 1 500 a předseda okrskové volební komise pak 1 600 korun.


Konají-li se volby v souběhu s jinými volbami, zvyšuje se odměna za výkon funkce o 400 Kč; v případě konání dalšího kola prezidentských nebo senátních voleb se zvyšuje odměna o dalších 200 Kč. Znamená to, že tam, kde se konají například volby do zastupitelstev v souběhu s volbami do Senátu a volby do Senátu budou dvoukolové, bude členovi okrskové volební komise, který není předsedou ani zapisovatelem a zúčastní se všech zasedání okrskové volební komise, náležet zvláštní odměna ve výši 1 900 korun (1 300 + 400 + 200). Zapisovateli by pak náležela odměna ve výši 2 100 Kč(1 500 + 400 + 200) a předsedovi okrskové volební komise ve výši 2 200 Kč (1 600 + 400 + 200).


Z této odměny se neodvádí pojistné na veřejné zdravotní pojištění, ani pojistné na sociální zabezpečení. Odměna se zdaňuje jako příjem z funkčního požitku.


Člen okrskové volební komise, který není v pracovním poměru ani v poměru obdobném pracovnímu poměru, avšak je výdělečně činný, má kromě zvláštní odměny za výkon funkce člena okrskové volební komise nárok také na náhradu ušlého výdělku za dobu výkonu funkce člena okrskové volební komise ve výši 43 Kč/hodinu, nejvýše však 340 Kč za jeden den.