Ve třídírně se odpad nebude dále zpracovávat, pouze se roztřídí v krytých halách s podtlakovou ventilací zamezující šíření případného zápachu do okolí. Záměr počítá i s kompostárnou, zásobovanou výhradně biologickým materiálem z území města. Vytříděný odpad po slisování poslouží jako druhotná surovina a odveze se k dalšímu zpracování. Zbytek poputuje do spalovny, kde pomůže vyrobit elektřinu.

Benešov ale dosud neví, kam bude odpad, který nyní končí na skládkách ve Voticích a Trhovém Štěpánově, vozit. V kraji se spaluje odpad v Elektrárně Mělník, která ale kapacitně nestíhá. Proto se může z Benešova odpad vozit až do Prachovic, k Liberci nebo do Českých Budějovic.

Na náklady na třídicí linku by mohly přispět i dotace. Ne však na celý záměr, ale na jednotlivé části zařízení.

Právě kvůli problematice dalšího nakládání s domovním odpadem v Benešově se v kulturním domě Karlov sešlo vedení města se zhruba stovkou občanů. Nejvíce rozruchu v hledišti bylo kvůli případnému stavění linky v Mariánovicích. V lokalitě totiž stojí desítky nových rodinných domů, jejichž obyvatelé s výstavbou třídicí linky nesouhlasí.

Jiří Knap z Mariánovic, který je předsedou spolku Zdravý Benešov, prohlásil, že zařízení by ovlivnilo současnou i budoucí generaci. „Z kompostárny by šel smrad, další zápach z třídičky - a v tom si budou hrát naše děti. Náš spolek udělá vše pro to, aby stavba v Mariánovicích nebyla. Už současná doprava je na hraně,“ uvedl.

Pavel Novák, jednatel společnosti Odpadová poradenská, která záměr pro Benešov posuzovala, vysvětlil, že zařízení nezatíží životní prostředí, protože se všechny operace budou odehrávat v krytých halách nebo pod přístřešky. „Hlavním zatížením tam bude nárůst dopravy,“ vysvětlil.

Benešovský starosta Jaroslav Hlavnička v této souvislosti připomněl, že kolem rodinných domů v Mariánovicích je plánován jihovýchodní obchvat města a doprava směrem k třídicí lince bude proti zátěži po otevření obchvatu minimální.

Pro Mariánovice hovoří i skutečnost, že jde o jediné místo s městskými pozemky. Navíc územní plán stavbu umožňuje, protože lokalita je průmyslovou zónou vhodnou i pro těžký průmysl. Zpracována už je i územní studie. Od zástavby rodinných domů by zařízení oddělily zemní val a zeleň. Naopak nevýhodou této volby je nutnost procesu zjišťování vlivu stavby na životní prostředí (takzvané EIA) a zvýšené náklady na realizaci opatření zamezujících šíření prachu a zápachu.

Další uvažovanou lokalitou je Kavčín, bývalý vojenský prostor. Toto řešení by se líbilo i lidem z Mariánovic. Problémem ale je, že tam město nemá vlastní pozemky. Muselo by je vykoupit nebo s majiteli směnit, o čemž už město s vlastníky jedná. Dalším nedostatkem lokality by byla nezbytná změna územního plánu. Tento proces ovšem může trvat i několik let.

Také ve třetí z vytipovaných lokalit, Pomněnicích, město nevlastní pozemky. Byly by proto nutné stejné kroky jako u Kavčína. Výhodou místa je blízkost silnice I/3, nevýhodou nutnost vybudovat novou přístupovou komunikaci, aby nákladní auta nemusela jezdit přes zabydlenou část osady. Územím také vede, i když pod zemí, vysokorychlostní trať.

Po hodině a půl jednání shrnul námitky občanů místostarosta Zdeněk Zahradníček. Poznamenal, že i kdyby bylo sedm navržených lokalit, proti každé by někdo protestoval. „Hledáme proto nejlepší variantu z těch špatných,“ konstatoval.

Město tak pokračuje v přípravách ve všech třech lokalitách a bude dále jednat s vlastníky pozemků na Kavčíně a v Pomněnicích. Zároveň bude připravovat projektové dokumentace a zahájí pro Mariánovice proces EIA. V harmonogramu příprav stojí, že v roce 2023 by se mělo projektovat a stavět by se mělo mezi dubnem a prosincem roku 2024. „Zahájení provozu předpokládáme v roce 2025,“ uvedl ředitel Technických služeb Benešov Bohumil Rataj.