Odstranit stále častěji se opakující situace může docela obyčejné lepší hospodaření s vodou. K němu směřuje také Týnec. Do března roku 2022 chce mít na stole projekt s názvem Adaptační strategie přizpůsobení se změnám klimatu města Týnce nad Sázavou. Bude stát 663 tisíce korun a až 90 procent nákladů pokryje dotace Norských fondů. Zpracovatelem je společnost Sweco Hydroprojekt.

„Dokument popíše jak šetřit vodou v intravilánu města, ale máme i ten, který se zabývá extravilánem,“ připomněl starosta Martin Kadrnožka s tím, že to může jít například jímáním vody z ulic, zadržování vody v takzvaných suchých poldrech, kde srážky zůstávají, aniž by škodily a postupně se z nich voda vsakuje do země nebo pomalu odtéká, aniž by zahltila řeku.

Vodě v krajině také pomůže oprava hrází už nefunkčních rybníků a nádrží, výsadba nových stromů, vznik remízků nebo květných luk a to zejména na stráních, z nich jinak voda rychle odtéká. „V současné době společnost Sweco Hydropojekt dokončuje sběr dat a zpracování analytické části. Výsledky představí zástupcům města a poté s nimi budou seznámeni obyvatelé města,“ uvedla projektová manažerka Věra Velková.

Po analýze Týnec získá i návrhovou část projektu, která popíše, co se s popisovanou situací musí udělat, aby se zlepšila. Na ni naváže návrh samotné realizace, tedy už konkrétní projekty, které by měly vzniknout. „Může tam být například i to, že při rekonstrukci školy bychom měli počítat se vznikem zelené střechy. Ta sníží teplotu v budově a zadrží i vodu. Nebo když budeme stavět parkoviště, abychom použili vodupropustnou dlažbu,“ popsal starosta.

Vedle drobnějších záležitostí ale návrhy také popíší velké stavební akce. K nim může patřit například i kanalizace. Ta dešťovou vodu nemusí jen odvádět do řeky, ale díky vsakovacím žebrům do země. K tomu všemu mají také dopomoci dotace.

Jedním z prvních konkrétních projektů, respektive dílčích úprav, který využije podpory, bude regulace vody, která teče ze studánky v lese u týnecké hájovny v lokalitě Hlinka a kolem garáží stéká strouhou až k mateřské škole. Tam při současném dostatku srážek voda vytéká až na povrch ulice K Zeleným vratům a teče po silnici až k pavilonům v dolní části areálu mateřinky. Částečně ale voda mizí i v kanalizaci. Z ní se vlévá do řeky, ale také do splaškové kanalizace. A v čistírně odpadních vod pak působí problémy.

„Už máme proto studii a schválili jsme zhotovitele projektové dokumentace pro stavební povolení. Ve strouze mezi poli vznikne malá hrázka a tři tůně, které zadrží a zpomalí průtok vody. Kvůli tomu se ale musíme domluvit s vlastníky pozemků,“ sdělil Martin Kadrnožka.

Týnec na projektovou dokumentaci čerpá dotaci a totéž by mělo následovat i při samotném budování v příštím roce. Tento konkrétní projekt vyřeší také případný další vývoj v lokalitě za garážemi, s nimiž se výhledově počítá pro další rozvoj města.

„Chceme našim nástupcům jednou předat město v lepším stavu, než jsme ho přebírali my. A to se týká i hospodaření s vodou. Bude to ale dlouhý příběh, který, než se ho podaří dotáhnout, bude stát ještě hodně milionů korun,“ dodal týnecký starosta.