Přeložku a zdvojkolejnění železniční tratě mezi Voticemi a Olbramovicemi chce město využít pro vytlačení části automobilové dopravy mimo zastavěné území.
Radnice už před dvěma lety vznesla při projednávání územního rozhodnutí ke stavbě železničního koridoru požadavek na zachování současného drážního tělesa včetně mostů pro uvažovaný západní obchvat, který by usměrnil tranzitní dopravu ze silnice II/121 mezi Beztahovem (součást Votic) na silnici I/18 protínající Veselku (součást Olbramovic). Nová komunikace by měla zrychlit spojení mezi oblastí Sedlecka-Prčicka a
Benešovem.
Votické zastupitelstvo opětovně potvrdilo zájem na dodržení předchozích ujednáních a pověřilo starostku Janu Kocurovou, aby zajistila vypracování odborné studie, jež má posoudit stavební proveditelnost a finanční náročnost záměru využití náspů a zářezů drážního tělesa, jehož šířka byla v první polovině minulého století upravená pro položení druhé traťové koleje. K realizaci zdvojkolejnění však tehdy nedošlo.

Jízdu vlakem zpestří tunely

Rychlost vlakových souprav po dokončení rekonstrukce a zdvojkolejnění železniční tratě mezi Voticemi a Bystřicí se příštím desetiletí téměř zdvojnásobí. Díky přeložkám a tunelům bude maximální traťová rychlost klasických souprav 150 km/h a pro jednotky s výklopnou skříní umožňující změnu těžiště při průjezdu obloukem 160 km/h.
Zvýšení rychlosti vlaků umožní třistametrová přeložka u osady Střelítov, čímž se narovná dvojitý oblouk v blízkosti kamenolomu.
Další přeložka s délkou zhruba 2100 metrů vznikne mezi Voticemi a Olbramovicemi. Její součástí bude 588 metrů dlouhý z povrchu hloubený „Votický“ tunel. Na něj bude navazovat kratší ražený 480 metrů dlouhý tunel „Olbramovický“. Opuštěné drážní těleso má posloužit pro silniční obchvat.
Modernizaci podstoupí hlavní kolejiště v obou sousedících stanicích. Cestujícím poslouží bezbariérová nástupiště, k nimž se ve Voticích dostanou podchodem s rampou a v Olbramovicích podchodem s výtahy a schodišti.
Třetí a zároveň nejdelší přeložkou při této etapě výstavby koridoru bude 2350 metrů měřící úsek mezi Olbramovicemi a Tomicemi, jehož součastí bude přes kilometr dlouhý hloubený tunel za osadou Zahradnice. Také zde bude maximální traťová rychlost 160 kilometrů za hodinu.
Poslední přeložkou v popisovaném úseku budoucího koridoru se stane zhruba 1,5 kilometru nové tratě mezi nynější výhybnou Tomice a Bystřicí (v budoucnu pouze zastávkami), jejíž součástí bude 324 metrů měřící „Tomický“ tunel.
Směrové poměry v okolí Bystřice umožní jízdu vlaků podle kategorie a použité soupravy v rozmezí 105 až 140 kilometrů za hodinu a v úseku do Benešova v rozmezí od 95 do 130 kilometrů za hodinu.
V rámci stavby by se bystřičtí obyvatelé měli dočkat opětovného napojení původní táborské silnice na jižním okraji na hlavní silnici I/3. Bývalý obloukový kamenný nadjezd nad tratí byl odstraněný při elektrifikaci dráhy mezi Benešovem a Táborem před více než dvaceti lety.