Zmiňovaná stavba v sobě zahrnuje také „tunel“ ležící mezi podjezdem v Konopišťské ulici a křižovatkou silnice I/3 s benešovskou ulicí Ke Stadionu. Také tato stavba je proto nyní takzvaně v ohrožení.

V odůvodnění kraj uvedl, že stavební úřad zjistil, že „předložená žádost neměla předepsané náležitosti stavebního zákona a neposkytovala dostatečný podklad pro posouzení umístění navrhované stavby.“

Betonová svodidla, takzvané city bloky, v Konopišťské ulici na snímku z doby před opravou mostu.
Betonové panely zůstanou pod mostem v Konopišťské ulici už natrvalo

Proto ŘSD vyzval k doplnění návrhu, a to do 30. října 2020. Řízení při tom až do té doby přerušil. Už na začátku října toho roku obdržel stavební úřad od ŘSD žádost o prodloužení lhůty v návaznosti na dopracování dokladů uvedených ve výzvě. Tomu stavební úřad vyhověl a prodloužil lhůtu do 28. února 2021.

K tomu zase uplatnili připomínky účastníci řízení, jichž je celkově 90, například Quo Invest s.r.o., Mountfield a.s. S ohledem na povahu některých z nich konala schůzka v budově Krajského úřadu Středočeského kraje v Praze. Při ústním jednání se pokusil správní orgán o smírné odstranění rozporů a vyřešení podaných připomínek. To se mu ale nepodařilo.

Žádost obsahovala chyby

Krajský úřad Středočeského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu totiž shledal, že žádost ŘSD nemá předepsané náležitosti, a proto ho vyzval, aby nejpozději do 31. prosince 2021 odstranil zjištěné nedostatky a žádost doplnil o projektovou dokumentaci stavby opravenou s ohledem na vypořádání námitek účastníků řízení, která bude zpracována v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích vyhlášek. Na základě žádosti žadatele pak byla tato lhůta prodloužena do 31. března 2022.

„V pondělí 30. května jsme obdrželi rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje se zamítavým stanoviskem k umístění stavby I/3 Červené Vršky-U Topolu, uspořádání 2+1. Aktuálně se s tímto rozhodnutím seznamujeme,“ uvedla na dotaz Deníku Martin Buček z týmu komunikace ŘSD s tím, že kvůli tomu právě nyní probíhá analýza odůvodnění. „Máme za to, že jsou zde procesní i skutkové důvody pro podání odvolání v zákonem stanovené lhůtě,“ připomněl mluvčí.

Výstavba "zkracovačky" do ulice Jana Nohy navazující na podchod pod železnicí na konci května 2022.
FOTO: Z Benešova to na konci školního roku bude do Konopiště blíž

Zda se nakonec ŘSD skutečně odvolá proti rozhodnutí kraje není jasné. I tak je ale jisté, že se celý proces znovu protáhne a zahájení stavby uspořádání silnice I/3 mezi křižovatkami Červené Vršky a U Topolu na 2+1 jízdní pruh včetně zahloubení u Konopiště se oddálí.

„Časový dopad však nyní nelze předjímat, neboť ten bude záviset na lhůtách, v jakých budou dotčené správní orgány, jimiž jsou Krajský úřad Středočeského kraje a Ministerstvo dopravy ČR rozhodovat a samozřejmě také na obsahu těchto rozhodnutí,“ dodal Martin Buček.