Jak se projevily události ze 17. listopadu 1989 v komunistickém týdeníku Jiskra? To si znovu můžete připomenout nyní s Benešovským deníkem.

Při mimořádném zasedání předsednictva OV KSČ Benešov, které se konalo od 7 hodin ráno v neděli 26. listopadu 1989, se po informaci člena předsednictva KV KSČ I. Zahrádky, který zdůraznil, že složení předsednictva ÚV KSČ není konečné a tento orgán bude doplněn o zástupce dělníků, rolníků a inteligence ujal slova vedoucí tajemník OV KSČ Benešov V. Stibor.

Informoval o politické situaci v našem okrese, která je stejně složitá a lze ji přirovnat k Únoru 1948. Situace je způsobena, jak uvedl soudruh Stibor, pozdní reagencí ústředních stranických orgánů na aktuální otázky současnosti.

K řešení vzniklé situace je však nutný klid, pořádek a totéž platí o dopravě a zásobování.

Strana prožívá prověrku pevnosti svých řad. Je potřeba zamezit hospodářskému rozpadu i fyzickému násilí.

K tomuto cíli by měly směřovat snahy všech poctivých lidí, kteří to s naší socialistickou společností myslí opravdově a upřímně.

Vinu za situaci ale nelze svalovat pouze na ústřední orgány, uvedl ve svém vystoupení kupř. ředitel St. statku Netvořice s. Rejzek, který zároveň poukázal na to, že Československá televize informuje jednostranně.

O tom, že jsou připraveni na otevřený dialog, informoval předseda MěstV KSČ Vlašim J. Vaněk. Zde s touto formou mají již první zkušenosti.

Kromě jiných vyslovil upřímnou podporu novému generálnímu tajemníku K. Urbánkovi i pplk. JUDr. Krampera z OS SNB, který zároveň varoval před stupňujícími se požadavky opozice.

Tajemník OV SSM L. Reiner informoval o besedách se studenty, při nichž svazáčtí funkcionáři zůstali poněkud osamoceni.

Hovořil rovněž o sobotním vystoupení Občanského fóra na Vítězném náměstí v Benešově, kterému přihlíželo asi dvě stě občanů.

Zástupci fóra, pražských studentů i divadel zde hovořili o dialogu.

Varovná a pravdivá slova zazněla i od pracovníka OOR V. Prokopa, který řekl: „Z Poučení z krizového vývoje ve společnosti v roce 1968 si nevzala poučení strana, ale opozice.“

Soudruh Holzner z Technometry uvedl, že studenti hovoří o některých věcech, o nichž jsme se báli promluvit nahlas my, proto jedině otevřenost a nezakrývání problémů může situaci řešit, ale vždy ve prospěch socialismu.

JOSEF HOLOUBEK, Týdeník OV KSČ a ONV v Benešově, 1. prosince 1989

Jiskra 17. 11. 1989
Z jednání rady ONV
Za řízení předsedy ONV V. Pivoňky se minulý týden sešla rada ONV. V úvodu členové rady projednali zprávu o plnění plánu, rozpočtu a volebních programů Národní fronty v hospodářství řízeném národními výbory za první až třetí čtvrtletí, návrh výrobního plánu OSP Benešov na rok 1990 a kontrolní zprávu o postupu zavádění měřící a regulační techniky do tepelných zdrojů výměníkových stanic. V další části rada ONV projednala návrh na zabezpečení usnesení rady KNV o výsledku periodické revize hospodaření ONV a situaci v zásobování. –jh–

Jiskra 24. 11. 1989
Z výročních schůzí KSČ
K jednání výroční schůze se ve čtvrtek 16. listopadu sešli členové ZO KSČ s. p. Interier Bystřice. Jednání se zúčastnil pracovník OV KSČ J. Mikoláš. Jak vyplynulo ze zprávy výboru, kterou přednesl předseda ZO KSČ P. Kodejš, hospodářský plán roku 1989 se daří v závodě úspěšně plnit. Dokladem toho je překročení všech ukazatelů výroby a potěšující je i skutečnost, že se závod z plánované ztráty, která dosahovala v minulých letech 6,6 mil. Kčs, dostal do ziskovosti, která v I.–III. čtvrtletí dosáhla 1 mil. 681 tis. Kčs, a tak koncem roku je očekáván zisk přes 2 mil. Kčs. -jh–
Jiskra 1. prosince 1989
Důsledně a s rozvahou
V neděli 26. listopadu 1989 od 7 hodin ráno se uskutečnilo v Benešově mimořádné zasedání předsednictva okresního výboru strany, které se zabývalo současnou vnitropolitickou situací v naší zemi a okrese. Projednalo rovněž přípravu zasedání OV KSČ, které se uskutečnilo v tentýž den od 8 hodin. Zasedání bylo rozšířeno o účast předsedů CZV a MěstV KSČ, aktivistů OV KSČ, vedoucích hospodářských pracovníků a funkcionářů národních výborů. Jednání se zúčastnili členové předsednictva KV KSČ I. Zahrádka, F. Jiráček, V Šikula a další funkcionáři. –jh–
Jiskra 8. prosince 1989
Náš rozhovor
Ve snaze přinést co nejaktuálnější informace jsme po uzávěrce požádali o rozhovor předsedu ONV ing. V. Pivoňku. Jak ONV přistoupil k dialogu? „Na dialog jsme připraveni, důkazem je, že jsem začal jednat již 29. a 30. listopadu se zástupci ČSS, ČSL, OF.“ Co je výsledkem jednání? „Navrhl jsem zástupcům stran zastoupení v radě ONV a OF účast na jednání rady. Považuji za pozitivní aktivitu našich občanů, nárůst vlasteneckého cítění a politickou angažovanost mládeže. To jsou velmi důležité pozitivní faktory a považuji je za příslib lepší a spravedlivější budoucnosti nás všech. –jh–
Rudé právo 12. 1. 1990
K sebevraždě v Benešově
Vracíme se ještě k úternímu případu sebevraždy inspektora veřejného pořádku v Benešově. Z prvních šetření zatím vyplývá, že Václav Chobotský měl dobré rodinné zázemí a ani na pracovišti neměl nějaké problémy. Jasný důvod, proč podlehl psychickému stresu, ani nevysvítá z posledního dopisu na rozloučenou. Proto se případ dále vyšetřuje. Jak nám sdělili pracovníci Okresní správy Sboru národní bezpečnosti v Benešově, členové Pomocné stráže Veřejné bezpečnosti nejsou vyzbrojeni služebními zbraněmi. V. Chobotský měl pistoli v soukromém držení. Zbraň byla vydána na podkladě platného zbrojního průkazu. V noci ze středy na čtvrtek neznámý pachatel rozbil sklo skříňky umístěné vedle hlavního vchodu do budovy Městského národního výboru v Benešově. Bylo v ní vyvěšeno smuteční oznámení o tragické smrti V. Chobotského a jeho fotografie, obojí se ráno našlo roztrhané a zmačkané v popelnici. K naší otázce, jak se na případ dívá Občanské fórum v Benešově, se vyjádřil tiskový mluvčí OF v Benešově ing. Pavel Smolek. Prohlásil, ze okolnosti tragické smrti V. Chobotského a vandalský čin by měly být řádně prošetřeny. (van)