Obec Přestavlky u Čerčan nalezneme zhruba 4 kilometry od Čerčan ve výšce 429 metrů nad mořem s územím rozkládajícím se na 
648 hektarech. První zmínku nalezneme v historických pramenech v roce 1228. K obci Přestavlky u Čerčan patří přilehlé místní části a chatové osady: Čistec, Doubravice 1.díl, Dubsko, Borka, Chlum a Zahořany. Celkem zde trvale žije 
365 obyvatel, ale v dávných dobách žilo v katastru obce kolem 1500 obyvatel a to především v městečku Odranec, který patřil ke hradu Stará Dubá. Zřícenina hradu Stará Dubá a částečně dochované opevnění městečka Odranec leží na levém břehu Sázavy asi 
2 kilometry severně od obce. Zřícenina je přístupná po žlutě značené turistické trase z Hvězdonic do Čerčan. Hrad byl založen ve 
13. století a patřil rodu pánů z Dubé, kteří měli ve znaku zavinutou střelu, a ta byla převzata do novodobého znaku obce. Páni z Dubé byli větví věhlasného rodu Benešoviců. Hrad je jednou ze dvou největších a nejkvalitnějších českých šlechtických staveb 13.století. V době bojů krále Jiřího z Poděbrad s opozicí v roce 1466 bylo toto šlechtické sídlo dobyto a rozbořeno. V roce 1525 byl už hrad zmiňován jako pustý. Od roku 1958 je hrad zapsán a chráněn jako kulturní památka. Více ze zajímavé historie hradu a obce byste se dozvěděli v kronice, kterou v letech 1939-1982 psal Václav Branný, významná osobnost naší obce, vynikající kronikář s velkým zájmem o dějiny, řídící a učitel v místní obecné škole. Více informací o obci naleznete také na webových stránkách obce.

Před dalším ročníkem Dožínkové slavnosti, kterou pořádají obce Přestavlky, Vranov a Agro Přestavlky a.s. v sobotu 27. srpna v Přestavlkách, bych rád vzpomenul na nedávné události v obci Přestavlky. I přes některá úskalí při správě a vedení obce se v rámci možností daří o obec pečovat a dále ji zvelebovat a to i při poměrně nízkém rozpočtu (něco málo přes 3 miliony korun). Některé neshody a mnohdy do extrému vedené spory mezi obyvateli při procesu pořizování nového územního plánu rozvoj obce poměrně zpomalily. Přesto se v takto malé obci s pomocí dotací podařilo uskutečnit několik investičních akcí, jako například oprava místní komunikace v nové zástavbě, rekonstrukce a zateplení budovy obecního úřadu. Zde byla v nových prostorách pod vedením paní Kamily Kohákové znovu otevřena obecní knihovna a v roce 2015 zřízena státní mateřská škola. V průběhu letošního léta bylo z rozpočtu obce vybudováno požární únikové schodiště, díky čemuž může být kapacita mateřské školy rozšířena na 24 dětí. Mateřskou školu navštěvují především děti z Přestavlk a také z nedalekého Vranova. Všechny děti mohou využívat dětské hřiště, které se také podařilo v roce 2013 zřídit na pozemku vedle budovy obecního úřadu. Uskutečnila se i rekonstrukce hasičské zbrojnice, ta by se neobešla bez obrovské pomoci všech dobrovolníků, kteří rekonstrukci prováděli svépomocí. Největší poděkování za odvedenou práci patří panu Jaroslavu Kučerovi a Jaroslavu Znamenáčkovi. Dále proběhla rekonstrukce kapličky v Přestavlkách a nyní je rekonstruována kaplička na Čistci. Letos jsme z dotace provedli výstavbu veřejného osvětlení na Borkách a zrekonstruovali všechny staré lampy v Přestavlkách.

Všechny uvedené akce stály mnoho úsilí a času několika málo lidí. Největší dík patří starostovi Zdeňkovi Krejcárkovi a pak také Ladislavu Bursíkovi a dalším, co se na jednotlivých akcích podíleli. Ve vedení obce ani v zastupitelstvu není nikdo „uvolněný" a všichni se věnují této činnosti při svém zaměstnání. Myslím si, že ta odvedená práce je v obci opravdu vidět. Všichni občané by se měli zajímat o dění ve své obci. V dnešní době je to mnohem jednodušší než v minulosti, třeba proto, že veškeré informace o dění v obci jsou k dispozici nejen na úřední desce, ale i na internetových stránkách obce. V tomto směru obec také udělala obrovský krok dopředu.

Dále plánujeme instalaci dopravních zrcadel a zpomalovacích retardérů z důvodu vyšší bezpečnosti na místních komunikacích. Na vše musí být zpracována a schválena odborná dokumentace, což bohužel zabere nějaký čas. Na středečním zastupitelstvu byla projednána a schválena nabídka na opravu výtluk v místních komunikacích, hlavně opravu komunikace do Doubravice. Do budoucna nás čeká jako hlavní úkol vybudovat čističku společně s obslužnou komunikací a také kanalizaci. Toto bude úkol i pro budoucí zastupitelstva v následujících obdobích. Na můj návrh bychom se také chtěli příští rok pustit do přípravy realizace chodníku podél hlavní silnice až k fotbalovému hřišti, který by kromě estetického hlediska především zvýšil bezpečnost chodců v obci.

Chtěl bych se zmínit i o pořádku v obci a okolí. Občané by měli svým dílem pomoci udržovat pořádek v naší obci. Myslím, že když si před domem uklidí jeden a druhý, tak se přidá i třetí a když se přidá ještě trocha podpory ze strany obce zejména pro ty, co to nezvládnou vlastními silami, může být v obci uklizeno a udržován pořádek. Teď v době žní je poměrně těžké ho v obci udržet, neboť zemědělská technika nezbytná pro obdělávání okolních polí musí přes obec projíždět. Právě proto bylo s Agrem dohodnuto, že jednou ročně uhradí náklady na čištění obce. Agro také odprodá obci pozemek na sběrný dvůr, kde bude mimo jiné umístěn i již hojně využívaný kontejner na bioodpad. Letos se také podařilo prořezat všechny velké lípy v obci, aby padajícími větvemi neohrožovaly obyvatele.

Obec letos také opravila komunikaci „Úvoz" uprostřed obce, společně se dvěma křižovatkami a plochou před hasičskou zbrojnicí, která se každoročně využívá k pořádání nejrůznějších veřejných akcí. Například při obecní zabíjačce, pořádané fotbalisty, nebo stavění máje či rozsvícení vánočního stromečku, každoročně připravované hasiči. Náš sbor dobrovolných hasičů, založený v roce 1893, ve spolupráci s profesionálními složkami IZS Středočeského kraje (ZZS, HZS a Policie) každoročně pořádá velké noční hasičsko-záchranářské cvičení. Na něm si všechny zúčastněné hasičské sbory a posádky ZZS po odpoledním školení a výcviku vyzkouší činnost jako při skutečném zásahu u nejrůznějších i mimořádných událostí. Toto cvičení se v Přestavlkách letos uskuteční již po desáté a to 1. října 2016. Hasiči se také věnují dětem a v kroužku mladých hasičů pro ně připravují nejrůznější aktivity a soutěže.

O společenský život v obci pečují také ostatní místní spolky. TJ Sokol Přestavlky, založený v roce 1933, pečuje o místní fotbalové hřiště a kromě fotbalových aktivit pořádá i tradiční maškarní ples a dětský karneval. Fotbalisté jako vzpomínku na svého kamaráda každoročně pořádají fotbalový turnaj Memoriál Jana Žížaly. Letos v létě byla zahájena činnost fotbalové přípravky pro děti od 5 let. Dalším kdo pořádá společenské akce je rybářský spolek Carp club Přestavlky 2009. Členové tohoto spolku se zasloužili o obnovu a vyčištění rybníka v zatáčce a péči o něj a jeho okolí. Pořádají zde rybářské závody pro děti i pro dospělé a každoročně organizují tradiční posvícenskou zábavu a rybářský ples. V naší obci funguje také Obec baráčníků –  založena v roce 1925, pravidelně pořádají schůze a výroční zasedání a také společně s Agrem Přestavlky a.s. a obcemi Přestavlky a Vranov spolupořádají každoroční dožínkové slavnosti, které se těší velké oblibě. Nesmím zapomenout také na místní myslivecký spolek Jelenec, který vykonává mysliveckou činnost a správu okolní honitby. Myslivci pořádají tradiční poslední leč a společně s fotbalisty a hasiči připravují dětský den. Bylo by pěkné, kdyby se i ostatní občané v rámci svých možností snažili zapojit do nejrůznějších akcí a občas pomoci s jejich organizací. Nelze to nechávat jen na pár nadšencích.

Žijeme tady společně a přál bych si, aby skončily i vzájemné spory mezi jednotlivými spolky i mezi jednotlivci. Vždyť jsme malá obec, mnoho lidí je současně členem více spolků a tak bychom měli všichni táhnout za jeden provaz, spolupracovat a vážit si lidí, kteří pro obec a ostatní něco dělají. Potom bude vše snazší a jednodušší.

RADEK NOVÁK, místostarosta obce

Tak zase utekl rok, úroda je pod střechou, a protože nejen prací živ je člověk, je třeba alespoň trochu poděkovat našim lidem. Nejen zaměstnancům, ale i lidem, kteří s námi ten pracovní ruch ve vesnicích regionu přežili. To byl i jeden z důvodů pro znovuobnovení tradice pořádání dožínek v regionu obcí Přestavlky u Čerčan a Vranov, která má letos již 6. pokračování.

Předcházející ročníky se vždy velmi vydařily, přilákaly hodně lidí a každý další rok je o to těžší překonat vysokou laťku let předchozích. Organizátoři se v již tradičním složení dlouho před konáním akce pravidelně scházeli a vymýšleli organizaci nového ročníku. Udělat dožínky tak, aby byla dodržena tradice, ale nebylo to pokaždé stejné, není nic jednoduchého. Věřím tedy, že ani letos se návštěvníci nebudou nudit. Vše je připraveno, pěkné počasí tradičně objednané dlouho dopředu panem starostou Vranova Josefem Vašákem, nemělo by to mít chybu.

K dožínkám vždycky patří i ohlédnutí za právě skončeným hospodářským rokem, proto se o něj pokusím ze svého pohledu.

Zemědělský rok 2015/16 byl a je zase úplně jiný než roky předcházející, ale tak to v zemědělství chodí odjakživa. Příroda potřetí za sebou opět téměř vynechala zimu, což je již velmi neobvyklé, tak jarní práce začaly opět brzy. Loni bylo extrémně horké jaro i léto, zoufale chyběla voda ve studních i pro rostliny, ale letos byla změna, pršelo. Určitě se nedoplnil dlouhodobý deficit podzemních vod, ale srážky pro vegetaci byly dostatečné. To se projevilo na výnosech plodin, ale i na pozdějším letošním termínu žní. Loni jsme dosekali 11.srpna a letos jsme práce téměř nestihli do dnešních dožínek. Díky letošní vodě a průběhu počasí v roce je sice opět velmi slušná úroda, ale vůbec není kvalita potravinářského obilí. Loni neměly parametry potravinářských pšenic v republice srovnání s žádným jiným ročníkem, ale letos taková kvalita rozhodně není, příroda má naštěstí své zákony. To neznamená, že letos budou méně kvalitní pekařské výrobky. Při loňských super parametrech jsem si nevšiml, že by byl lepší chleba.

Sklizeň je sice dobrá, ale problém jsou výkupní ceny Trápí nás propadající se ceny všech komodit. Obilí i řepky, ale možná ještě více je to pak další pád cen živočišné produkce,hlavně mléka. Cena mléka je dnes již hluboko pod 6 korun za litr a ještě to nemusí být konec. Ještě loni jsme prodávali mléko za 7 korun, rok před tím za téměř 10 korun. Ty peníze pak samozřejmě musí chybět v chodu firmy jinde. Bohužel ten další propad cen se jaksi opět zapomněl projevit na obchodech-spotřebitelé kupují pořád stejně drahé máslo sýry i jogurty. Mléko prodáváme za 2/3 ceny, ale v obchodě to tak samozřejmě není. Cena komodit prvovýroby tak proti logice nemá nic společného s cenou výrobků na krámě, jak se nám v médiích mnohdy snaží namluvit někteří obchodníci a mnohdy i ekonomové. Tak to prostě v podnikání chodí, každý má svůj byznys.

Přes všechny výše uvedené radosti i starosti je proto potřeba si užít volného dne v krásné vesnici i krajině, potkat sousedy, známé a zapomenout na každodenní kolotoč.Věříme,že se celá akce vydaří, bude dost jídla a pití, že se hosté budou dobře bavit, a ti starší budou moci zavzpomínat na doby dávno minulé. I to je cíl naší akce. Věřím, že se nám podaří letošním rokem úspěšně navázat na předcházející ročníky, a že se sejdeme znovu za rok na dalším pokračování ve Vranově.

Závěrem bych chtěl velmi poděkovat za práci všem, kdo se již léta ve svém volném čase podílejí na organizaci této slavnosti, a to samozřejmě bez nároku na odměnu. Není jednoduché dát každý rok dohromady takovouto akci.

JIŘÍ ŘEHÁK, AGRO Přestavlky