První muž radnice vyvolal před zcela zaplněnou zasedačkou hlasování o odvolání své kolegyně. Nebylo to nic překvapujícího. V zasedačce už právě proto byla připravena zástěna i hlasovací urna.

V projevu shrnul starosta Bystřice všechny „hříchy” Olgy Mokošové, s jejíž stranou TOP 09 vytvořila Štěpánkova ODS v zastupitelstvu koalici. I ji Štěpánek jménem své partaje ukončil, vypověděl koaliční smlouvu.

„Kdybyste to neudělal vy, udělali bychom to my,” kontrovala Olga Mokošová na prohlášení o ukončení spolupráce bystřických organizací.

Jedním z důvodů, proč má být místostarostka odvolána, byla podle Štěpánka nedostatečná komunikace mezi dvěma nejvyššími představiteli města. Starosta Mokošové vyčetl, že mu házela klacky pod nohy, jednala za jeho zády a prosazovala při výběrových řízeních sebe a své příbuzné.

„Bylo to tak v případě výběrového řízení na bystřický web, kde místostarostka byla jednatelkou firmy, která nakonec zvítězila,” řekl starosta města a uvedl, že prý navíc použila pro grafiku stránek nápad konkurenční společnosti, která v tendru neuspěla. Štěpánek se pak dotčené společnosti musel omluvit a Bystřice uvedenou podobu webu změnit.

„Od té doby, tedy od února, jsem si na paní místostarostku musel dávat pozor a prověřovat, co se děje za mými zády,” řekl Štěpánek a připomněl ještě výběrové řízení na správu veřejného osvětlení.

„Bylo nestandardní, že jsem nebyl jeho závěry ochoten podpořit. Vítězem se stal bratr místostarostky pan Brejla. Výběrové řízení se uskutečnilo těsně před zasedáním rady města, která měla výběr schválit. Pochyboval jsem, že elektrikář, který pracuje sám, může celoročně zajistit během půlhodiny nástup na havarijní opravy. Paní místostarostka mi na to odpověděla, abych se tím nezabýval, protože penále za den, kdy nenastoupí, se pohybuje v řádech haléřů,” řekla starosta bystřické veřejnosti a seznámil ji i s dalšími případy nefungování spolupráce na radnici.

S argumenty, které starosta přednesl ale Olga Mokošová zásadně nesouhlasí.

„Výběrové řízení na webové stránky bylo plně odsouhlaseno radou. Smlouva je uzavřena s jinou firmou než s tou, kde jsem společníkem,” tvrdí Mokošová s tím, že návrh webových stránek firma nabídla v rámci výběrového řízení zdarma a odsouhlasila ho rada i přes upozorňující dopis jednoho z účastníků řízení.

„Teprve po té byl zpracován konečný návrh, který je nyní na stránkách města,” sdělila bystřická politička.

Také v případě výběrového řízení na správce osvětlení je její vyjádření naprosto odlišné od toho starostova.

„Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodávku elektroprací byla odsouhlasena radou. K zadávací dokumentaci přišel dotaz na způsob výpočtu sankce za pozdní nástup na havarijní opravu. Následně jsem starostu písemně upozornila a požádala, aby provedl změnu v zadávací dokumentaci a prodloužil lhůtu pro podání nabídek, což umožňuje zákon o veřejných zakázkách. Starosta tuto úpravu zamítl. Vítěz výběrového řízení pan Brejla nikdy nebyl radou potvrzen a nebyla s ním uzavřena smlouva. Nebyla jsem členem hodnotící komise a při jednání rady jsem nehlasovala z důvodu střetu zájmů, jak je uvedeno v zápise z rady. Naopak toto řízení bylo zrušeno bez udání důvodu. Celé výběrové řízení bylo předloženo k přezkoumání i kontrolnímu výboru, který neshledal jakoukoliv závadu,” dodala.

Celý případ pak hodnotí jako řešení osobních vztahů mezi dvěma politiky.


„Domnívám, že tak jak starosta prezentoval, že se jedná pouze o vztah vůči mé osobě, není pravdivou informací, jelikož jsem nikdy od něj nebyla vyzvána k diskusi, s čím je v mé práci nespokojen. Jsem toho názoru, že se jedná pouze o pokles politické popularity pana starosty, kdy neunesl úspěch koaličního partnera,” je přesvědčena Olga Mokošová.

Pak už se zastupitelé dohadovali, zda odvolat celou radu nebo pouze místostarostku. Tu také následně odvolalo 11 zastupitelů. Dva byli proti, čtyři se hlasování zdrželi.

ODS navrhla na nového místostarostu Libora Topola a to byl kandidát i KDU-ČSL, Nezávislých a ČSSD. Top 09 navrhla nestraníka Milana Vosátku a KSČM kandidáta neměla.
Při následném tajném hlasování, i na něm se zastupitelé dohodli, získal Topol 11 hlasů, tři byly proti.

Libor Topol (ČSSD) se tak stal novým neuvolněným místostarostou Bystřice a získal stejné finanční ohodnocení, jako měla jeho předchůdkyně. Měsíčně si při souběhu funkcí přijde až na 16510 korun hrubého.

CO TAKÉ ZAZNĚLO

Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, milí občané
uplynul rok a jeden měsíc, co jsme se tu sešli, abychom na základě výsledků komunálních voleb společně zvolili nové vedení obce. Nového starostu, místostarostu a členy rady, kteří od vás dostali za úkol na další volební období řídit chod tohoto města. Každý se tohoto úkolu zhostil určitě s co největší vehemencí, s urputným úsilím a se snahou naplnit své cíle. Bohužel právě naplnění těchto cílů a především používání různých cest, jak se k těmto cílům dostat, vytvořilo řadu překážek a problémů, které se musely a stále se musí odstraňovat a překonávat.
O tom, co dobrého se za ten rok a měsíc událo jsem si vás dovolil informovat na stránkách Hlasu Bystřice. Na dnešní zastupitelstvo jsem si nechal spíše ty postřehy, kde by bylo zapotřebí něco vylepšit, popřípadě něco napravit.

Začnu možná pro někoho zostra, ale realita je taková. Spolupráce mezi starostou a místostarostou od počátku nebyla ideální. Vázla komunikace, přetrvávaly politické ambice a mocenské zájmy šly na úkor veřejného blaha. Ze své zkušenosti jsem zažil už jedno složení zastupitelstva, jednu radu. V tom minulém volebním období si myslím, že se nám hned po volbách podařilo odhodit stranické košile a ti co byli zvolení začali pracovat pro zvelebování a rozvoj obce. V tomto složení rady však od počátku pociťuji rivalitu a osobní ambice. Snahu postavit jednoho proti druhému. Úplně markatní je tato bipolarita ve vztahu já jsem osady a vy město. Je možné, že na to některé z osadních výborů slyší. Já určitě ne. Město Bystřice je Bystřice a všech 25 přilehlých osad a já jako starosta, místostarosta, člen rady musím hájit zájmy všech. Mohu si v rozpočtu zvýraznit, kolik peněz jde do které městské části, ale nejprve musím zajistit všem zimní údržbu, chod školy a školky, svoz odpadů, zajištění tepla a vody, posekání zeleně, opravu komunikací a potom teprve mohu přemýšlet, jestli je pro mě důležitější stavba spolkového domu, nebo přístavba školky. V současné době toto funguje úplně obráceně. Při jednání o rozpočtu nás paní místostarostka postavila před hotovou věc: Já jsem slíbila do osad 4,5 milionu na investice a ty tam chci mít. Asi každý z rady vám dosvědčí, že jsem neměl nic proti těmto penězům, že první co jsem řekl, že jsem pro, protože i já jsem z osady, ale je zapotřebí, aby tyto investice byly vynaloženy smysluplně. Navíc jsem si potom spočítal investice do osad bez jakýchkoliv provozních nákladů, sektorových peněz a byl jsem na úplně jiné částce, něco kolem 8 milionů, znova podotýkám, částka mi nevadí pokud je smysluplná, proč ale i v tomto jsem nebyl informován pravdivě.

Co se mi však jako starostovi vůbec nelíbilo, že návrh rozpočtu dříve než byl předložen radě, potažmo jsem s ním byl seznámen já, dostaly jako hotovou věc OV. Jinak řečeno: veškeré zásahy, které do návrhu rozpočtu následně učiní rada na úkor osad bude zase postaveno jako město nám něco bere, něco nám nepřeje. Nikdo v osadách už neví, že jim předložený návrh, je návrh jednoho člověka, o kterém nikdo z dalších ve vedení města nic neví.

V rámci koalice jsme se dohodli, že úřad bude transparentnější. Jak krásné slovo. Bohužel do dnešního dne význam tohoto obecného termínu nikdo nespecifikoval, nikdo neřekl, pokud to bude takto, je to transparentní. Můžete na webové stránky uveřejňovat zápisy ze zastupitelstva, zápisy z rady… zápisy odkudkoliv, ale vždy vám bude vyčítáno, že zápisy jsou nesrozumitelné, málo vystihující, málo transparentní… Pak ale stačí jeden článek z pera paní místostarostky v Hlasu Bystřice a už se dozvíte, jak je úřad transparentní, jak pravidelně zveřejňuje veškeré informace o aktuálním dění ve městě, jak se občan může dozvědět vše, co chce vědět… Prostě je to všechno najednou náramně transparentní… Možná někdy až příliš, ale to vlastně nevadí, že se občas porušuje zákon… Jak říká paní místostarostka: „Kde není žalobce není zapotřebí soudce a ten zákon je určitě stejně přežitý a v budoucnu se musí změnit!!!“

Nepřímo jsem se dotkl sousloví webové stránky města. Ano, máme je nové. Město Bystřice se může pochlubit krásnými webovými stránkami, ale bohužel ani to není to pravé ořechové. Když se zeptáte správce těchto stránek, jak je spokojen s jejich obsluhou, dozvíte se, že podobné si vyrábějí žáci bystřické základní školy. Vím, že dnešní mládež je technicky zdatná, ale stránky města mají mít určitou úroveň. Mají být nejen reprezentativní, ale také snadno obsluhovatelné. Městské stránky nedovedou od sebe oddělit jednotlivé uživatele, takže prvního půl roku (a to podotýkám, že jsem z principu do těchto stránek vůbec nevstupoval) jsem byl nepřímo obviňován, že z těchto stránek možná úmyslně něco odmazávám. Nakonec sama firma uznala, že chyba je na jejich straně a že nejsme jediní, kteří si na toto stěžují. Na další praktické dotazy nám bylo odpovězeno, ať si raději vybereme jiného správce.

Co se týká výběru podle našich směrnicí, prošly webové stránky naším transparentním nabídkovým řízením. Zúčastnily se ho tři firmy, jejich jména si můžete přečíst na webových stránkách. Už nikde se na našich webových stránkách ale nedočtete, že jedním ze tří jednatelů vítězné WebCzech s.r.o. s 33% podílem je paní Ing. Olga Bubnová (dnes paní Mokošová). To musíte na internetu zalistovat v obchodním rejstříku a to nemluvím o transparentnosti, kdy jednatelka vítězné společnosti je zároveň členkou výběrové komise a schvalovatelkou navrhovaných výsledků.
Pro názornost proběhlého výběrového řízení vám ocituji mail společnosti, která byla jednou ze tří zúčastněných firem a jejíž grafický design byl použit vítěznou společností Web Czech s.r.o. Musím říci, že to pro mě tehdy bylo jedno z prvních zklamání, které vyústilo v drobnou krizi a silně pošramotilo mínění o druhé straně. Od té doby jsem si musel dávat bedlivější pozor na jednání paní místostarostky. Prověřovat, co se děje za mými zády a dešifrovat případné intriky.

Často bývá veřejně zmiňováno, naše rozdělení kompetencí na úřadě. Na toto jsem dobrovolně přistoupil, s tím že jsem očekával rozdělení práce a zároveň jsem paní místostarostku upozornil, že podle zákona o obcích obec navenek zastupuje starosta a místostarosta jej zastupuje v jeho nepřítomnosti a zároveň starosta odpovídá za informování veřejnosti o činnosti obce.
Názorným příkladem rozdělení kompetencí mohou být dotace. Paní místostarostka vedle osadních výborů požadovala do své kompetence dotace, s tím, že tato práce bude zohledněna při schvalování jejího platu. Za celý rok, pokud jsem dobře informován, paní místostarostka hovořila o třech žádostech – intenzifikace ČOV, posílení vodního zdroje a chodník Jírovice-Jarkovice, které zpracovávají externí společnosti za další nemalé peníze. Ostatní žádosti ať na letošní nebo příští rok od paní místostarostky nevyšly. Veškeré krajské dotace a žádost o dotaci na SFŽP šly od mne, žádost na LEADER od pana Máci. Člověka pak uráží, když podané žádosti chce na stránkách Hlasu Bystřice prezentovat svým jménem paní místostarostka.

Nechci vám tady dnes rozplétat jednotlivá výběrová řízení, která v letošním roce vypisovala paní místostarostka. Vím jak je těžké nastavit podmínky, tak aby si je uchazeči nepřizpůsobili pro sebe. Pokud kritériem dáte cenu, můžete se obávat o kvalitu nebo dobu výstavby; pokud přidáte další kritéria, jako dobu výstavby, záruku atd., pokusí se některá společnost některé z kritérií podtrhnout. Není se čemu divit. Firmy potřebují zakázky. Schválně si vypůjčím příklad ze sousední obce, kde zakázku vyhrála společnost, která do žádosti dala nesmyslnou dobu záruky a která je ochotna se soudně přít, jestli je to nesmyslné nebo ne. Výběrové řízení na spravování veřejného osvětlení mi však přišlo natolik nestandardní, že jsem v radě nebyl ochoten závěry tohoto řízení podpořit. Vítězem se stal bratr paní místostarostky pan Brejla, s tím, že výběrové řízení se uskutečnilo těsně před radou, která měla dané výsledky schválit. Pokud se nemýlím, byl jsem předsedou hodnotící komise a veškeré materiály připravovala paní místostarostka. Hodnotící komise posuzuje hlavně úplnost dodaných podkladů a potom svým podpisem ztvrzuje matematický propočet jednotlivých bodů. V tomto případě komisi nezbylo nic jiného, než výsledky potvrdit. Samotné rozhodnutí je potom na radě. Zde jsem projevil pochyby, jestli je technicky možné, aby elektrikář, který pracuje sám mohl zajistit celoroční nástup na havarijní opravy během půl hodiny a to i v době svátků, noci, dovolené atd. a paní místostarostka mi odpověděla, abych se tím vůbec nezabýval, protože penále za den, kdy nenastoupí se pohybuje v řádu haléřů. V té chvíli jsem pochopil, že celá nabídka byla předem postavena na vypsané výběrové řízení.

Myslím, že pro tuto chvíli už hovořím poměrně dlouho, mám připravenu další celou řadu příkladů, jak nefunguje rozdělení kompetencí, vzájemná komunikace, jaké intriky byly prováděny. Myslím, že zatím podané informace osvětlují to, že v této chvíli není možné dále spolupracovat v rovině starosta Štěpánek, místostarosta Ing. Mokošová. a po marné snaze dovést pracovní vztahy s paní místostarostkou na správnou a zákonnou míru jsem dospěl k názoru, že další spolupráce k výše uvedeným skutečnostem není nadále možná. Proto po dohodě s klubem ODS vypovídám koaliční smlouvu s TOP 09 a navrhuji odvolání Ing.Mokošové z funkce místostarostky."
Daniel Štěpánek, starosta Bystřice

Vyjádření k jednotlivým bodům projevu starosty za účelem odvolání místostarostky
– výběrové řízení na webové stránky bylo plně odsouhlaseno radou. Smlouva je uzavřena se společností GLOBEWEB, s.r.o., nikoli ze společností WebCzech s.r.o, kde jsem společníkem. Návrh webových stránek firma nabídla v rámci výběrového řízení zdarma a za provoz stránek platíme částku 1990,-- Kč ročně. Návrh webových stránek navrhla a odsouhlasila rada i přes upozorňující dopis jednoho z účastníků řízení. Teprve po té byl zpracován konečný návrh, který je nyní na stránkách města.

– zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodávku elektroprací byla odsouhlasena radou. K zadávací dokumentaci přišel dotaz na způsob výpočtu sankce za pozdní nástup za havarijní opravu. Následně byl starosta mnou písemně upozorněn a požádán, aby provedl změnu v zadávací dokumentaci a prodloužil lhůtu pro podání nabídek, což umožňuje zákon o veřejných zakázkách. Starosta tuto úpravu zamítl. Vítěz výběrového řízení pan Brejla nikdy nebyl radou potvrzen a nebyla s ním uzavřena smlouva. Nebyla jsem členem hodnotící komise a při jednání rady jsem nehlasovala z důvodu střetu zájmů, jak je uvedeno v zápise z rady. Naopak toto řízení bylo zrušeno bez udání důvodu. Celé výběrové řízení bylo předloženo k přezkoumání i kontrolnímu výboru, který neshledal jakoukoliv závadu.

– Jako ekonom pracuji na přípravě rozpočtu. V návrhu rozpočtu byly nejdříve zahrnuty nutné výdaje města, dále byly zahrnuty investice odsouhlasené radou. Součástí těchto investic byla i částka, kterou bude možné rozdělit na investice do osad. Osadní výbory byly vyzvány, aby předložily své požadavky a určily si vlastní pořadí důležitosti, nikoli diktované radou. Na Komisi pro osadní výbory byl předložen pouze návrh k diskusi a odsouhlasení jejich požadavků, které do rozpočtu poslaly. Osadní výbory byly upozorněny, že jejich požadavky budou procházet ještě připomínkováním rady. Stejný proces zpracování rozpočtu byl aplikován i v loňském roce a rozpočet byl schválen radou i starostou a žádný připomínky k tomuto procesu nebyly vzneseny. Naopak starosta procesně již od počátku zdržoval zpracování i projednávání rozpočtu, stejně jako vyhlášku o komunálních odpadech a to tak, že hlasoval v radě i proti svému koaličnímu kolegovi a proti všem ostatním členům rady a tím si vynutil dle koaliční smlouvy další schůzky s ostatními koaličními partnery.

– Změna vyhlášky o komunálních odpadech byla odsouhlasena většinovou radou, byla diskutována s koaličními partnery, kteří podpořili verzi předloženou na zastupitelstvo. Vyhláška byla navržena tak, aby přechod na jiný systém poplatku nebyl tak razantní a to zejména pro samostatně žijící vlastníky nemovitostí. Nejnižší poplatek dle nového systému byl 800,-- Kč ročně. Tento návrh podporoval zejména rodiny s dětmi a měl občany stimulovat k třídění odpadu a tím pádem i zpětným přínosem financí do rozpočtu města.

Osobně se domnívám, že tak jak starosta prezentoval, že se jedná pouze o vztah vůči mé osobě, není pravdivou informací, jelikož jsem nikdy od něj nebyla vyzvána k diskusi, s čím je v mé práci nespokojen. Jsem toho názoru, že se jedná pouze o pokles politické popularity pana starosty, kdy neunesl úspěch koaličního partnera. Bohužel musím konstatovat, že v rámci koaliční smlouvy nebyl dodržen postup dohadovacích řízení před odstoupením od smlouvy, nikdo z nás nebyl předem informován. Naopak volba nového místostarosty jasně ukázala, že jeden předem domluvený kandidát za ČSSD Ing. Topol byl dohodnut před jednáním zastupitelstva.
Olga Mokošová

Velká koalice je nyní na Benešovsku
V BYSTŘICI U BENEŠOVA SE ROZPADLA KOALICE TVOŘENÁ ODS, TOP 09, KDU ČSL A NEZÁVISLÝMI. KOALICI VYPOVĚDĚL ZCELA BEZ PROJEDNÁNÍ A POKUSU O SMÍR STAROSTA MĚSTA BYSTŘICE DANIEL ŠTĚPÁNEK (ODS), KTERÝ POST NÁLEŽÍCÍ TOP 09 OBSADIL POLITIKEM Z ČSSD. DŮVODEM MOHLA BÝT SNAHA TOP 09 O ZTRANSPARENTNĚNÍ HOSPODAŘENÍ MĚSTA.

V pondělí 12. prosince byla na zasedání zastupitelstva odvolána z funkce místostarostka Bystřice Olga Mokošová (TOP 09), vzápětí byl na její místo zvolen Libor Topol (ČSSD), a to za podpory KSČM. Návrh na odvolání místostarostky přednesl starosta Bystřice bez vědomí členů TOP 09, a je tedy logické předpokládat, že výměna musela být předem dohodnuta s ČSSD, KSČM i dalšími stranami.

TOP 09 zásadně nesouhlasí s jednoznačně vymyšlenými důvody pro odvolání místostarostky Olgy Mokošové. Argumenty pro odvolání jsou lživé a hrubě zkreslující realitu. Bývalá místostarostka Olga Mokošová (TOP 09) své odvolání okomentovala: „Domnívám se, že pravým důvodem pro mé odvolání je má úspěšná snaha o změnu fungování města Bystřice, o maximální transparentnost při zadávání veřejných zakázek a otevřenost vůči všem obyvatelům města včetně přidružených osad. Za rok mého působení ve funkci místostarostky jsem mj. prosadila zveřejňování všech veřejných zakázek i malého rozsahu nejen na nových přehledných stránkách města, ale i na veřejném portálu. Rovněž jsme začali lépe hospodařit s prostředky města a připravili jsme spravedlivější systém stanovení poplatku za odpad.“ TOP 09 považuje odvolání Olgy Mokošové za snahu ODS a ČSSD o návrat ke starým pořádkům, kdy se nikdo příliš o detaily hospodaření města Bystřice nezajímal. Svou roli zřejmě hrají i osobní ambice starosty Daniela Štěpánka (ODS), který nelibě nese úspěch koaličního partnera při správě města. Při rozbití koalice se neváhal spojit dokonce i s komunisty.
K tomu, jak v minulosti probíhala výběrová řízení v Bystřici, Olga Mokošová sdělila: „Zpočátku mého působení jsem se divila, proč se do výběrových řízení hlásí tak málo firem, zejména u stavebních zakázek. Dozvěděla jsem se, že to v případě Bystřice firmy považují za zbytečné. Celkem dlouho mi trvalo, než jsem je přesvědčila, že vítěz opravdu není předem stanoven a že na výhru mají šanci i firmy, které nejsou z Bystřice či spojeny s někým ze zastupitelů. Vysoutěžená cena tak byla až o třetinu nižší oproti zadávací dokumentaci. V jednom případě dosáhla úspora dokonce 57 %.“
TOP 09 vyzývá své koaliční partnery k ukončení jednostranných kroků, které jsou v rozporu s koaliční smlouvou, a k zahájení dohadovacího řízení dle koaliční smlouvy. Za důležitější než uspokojení osobních zájmů považujeme zachování pravicové koalice v Bystřici a pokračování v otevřeném a pro všechny občany přátelském spravování města.
Luboš Balata, předseda RO TOP 09 Benešov, V Benešově dne 13. prosince 2011