Roku 1815 byly Krchleby od Anny Batkové přikoupeny k panství Tloskov a tamní zámek se stal obydlím správce dvora. K zámku patřil poplužní dvůr, vinopalna, mlýn a 130 hektarů půdy. Ke konci 19. století měla obec Krchleby 31 domů, 244 katolíků a 17 židů.

V červenci 1948 se konala valná hromada elektrárenského družstva a vzniklo z něj strojní družstvo. Dne 24. března 1949 na schůzi místní organizace Komunistické strany Československa (KSČ) referovali okresní tajemník KSČ soudruh Cinka, soudruh Drahorád, vedoucí traktorové stanice v Tloskově, a obvodový tajemník soudruh Petřina z Jablonné o založení jednotného zemědělského družstva (JZD).

Bylo uvedeno, že zákon o JZD teprve vyjde, ale že je potřeba elektrárenské a strojní družstvo sjednotit do jednoho družstva, protože válečné škody budou hrazeny větším celkům. Schůze všech občanů byla 25. března 1949, kde z přítomných pětadvaceti členů elektrárenského družstva hlasovalo pro třiadvacet.

Poté byl zvolen přípravný výbor družstva a složen členský podíl 100 Kčs. Při jednání v Neveklově, kde vedoucím tříčlenné delegace byl předseda místního národního výboru (MNV) Perníček, bylo vyjednáno přidělení zemědělských strojů z akce UNRA pro jednotné družstvo. Stroje bylo nutno objednat a dovézt do Krchleb. Tak to stojí v křečovické kronice.