Ježíš žil v Galileji s otcem Josefem a matkou Marií. Ve třiceti letech se stal putujícím kazatelem, pohyboval se na územích dnešního Izraele a Palestiny. Ve svých kázáních upozorňoval na nešvary, náboženské konvence a nespravedlivé zákony. Strach z jeho názorů a vlivu na masy měli nejen židovští představitelé, ale také Římané, kteří v té době ovládali tato území.

Při příjezdu do Jeruzaléma Ježíše lidé slavnostně vítali a provolávali mu slávu, za několik dní se ale situace obrátila. Mocní využili slabosti jednoho z učedníků, Jidáše Iškariotského, který zradil pro peníze. Příběh pokračoval zatčením, odsouzením a ukřižováním. Podle křesťanské tradice bylo vše završeno zmrtvýchstáním a nanebevztoupením.

| Video: Youtube

Ale vraťme se do Getsemanské zahrady, kde dodnes roste několik olivovníků z Ježíšových dob, a kde najdete skálu, u které se Ježíš modlil. Zahrada se nachází na úpatí Olivové hory, je součástí arabské čtvrti východního Jeruzaléma At-Tur. Název Getsemany pochází z aramejštiny a znamená „olivový lis“. Ježíš měl toto místo rád, a proto nebylo divu, že se sem odebral, modlil se a čelil úzkosti a strachu.

V zahradě se dnes nachází pravoslavný kostel ve tvaru kříže, který skrývá do skály vyhloubený hrob Panny Marie. Podle tradice ortodoxní církve byla Marie a odtud vzata na nebesa. Poblíž je vstup do Getsemanské jeskyně, z níž vyšel Kristus vstříc žoldnéřům po Jidášově zradě. Vedle skály, kde podle tradice Kristus ronil krvavé slzy, stojí bazilika Smrtelné úzkosti Páně, nazývána též bazilikou Utrpení. Jelikož na její výstavbu se sešly finance z celého světa, je také nazývána kostelem Všech národů.

| Video: Youtube

Getsemanská zahrada leží na úpatí Olivové hory, kde Ježíš učil své učedníky Otčenáš. Přes Kidrónské udolí je vidět nejstarší jeruzalémská čtvrť - Město Davidovo, nad hradbami Chrámová hora se Skalním dómem a mešitou al-Aksá. V dáli se tyčí biblická hora Sion - místo poslední večeře Páně, zesnutí a nanebevstoupení Panny Marie a posledního odpočinku krále Davida. Z Olivové hory je na dohled Ježíšovo rodiště Betlém, obehnané vysokou zdí, protože je na území palestinské autonomie.

Modlení v Getsemanské zahradě bylo pro Ježíše rozcestí, volba. Měl možnost čekat na zatčení se všemi důsledky, nebo mohl odejít a zachránit si život. On zvolil dobrovolně první možnost, sebeobětování, vykoupení lidstva. Dnes můžeme tento dva tisíce let starý příběh vnímat jako podobenství či podnět k zamyšlení.

| Video: Youtube

A právě proto je pro křesťany Getsemanská zahrada místem pokání a nové cesty. Pro ostatní může být důvodem k zamyšlení, dnešním slovníkem bychom řekli restartem. V době označované jako postfaktická, navíc vyhrocené pandemií, nabývají události z Getsemanské zahrady na aktuálnosti.