Nejrozsáhlejší práce při úpravě řeky a jejího okolí za posledních více než padesát let si vyžádaly investici přes 83 milionů korun. Stavebních prací na několika kilometrech řeky od Znosimské brány až po čistírnu odpadních vod se ujal správce toku Povodí Vltavy.

„Cílem bylo vytvoření protipovodňové ochrany městských částí nejblíž u řeky a zároveň zpřístupnění Blanice pro veřejnost a její využití pro rekreaci," přiblížil hlavní ideu projektu vlašimský starosta Luděk Jeništa. U zrodu projektu nazvaného Zkapacitnění řeky Blanice stála před čtyřmi lety iniciativa vlašimských ochránců přírody, kteří se nechali inspirovat podobným vodními díly v sousedním Německu.

„Koryto Blanice bylo nově vytvarováno přírodě blízkým způsobem s členitými tvary břehů i dna koryta. Díky tomu řeka vypadá a také se ekologicky uplatňuje spíše jako řeka, než jako kanál, jak tomu bylo doposud," informoval šéf vlašimských ochranářů Pavel Pešout s tím, že hlavní částí stavby bylo rozvolnění koryta odtěžením značných objemů zemin z břehů s cílem maximálního zvětšení průtočné kapacity řeky při povodních, a vybudování protipovodňových ochranných hrází a zdí. Příští stoletá voda by tak obyvatele Vlašimi už zaskočit neměla.

Vlašimská radnice vyšla správci toku vstříc, že poskytla Povodí Vltavy potřebné pozemky, nechala zpracovat dokumentaci a financovala také některé stavby, jako například lávku pro pěší z Neubauerova nábřeží.

„Čtyři vlašimské jezy byly opatřeny rybími přechody, takže se řeka ve městě stala prostupnou pro migraci ryb a dalších vodních živočichů. Ekologicky nepříliš kvalitní a z hlediska bezpečnosti byla původní vegetace nahrazena výsadbou několika tisíc dřevin domácích druhů," doplnil Pavel Pešout.

Blanice se kromě vyšší bezpečnosti také stává mnohem atraktivnější pro vycházky místních a návštěvníků Vlašimi.

„V rámci projektu byly vybudovány cesty pro pěší a cyklisty podél celé délky Blanice od zimního stadionu v parku až pod sportovní areál Na Lukách. U bývalé vodní elektrárny v parku a pod mostem na Palackého náměstí je cesta velmi atraktivní. Vede totiž po lávkách přímo nad vodou," připomněl rekreační část projektu Luděk Jeništa s tím, že se tak všichni mohou kochat novými pohledy na historickou část Vlašimi, které většině obyvatel města byly dosud skryty.

Na uskutečnění projektu získalo Povodí Vltavy finanční podporu z Operačního programu životní prostředí přes sedmašedesát milionů korun.

KAREL CHLUMEC