„Pracovišti Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Benešově se podařilo ve spolupráci s katastrálním úřadem dohledat listiny k objasnění vlastnictví tohoto pozemku. Ten byl v katastru nemovitostí zapsán na neznámého vlastníka,“ připomněla Eva Spálenská z oddělení Komunikace ÚZSVM.

Pátráním v dokumentech se podařilo úředníkům zjistit, že pozemek s výměrou 725 metrů čtvrerečních vznikl z parcely původního pozemkového katastru. Ten byl vedený pro katastr Čáslavska, tehdy v okrese Kutná Hora, nyní ale Pelhřimov.

„Po změně katastrálních hranic část původní parcely připadla do katastru Čechtic v okrese Benešov. Jenže v katastru nemovitostí nebyla tato část vůbec evidována,“ připomněla anomálii Eva Spálenská s tím, že tento stav se úřadům podařilo zjistit při obnově katastrálního operátu v roce 1994.

Situaci pak úředníci vyřešili jednoduše. Pozemek označili novým číslem a zapsali na list vlastnictví neznámého vlastníka. Z pozemkové knihy ale vyplynulo, že jde o veřejný statek, který na základě ústavního zákona přešel do vlastnictví státu právě v již zmiňovaném roce 1948. „Správu tohoto majetku vykonávaly tehdejší národní výbory a to až do roku 1982,“ potvrdila mluvčí.

Tehdy stát pozemek převedl do trvalého užívání místního zemědělského družstva a následně do výpůjčky. Ta zanikla 1. ledna 2008. Na základě těchto skutečností pak benešovské pracoviště ÚZSVM požádalo příslušný katastrální úřad o zápis pozemku v katastru nemovitostí do vlastnictví České republiky, s nímž smí nakládat ÚZSVM. Ten ho jako ornou půdu přednostně nabídne Státnímu pozemkovému úřadu.