Klíčovým bodem je napojení odpočívky na netvořickou čistírnu odpadních vod, což vyžaduje její zkapacitnění. Důležité však je také vybudování nové infrastruktury, kanalizace a vodovodu v Dunávicích.

„Proti situaci jsme se odvolali a nyní už jsme účastníkem řízení,“ potvrdila netvořická starostka Monika Šlehobrová.

Přitom právě netvořická čistírna odpadních vod je ta, s níž ŘSD počítá pro likvidaci splašků ze zařízení umístěných na území odpočívky. Aby mohla vzniknout, musí být schválena EIA, tedy zpráva popisující vliv stavby na životní prostředí.

„EIA by bez našeho souhlasu s napojením odpočívky na naši ČOVku vůbec nevznikla,“ vysvětlila starostka.

Kvůli odpočívce na Benešovsko dorazil také ministr dopravy Martin Kupka a ředitel ŘSD Radek Mátl. Po jednání v Týnci nad Sázavou se sešel se zastupiteli Netvořic.

Odpočívka Dunávice - vizualizace. | Video: ŘSD ČR

„Jsem ráda, že si našli čas přijet k nám pohovořit se zastupiteli a odpovědět jim na otázky,“ sdělila Monika Šlehobrová.

Z jednání také vyplynulo, že čistírna odpadních vod se pro připojení odpočívky musí zkapacitnit o 1000 ekvivalentních obyvatel. Proti současnosti se její schopnost čistit splašky dvakrát zvýší.

„Podmínkou souhlasu s EIA také je, aby se v Dunávicích vybudovaly kanalizace i vodovod. Osada bude blízko dálnice a může hrozit, že by se do tamních studní dostala sůl ze zimní údržby vozovky,“ připomněla starostka.

Za Ministerstvo dopravy (MD) dal Netvořickým slib ministr Kupka. Ale i tady platí – co je psáno, to je dáno. Podle Moniky Šlehobrové proto nyní MD připravuje smlouvu o smlouvě budoucí. Tam budou zahrnuty všechny netvořické požadavky včetně plného financování zkapacitnění ČOV i vybudování inženýrských sítí v Dunávicích ze strany ŘSD.