Celkem 26 případů za jeden a půl roku prověřovali na Benešovsku inspektoři životního prostředí oblastního inspektorátu pro Prahu a střední Čechy.
Navrhli pět finančních sankcí, z nichž je jedna pokuta před rozhodnutím a jednu lze s vysokou pravděpodobností
v nejbližší době očekávat.

Pokutu 5000 korun za zásahu do významného krajinného prvku vyměřil úřad ve správním řízení stavebníkovi, který vloni u Chotýšanky postavil svévolně zeď.

Poškození lipové aleje v Sázavě ocenili inspektoři částkou 23 500 korun. V Benešově v lokalitě Baba poškozovali jízdou na čtyřkolkách tři motoristé vodní tok a jeho nivu. Jejich vozidla byla vyfotografovaná a škůdci identifikovaní podle registračních značek. Každému z nich byla uložená pokuta 2000 korun.
V Poříčí nad Sázavou bylo v loňském roce zahájené správní řízení se stavbaři, kteří zaváželi prohlubně říční nivy kontaminovanou zeminou ze stavby železničního koridoru. Pražské stavební firmě úřad vyměřil pokutu 650 tisíc korun, jejíž udělení musí po odvolání potvrdit vyšší správní soud.

Odbor ochrany vod řeší v Obděnicích znečištění rybníka zemědělskými splašky, protože jejich únikem došlo k zásahu do vývoje zvláště chráněného druhu.
V přírodním parku Džbány na Voticku je ve stadiu zahájení správní řízení o pokutě a odstranění následků neoprávněné činnosti, k níž došlo nepovolenou stavbou. V Pyšelech inspekce zahajuje správní řízení kvůli kácení a zásahu do nivy potoka. Poškození břehového porostu Sázavy se řeší v Nespekách, projednává se i vypuštění rybníku Smikov a v Jarkovicích u Papírny stavby domů zasáhly do vývoje kolonie ptáků.

Kromě uvedených případů z poslední doby se ČIŽP zabývá na Benešovsku kácením dřevin a zalesněním holin u Soutic i zalesněním pozemků po nelegální těžbě u vysílače Mokrá Vrata sazenicemi nepůvodních dřevin dovezených z Rakouska.