V pondělí 31. srpna se v sále hotelu Pošta bude projednávat zásadní dokument, který ovlivní život obyvatel, fungování města, dopravu i provoz či další rozvoj firem v příštích letech.

Návrh „nového“ územního plánu projednávaný odborem výstavby a územního plánování benešovské radnice vznikal od roku 2003. Po zapracování závazných připomínek zúčastněných státních institucí se nyní k jeho ještě nikoliv konečné podobě, může vyjádřit veřejnost. Po vyhodnocení podaných námitek a připomínek bude následovat konečná úprava návrhu.

Rozkreslený plán znázorňuje pro příští roky funkční využití jednotlivých ploch v katastrálním území Benešova, které zahrnuje také osady Bedrč, Okrouhlice, Červený Dvůr, Dlouhé Pole, Boušice, Černý Les, Radíkovice, Mariánovice, Poměnice, Tužinka, Chvojen, Konopiště a katastrálním území Úročnice.

Určuje, které pozemky lze využít pro stavbu domů, umístění průmyslových objektů, drobnějších firem s nerušící výrobou či službami, umístění tranzitních i obslužných komunikací či parkoviště. Na druhou stranu zachycuje i klidové zóny, biokoridory a zeleň.

Teprve po zapracování písemných připomínek a námitek občanů, zástupců organizací i firem městským architektem projedná jeho definitivní podobu koncem roku městské zastupitelstvo. „Pro uplatnění připomínek nebo námitek je posledním možným termínem pondělí, 31. srpna, kdy se uskuteční veřejné projednávání,“ upozornil Martin Škvor z benešovské radnice s tím, že výklad k návrhu podá dopoledne od 9 hodin jeho autor Pavel Koubek včetně ústních dotazů či připomínek, na něž budou kromě něho reagovat také Iva Tichovská a Jana Beranová z odboru výstavby a územního plánování, případně zástupci města.

“Schválení územního plánu jako územně plánovací dokumentace umožní změnu funkčního využití stávajících ploch a budoucí využití nově navržených lokalit především na okraji města,“ poznamenala Iva Tichovská.

V osadách patřících k Benešovu se jedná především o možnost rozšíření individuální výstavby rodinných domů a výjimečně zvětšení už nyní existujících podniků s nerušící výrobou. Například pozemky v Mariánovicích mezi hlavní silnicí I/3 a železniční tratí jižně od města budou výhradně určené pro bydlení s možností umístění drobných služeb. Razantnější změnu předpokládá návrh severně od vlašimské silnice na ploše bývalého vojenského prostoru vhodného pro dílny, sklady a další průmyslovou činnost. „Územní plán v lokalitě také umožní vznik dopravního polygonu pro motoristy,“ doplnil Martin Škvor.

Na dopolední projednávání nového územní plánu naváže od 13.30 veřejné projednání regulačního plánu pro lokalitu „Táborská kasárna“ od nádraží podél železniční tratě na Vlašim až k přejezdu v Černoleské ulici. Kromě areálu zrušené vojenské posádky zahrnuje i současné pole, jež bude určené pro individuální výstavbu a v blízkosti „Vlašimky“ i pro komerční objekty a obchody. „Také jsme nechali zapracovat prostor pro multifunkční sportovní halu, jejíž velikost, kapacita a využití bude úměrné velikosti města, jako je Benešov,“ představila návrh Iva Tichovská.

I k tomuto regulačnímu plánu mohou fyzické a právnické osoby vznášet připomínky a námitky průběžně písemně do pondělí 31. srpna v dopise adresovaném odboru výstavby a územního plánovaní benešovského městského úřadu, kde lze do plánů v úředních dnech nebo po předchozí domluvě nahlédnout, a naposledy tištěné formě právě v pondělí odpoledne, kdy v divadle textovou a grafickou část návrhu okomentují zpracovatel architekt Koubek i benešovští úředníci.

„Pokud by nějaký občan chtěl uplatnit připomínky po termínu, bude muset několik let na pořízení změny této územně plánovací dokumentace počkat,“ varovala Iva Tichovská.

Lhůta pro pořízení změny územního či regulačního plánu není stanovená zákonem a o jejím případném zadání rozhoduje vždy pořizovatel, tedy město Benešov, respektive jeho zastupitelstvo.