Jejich cílem bude diskuse v rámci programu evropského projektu nazvaného EU-Dap vzdělávali v prevenci užívání návykových látek žáky ve věku 12 až 14 let.
Vzdělávací kurz pořádá obecně prospěšná společnost Magdaléna. Jejím posláním je poskytovat sociální a zdravotní služby a účinnou pomoc osobám závislým na návykových látkách a rovněž všem jednotlivcům i sociálním skupinám ohroženým tímto jevem.

„Projekt se nezaměřuje jen na předávání informací žákům, ale i na kvalitu jejich postojů změnu chování. Během kurzu budeme vedle předávání informací o návykových látkách vyučovat posilování sociálních a komunikačních dovedností žáků,“ uvedli organizátoři z Magdalény s tím, že právě tyto postoje jsou důležité při směřování dětí ke zdravému životnímu stylu.

Program, který je připravený a testovaný současně v devíti státech Evropské unie, zahrnuje úvodní osmihodinovou výuku. Je podpořený dalšími supervizními setkáními a telefonickými či elektronickými konzultacemi. Ty budou zaměřené na metodickou podporu, řešení problémů a sdílení zkušeností. Svým obsahem ojedinělý program tak nabízí pedagogickým pracovníkům rozvinout své schopnosti a zvýšit informovanost v oblasti prevence drog na školách.

KAREL CHLUMEC