„Po celé trati stále, v současnosti převážně v obvodu stanice Olbramovice a na úsecích Votice – Olbramovice a Tomice - Bystřice pokračují postupné výkopy a betonáž základů stožárů trakčního vedení, jejich stavba a vystrojení, následně převěšení vedení a demontáž původních stožárů a základů,“ informoval Pavel Halla ze Správy železniční dopravní cesty (SŽDC).

Souběžně montéři upravují a překládají kabelizaci a součásti zabezpečovacího zařízení pro možnost pokračování výstavby.

Práce na železničním spodku probíhají v současnosti na přeložce trati k nově budovaným tunelům v úseku Votice – Olbramovice, zejména v návaznosti na dokončované mostní objekty a v oblasti meziportálí mezi Votickým a Olbramovickým tunelem.

Nové koleje dokončí v listopadu
V železniční stanice Olbramovice pokračuje rekonstrukce liché kolejové skupiny (dále od nádražní budovy), která by měla skončit letos do 25. listopadu.
V traťovém úseku Olbramovice – Bystřice pokračuje zřizováním zářezů, násypů, svahování a dolamování u částí nového drážního tělesa. Na svazích po zemních pracích stavbaři nasypávají humusu a zasíťovávají je.

V části úseku Olbramovice – Tomice pokračuje zřízení železničního svršku na budované souběžné koleji. V části úseku Tomice – Bystřice, kde je provoz vedený již po nově vybudované koleji, začíná výstavba sousední koleje.

U Votického hloubeného tunelu firmy provádí sanační práce a začínají ho vybavovat závěsy pro trakční vedení, osazují součásti zabezpečovacího systému a montují vedení pro osvětlení tunelu.

V Olbramovickém raženém tunelu dále pokračují práce firem podílejících se na vybavení tunelu.

„V Zahradnickém tunelu se dokončuje a v Tomickém tunelu probíhá betonáž spádových betonů, středové drenáže, pokládka a betonáž multikanálů, betonáž chodníků a zpětné zásypy portálových úseků. V Tomickém tunelu II probíhá betonáž sekundárního ostění,“ upřesnil mluvčí SŽDC s tím, že u Zahradnického tunelu se budují technologické objekty.

Pracovníci stavby pokračují také v pracích na mostních objektech. Jsou dokončované práce na výstavbě nového železničního mostu přes silnici I/18 zásypem křídel pro možnost navázání železničním náspem na nové přeložce.

V obvodu stanice Olbramovice je rozšiřovaný mostní objekt zcela přestavovaný. Stávající nosná konstrukce bude nahrazená novými nosnými konstrukcemi se zabetonovanými nosníky a kamenné opěry nahradí nové železobetonové masivní opěry.

Mostní objekt na úseku Tomice – Bystřice pokračuje betonáží nosné konstrukce a následnými pracemi pro plné dokončení. Byla dokončená přestavba mostního objektu na železniční propustek u Bystřice.

„U mostů a propustků, které jsou rozšiřovány, případně pouze sanovány, probíhá vysekávání kaveren a jejich sanace, přebroušení, injektáž, tryskání, spárování, betonáž říms, popřípadě výstavba nových opěr, provedení ochranných a sjednocujících nátěrů, popřípadě odláždění či osazení zábradlí,“ popsal Pavel Halla detaily stavařských prací.