„Nemůžeme s tím dělat nic,“ konstatoval Jan Kratzer, starosta Poříčí nad Sázavou.

„Již před lety při projednávání rekonstrukce silnice II/109 jsme požadovali, aby snížení vozovky pod viaduktem v Čerčanech bylo trvalé a nákladní auta obsluhující průmyslovou zónu do ní mohla najíždět přes Čerčany. Opakovaně nám bylo řečeno, že technicky to není možné. Přitom Poříčí bylo ochotné se na nákladech podílet. K trvalému zprovoznění podjezdu pod tratí pro nákladní dopravu ale nebyla vůle,“ vysvětlil představitel Poříčí s tím, že případné omezení tonáže pro tranzitní vozidla je nereálné, neboť se jedná o krajskou komunikaci.

„Nic nezmůžeme,“ připustil Jan Kratzer. Problematika podjezdu pod železniční tratí v Čerčanech se začala řešit poté, co přívalové deště a následná povodeň na řece Sázavě poškodila dva mostky silnice II/109 přes potoky Čerčanský, Medunský a Benešovský natolik, že si jejich stav vyžádal omezení hmotnosti vozidel a nakonec jejich generální rekonstrukci, která začne za několik dní.

Z důvodu zachování dopravní obslužnosti komerční zóny mezi dráhou a řekou bude od příštího týdne po odbagrovaní vozovky pod železničním mostem umožněný průjezd rozměrných vozidel, ale po dokončení přemostění přes potoky se vrátí nivelita silnice do původního stavu.

Důvody Středočeského kraje, vlastníka komunikace, proč nelze úpravu podjezdu na silnici II/109 v Čerčanech s novou podjezdnou výškou 405 +15 centimetrů ponechat trvale.

„Provizorní komunikace je ze silničních panelů o tloušťce 25 centimetrů. Nelze ji nahradit trvalou komunikací o stejné tloušťce, protože minimální celková tloušťka nové trvalé komunikace je 41centimetrů,“ uvedla Berill Mascheková, mluvčí Středočeského kraje.

Větší zahloubení komunikace prý není možné. „Trvalé obnažení krajních opěr mostu by mohlo přinést rozsáhlé komplikace z hlediska neznámého stavebního stavu a životnosti opěr v nově obnažené části. Požadavek na uvedení mostu do původního stavu byl stanoven projektantem z důvodu nemožnosti ponechat podjezd trvale s podjezdnou výškou 405 + 15 cm,“ upřesnila krajská mluvčí.

Kolik peněz bude stát opětovné vyasfaltování podjezdu a zdvižení šachet inženýrských sítí na původní úroveň, investor netuší. „Náklady nelze v tuto chvíli vyčíslit z toho důvodu, že se jedná o dočasnou úpravu, a následnou opravu komunikace, ale v širším rozsahu,“ dodala Berill Mascheková.

Další překážkou, proč nelze silnici nechat zahloubenou, je podle čerčanské radnice problematické zatrubnění Čerčanského potoka tekoucího z úbočí Chlumu.

„Potok byl vedený pod vozovkou v osmdesátkových rourách, které stačily odvádět vodu při běžném stavu počasí. Při přívalových deštích je takové zatrubnění poddimenzované. Podle platných norem pro nové stavby by musel potok téct pod betonovým přemostěním a teprve nad ním by byla vozovka, což by znamenalo větší náklady na zahloubení,“ vysvětlila Dana Tomášková, starostka Čerčan.

Zároveň připustila, že uvedení podjezdu pod tratí do původního stavu obci vyhovuje. „Pokud by podjezd zůstal trvale snížený, krátily by si kamiony od Poříčí přes obec cestu na dálnici D1. Už nyní je dopravní zátěž Čerčan, přes něž vede i hlavní silnice I/3, na hraně,“ doplnila starostka Tomášková.