Pro přípravu stavby elektrárny s jmenovitým výkonem dva megawatty, které by měla na poli mezi Kozmicemi a Teplýšovicemi zajišťovat třílistá turbína, vydal úřad posuzující záměr řadu podmínek, stejně jako pro pozdější provoz.

Kozmické zastupitelstvo už v roce 2008 odsouhlasilo instalaci 150 metrů vysoké technologie elektrárny a po komunálních volbách v roce 2010 i obměněné zastupitelstvo větrnou elektrárnu schválilo. Opačné stanovisko zaujaly nedaleké Teplýšovice.

„Zpracovatel posudku se téměř ve všem ztotožnil se zpracovatelem dokumentace o vlivu VE Kozmice na životní prostředí. Snad, až na drobná upozornění neuvedl v posudku detaily, jakými jsou např. ve světě běžné havárie větrných generátorů a s nimi spojené požáry nebo námrazy létající po širokém okolí, jež ohrožují vše živé," namítali teplýšovičtí zastupitelé, podporovaní obyvateli.

K postavení více než stometrového tubusu s devadesátimetrovým rotorem měla výhrady i část kozmické veřejnosti a řada občanských iniciativ.

Současné stanovisko krajského úřadu platí následujících pět let s možností, pokud nedojde k zásadním změnám záměru, jeho opakovanému prodlužování. Výhrady měli už před třemi roku i krajští radní, představující samosprávu územního celku.

Pro přípravu provozu větrné elektrárny (VE) v katastru Kozmic stanovil odbor odboru životního prostředí a zemědělství krajského úřadu řadu podmínek, které vycházejí z připomínek orgánů státní správy, občanů a majitelů nemovitostí v okolí uvažované stavby.

Ptáci a netopýři budou sledovaní

V rámci zkušebního provozu při standardním režimu chodu VE bude prováděný roční monitoring zaměřený na ptactvo a netopýry, zahrnující období hnízdění, tahu a zimování. Monitoring bude prováděný osobou způsobilou k vypracování biologického hodnocení, nebo osobou, která je členem České společnosti ornitologické či České společnosti pro ochranu netopýrů.

Bude zpracovaná roční zpráva, která bude předložená krajskému úřadu. Na základě výsledků monitoringu, pokud budou potvrzené kolize s netopýry, bude noční provoz v období od poloviny července do konce října omezený, kdy budou VE zastavené při rychlostech větru nižších než šest metrů za vteřinu.

Dvakrát ročně změří hluk

V rámci zkušebního provozu při standardním režimu chodu VE bude provedené autorizované měření hluku nezávislou akreditovanou laboratoří. Místa měření budou konzultovaná s krajskou hygienickou stanicí. Měření hluku je doporučené provést v průběhu zkušebního provozu také jednou v zimním období se sněhovou pokrývkou.

V noční době od 22 hodin do ranních 6 hodin bude zařízení nastavené na provoz v režimu mod 1 (technické opatření ke snížení hlučnosti). Na základě měření hluku upřesnit nutnost omezení výkonu VE v nočním provozu.

Odlesky rotoru ohlídají senzory

Zařízení bude vybavené technickým opatřením ke snížení flicker efektu, spočívajícím v instalaci senzorů s vyhodnocením stavu slunečního záření a směru větru zajišťujících vypnutí zařízení v kritickém čase, nebo v přímém naprogramování vypínání rotoru v kritickém časovém intervalu bez hodnocení polohy slunce a směru větru v době mezi 10. a 12. hodinou v období 15. listopadu do 27. ledna.

Stanovené období může být ještě upřesněné po ověření flicker efektu v reálném zkušebním provozu větné elektrárny.

Rotor v noci 
nebude osvětlený

V noci a za snížené viditelnosti nebude osvětlovaný rotor. Světelné zabezpečení věže bude řešené pouze bílým (za dne) a červeným (v noci) přerušovaným světlem na vrcholu gondoly.

Svítivost bude přizpůsobená aktuálnímu jasu oblohy a stínítkem, snižujícím (případně zcela eliminujícím) vyzařování ve vertikálních úhlech. Navrhovaná opatření musí provozovatel konzultovat s Úřadem pro civilní letectví a příslušnou Vojenskou ubytovací a stavební správou.

Zařízení bude technicky zabezpečené proti možnému úniku látek, závadných vodám a bude udržované v pohledově perfektním stavu.

Na stožár nebudou umisťovaná žádné dodatečné pohledově výrazné konstrukce, doplňky nebo reklamy.
Větrná elektrárna bude ošetřená standardním matně šedým nátěrem, bez jakýchkoliv barevných doplňků, reklamních nápisů a podobně, s výjimkou prvků zajišťujících bezpečnost leteckého provozu.

Zachovaná bude hladká linie větrné elektrárny, bez dodatečných instalací různých ochozů, antén, kabelů apod.

Podmínky pro budování stavby

Zásahy do půdního krytu a případné odstraňování vegetace bude prováděné v období mimo hnízdění (od 1. března až 31. července). Pokud bude nezbytné provést zásah již v tomto období, je nutno zajistit biologický dozor odborným pracovníkem, který stanoví podmínky, kdy a jakým způsobem lze zásahy realizovat a to na základě aktuálního výskytu a hnízdění druhu na lokalitě. Takový postup musí být konzultovaný a schválený orgánem ochrany přírody.

Prováděné výkopy budou zabezpečené proti pádu obojživelníků a drobných živočichů, respektive bude zajištěná průběžná kontrola výkopů a vysbírání těchto živočichů ze dna výkopů, zvláště pak před zahrnutím zeminou nebo betonáží.

Jako preventivní opatření proti ruderalizaci území a šíření invazních druhů rostlin budou důsledně rekultivované všechny plochy, dotčené stavebními pracemi.

Ještěrkám vybudují úkryt

Na úpatí větrné elektrárny investor vytvoří přírodě blízké refugium pro ještěrky (úkryt z hromádek kamenů), případně jinou zoofaunu.

Stavební a konstrukční práce, včetně související dopravy, budou prováděné v denních hodinách a bude prokazatelně zajištěné splnění hygienických limitů hluku. Pro dopravu v průběhu stavebních a konstrukčních prací bude využívaná stávající existující síť komunikací a navržených přístupových cest.

Součástí plánu organizace výstavby bude havarijní plán pro případ ohrožení jakosti povrchových nebo podzemních vod. Zároveň zde budou uvedená opatření k zamezení vzniku havárie, postupy k odstranění jejich následků a k dispozici prostředky pro sanaci úniku pohonných hmot nebo jiných škodlivých látek.

Ke kolaudačnímu řízení bude doložený přehled druhů a množství odpadů z výstavby a doklady o způsobu jejich využití, resp. odstranění.

Archeologický nález práci zastaví

V případě archeologického nálezu v průběhu zemních prací budou okamžitě přerušené práce a nález bude zajištěný proti ztrátě, poškození nebo zničení. Nález bude ohlášený stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče, případně archeologickému ústavu.

S Klubem Českých turistů investor projedná a navrhne možnost rozšíření turistického a cykloturistického značení vedoucí k větrné elektrárně, kde bude umístěný informační panel o základních parametrech větrné elektrárny a současně i informace o okolních důležitých orientačních a krajinářsky zajímavých bodech.