K rozšíření provozu prasečáku se v polovině prosince v Hořeticích konalo na druhý pokus veřejné projednávání záměru společnosti Mydlářka.

Miroslav Nešpor, zpracovatel s autorizací pro zpracování dokumentace a posudku ve smyslu zákona, pověřený krajským úřadem v polovině října na základě vyhodnocení předložené dokumentace, doručených vyjádření a veřejného projednání (myšleny zřejmě písemné námitky obyvatel – veřejné projednání se konalo až v polovině prosince), doporučil úřadu vydat souhlasné stanovisko, byť shledal některé nedostatky.

Kopie doporučujícího posudku pro Středočeský kraj

Posudek podle zák. č.100/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů Novostavba stáje pro výkrm prasat STRAŽOVICE
Ing. Miroslav Nešpor (adresa a kontaktní údaje redakcí vymazané)

OBSAH POSUDKU:
I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE
II. POSOUZENÍ DOKUMENTACE
1. Úplnost dokumentace 
2. Správnost údajů, uvedených v dokumentaci včetně použitých metod
hodnocení 
3. Pořadí variant z hlediska vlivů na životní prostředí 
4. Hodnocení významných vlivů záměru na životní prostředí
přesahujících státní hranice
III. POSOUZENÍ TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ ZÁMĚRU S OHLEDEM NA DOSAŽENÝ
STUPEŇ POZNÁNÍ POKUD JDE O ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
IV. POSOUZENÍ NÁVRŽENÝCH OPATŘENÍ K PREVENCI, VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ
PŘÍPADNĚ KOMPENZACI NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
V. VYPOŘÁDÁNÍ VŠECH OBDRŽENÝCH VYJÁDŘENÍ K DOKUMENTACI
VI. CELKOVÉ POSOUZENÍ AKCEPTOVATELNOSTI ZÁMĚRU Z HLEDISKA
VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
VII. NÁVRH STANOVISKA
PŘÍLOHY 

P r o h l á š e n í: Posudek jsem zpracoval jako držitel rozhodnutí o prodloužení autorizace ke zpracování dokumentací a posudků, vydaného dne 10.11.2010 pod č.j.90139/ENV/10 Ministerstvem životního prostředí České republiky, podle § 19 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí ve znění pozdějších předpisů. Dále v souladu s ustanovením § 9 odst. 4 zák. č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí prohlašuji, že nikdo z konzultantů zpracovatele posudku se nepodílel na vypracování žádné části hodnocené dokumentace E.l.A. na posuzovaný záměr, ani nepůsobil v době jejího vypracování jako konzultant nebo poradce týmu zpracovatele této dokumentace.
Ve Veleni 16.10. 2014

Seznam použitých zkratek
ČHMÚ Český hydrometeorologický ústav
ČIŽP Ol Česká inspekce životního prostředí - oblastní inspektorát
ČOV čistírna odpadních vod
E. I. A Environmental Impact Assessment – hodnocení vlivů na životní prostředí
CHOPAV Chráněná oblast přirozené akumulace vod
KÚ Krajský úřad
KVS Krajská veterinární správa
MěÚ Městský úřad
MŽP Ministerstvo životního prostředí České republiky
MZd Ministerstvo zdravotnictví
OP ochranné pásmo
POCH pásmo ochrany chovu zvířat
OÚ obecní úřad
PP přírodní památka
PR přírodní rezervace
ÚPD územně plánovací dokumentace
ÚPSÚ územní plán sídelního útvaru
ÚSES územní systém ekologické stability
VKP významný krajinný prvek
ZCHÚ zvláště chráněné území
ZPF zemědělský půdní fond
DJ dobytčí jednotka (500 kg živé hmotnosti)
OUE pachová jednotka

ZÁKLADNÍ ÚDAJE
1. Název záměru NOVOSTAVBA STÁJE PRO VÝKRM PRASAT
STRÁŽOVICE
2. Kapacita (rozsah) záměru
Současný stav 4.400 ks 616 DJ
Navrhovaný stav 6.416 ks 898,3 DJ
Nárůst: +2.016 ks +282,3 DJ
3. Umístění záměru
Kraj: Středočeský
Okres: Benešov
Obec: Křečovice, část Strážovice
Katastrální území: Hořetice (645133)
Pozemek: p.č. 755/12 17.804 m2 manipulační plocha
St.p. 126 318 m2 zastavěná plocha
Oba pozemky v majetku investora
4. Obchodní firma oznamovatele
oznamovatele - investora: Mydlářka a.s.
Mydlářka 253
256 01 Benešov
Zástupce oznamovatele: Ing. Ivo Neischl
5. IČ Oznamovatele
IČ 46356142
DIČ CZ 46356142
6. Sídlo oznamovatele
Mydlářka a.s.
Mydlářka 253
256 01 Benešov
 
II. POSOUZENÍ DOKUMENTACE
Dokumentace zpracovaná podle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb. byla zpracovatelem posudku podrobně prostudována a konfrontována s přílohou číslo 4 - Dokumentace o hodnocení vlivů na životní prostředí zákona č. 100/2001 Sb. ve znění
pozdějších předpisů o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů.

1. Úplnost dokumentace: Předkládaný záměr, řešený v posuzované dokumentaci, představuje přístavbu jedné výkrmové haly pro prasata do prostor stávajícího uzavřeného zemědělského areálu, umístěného mezi obcemi Strážovice a Hořetice. Plánovaným záměrem investora je navýšení současné výkrmové kapacity pro prasata. Nová stáj bude provozně navazovat na stávající centrální "kuchyň" mokrého krmení, jakož i na stávající skladovací kapacity na vyprodukovanou kejdu.

Pro potřeby uvolnění stavebního pozemku bude nutné provést demolici stávajícího objektu garáží. V rámci stávajícího areálu zůstanou zachovány veškeré inženýrské sítě i zůstane zachován stávající vjezd do areálu.

Jak bylo v předcházejícím kapacitním přehledu uvedeno, plánovanou výstavbou dochází k navýšení počtu vykrmovaných kusů prasat o 2016 ks oproti současnému stavu (současný stav = 4400 ks prasat ve výkrmu).

Součástí předkládaného záměru budou následující stavební objekty: (V rámci předložené dokumentace nebylo provedeno rozdělení na stavební objekty.)

Stručný popis nově budovaných objektů:
Stáj pro výkrm prasat. Nový objekt bude umístěn v jižní části areálu na volné ploše - v místě stávajících garáží. Nový objekt bude tvořen halou z ocelových nosných prvků, spodní část haly bude provedena jako železobetonová parapetní stěna, vršek pak s opláštěním sendvičovými panely. Půdorysné rozměry haly budou 91 x 22,7 m.

U stáje bude provedena klasická sedlová střecha. Vlastní objekt bude plošně rozdělen na centrální podélnou chodbu šíře 1,6 m, na kterou bude navazovat celkem 7 samostatných sekcí po 288 ustajovacích místech. Jedna sekce je vždy z provozních důvodů (desinfekce, "odpočinek" sekce) volná. Každá sekce je členěna na 16 kotců po 18 ustajovacích místech. Podlaha kotců je navržena jako celoroštová s betonovými rošty a podroštovými kejdovými kanály. Hrazení kotců je navrženo v kombinaci plast a pozinkované nosné prvky. Krmení bude zajištěno systémem mokrého krmení do betonových krmných roštů,
krmná směs bude dávkována potrubím ze stávající "kuchyně". Každý z kotců bude dále vybaven napájecími prvky.

Odkliz (vypouštění) kejdy z podroštových prostor bude prováděn po ukončení výkrmového cyklu. Kejda bude přepuštěna do stávající přečerpávací jímky a následně přečerpána do dvou stávajících kruhových skladovacích jednotek systému WOLF.

Ventilace každé ze sekcí bude automatická podtlaková. Přívod vzduchu bude zajištěn pomocí nasávacích klapek, odvod vzduchu pak zajistí vždy 2 odtahové ventilátory na sekci, vyústěné nad střechu objektu. Veškerý proces ventilace je řízen automaticky klima počítačem. V případě výpadku elektrické energie na farmě je v areálu instalovaný stávající náhradní zdroj.

V dokumentaci nejsou (vhodné pro dokreslení situace) uvedeny žádné další stavební objekty, jako je vodovodní přípojka, elektro přípojka, kanalizační vedení, přístupové komunikace a podobně.

Je pravda , že v dalších částech textu jsou o těchto vedeních zmínky, ale v základním popise chybí.

Přes dílčí připomínky a poznámky, které posuzovanou dokumentaci v žádném případě v zásadě nemění ani nedoplňují a které jsou uvedeny v dalších částech tohoto posudku je možné konstatovat, že:

a) dokumentace je zpracována v souladu se zákonem č. 100/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů o posuzování vlivů na životní prostředí a splňuje jeho základní požadavky. Dokumentace je zpracována přehledně, je dodržen sled jednotlivých částí, kapitol a subkapitol podle citované přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb. Věcná náplň dokumentace odpovídá požadavkům zákona.

b) rozsah dokumentace odpovídá jak náročnosti posuzované investice tak i charakteru stavby a charakteru posuzovaného životního prostředí v jejím okolí, s tím že se autor správně zaměřil zejména na - vyhodnocení a návrh omezení emisí do ovzduší - ochranu povrchových a podzemních vod. Zpracovatel dokumentace k této velmi vhodně zařadil další přílohy - návrh ochranného pásma chovu, který posoudil vliv pachových látek na okolní obytnou zástavbu. - rozptylovou studii imisních koncentrací amoniaku, - hlukovou studii, - Hodnocení vlivů na veřejné zdraví (povinná příloha je součástí textu).

Doporučuji v další etapě projektu podrobněji rozpracovat návrh sadových úprav - ozelenění nové části areálu střediska ŽV a to především s využitím stromů a keřů vhodných do místních stanovištních podmínek s ohledem na další omezení šíření zápachu a ještě lepšího začlenění farmy do krajiny. Tato výsadba by měla doplnit stávající a nahradit (dle stížností občanů) vykácenou clonící zeleň.

c) dále uvedené formální i věcné nedostatky, kterých je málo a nepřesahují v žádném případě únosnou míru, jsou takového rázu, že podle názoru zpracovatele posudku nemohou vést ke zkreslení závěrů nebo výraznému posunu v hodnocení dopadů této stavby na životní prostředí.

Celkově je možno konstatovat, že přiměřená pozornost je v dokumentaci věnována popisům technologického a stavebního řešení vlastního objetu výkrmny prasat (ostatní stavební objekty - inženýrské sítě nebyly v úvodní části ani uvedeny), tak i obsahově vyhovující a s dobrou úrovní odbornosti zpracované vlastní hodnotící části, zejména údajům o vstupech, výstupech i popisu pravděpodobně ovlivněného životního prostředí.

Posouzení úplnosti a správnosti dokumentace podle jednotlivých částí dokumentace včetně použitých metod hodnocení podle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb. viz následující část tohoto posudku.

2. Správnost údajů, uvedených v dokumentaci včetně použitých metod hodnocení

Hodnocení věcného obsahu je zpracovatelem posudku dále provedeno ve sledu dle vzorové osnovy dokumentace EIA, tedy v souladu s přílohou 4 zákona č.100/2001 Sb.  ve znění pozdějších předpisů o posuzování vlivů na životní prostředí.

Část A a B. K části A nejsou připomínky.

V části B I, kapitola kapacita záměru zpracovatel dokumentace použil v přepočtu ks na DJ koeficient 0,14. Tento koeficient byl zřejmě stanoven postupem 110 kg -30 kg = průměrná hmotnost = 70 kg. Pak 70 kg : 500 kg = 0,14 DJ.

Zde je nutné upozornit, že dle metodiky pro účely Zákona č. 100/2001Sb. je přepočítávací koeficient pro prase ve výkrmu 0,12. Bohužel v rámci současné platné legislativy se tyto koeficienty mnohdy rozcházejí a způsobují provozovatelům nemalé komplikace.

Bohužel se doposud nepodařilo tyto rozdílné údaje sjednotit. Dochází tedy při přepočtu 0,12 DJ/1 výkrmové prase k poklesu celkových DJ, oproti počtu uvedeném v dokumentaci.

Popis technického a technologického řešení:

Jak již bylo uvedeno v předcházející části, zpracovatel dokumentace se zabýval pouze popisem hlavního objektu pro výkrm prasat. Další potřebné stavební objekty pro zprovoznění výkrmny nebyly v této části ani zmíněny. Tyto jsou pak zmiňovány v dalších částech dokumentace. I přes to jsem přesvědčen, že alespoň základní popis by připravovaný záměr lépe představil.

Mohu souhrnně konstatovat, že předložené technické a technologické řešení při dodržení podmínek řádného provozování včetně zabezpečení ochrany hlavních složek životního prostředí technicko technologickými a provozními prostředky odpovídá
současným progresivním trendům v chovu výkrmových prasat.

U předloženého záměru jsou navrženy nejmodernější známe technologie a systémy provozu, které zabezpečí jak optimální podmínky pro chovaná zvířata a obsluhu, tak i zajistí bezpečný provoz zemědělského zařízení zejména z hlediska ochrany ovzduší a ochrany povrchových a podzemních vod.

Jinak bez připomínek.

K části B II- Údaje o vstupech: Nároky na zábor ZPF, Plánovaná výstavba výkrmny zasáhne stávající pozemek p.č. 755/12, vedený jako manipulační plocha a pozemek pod stávajícími garážemi p.č. st. 126 (garáže bude nutno zbourat).

Pro navrhovanou výstavbu není nutno provádět vynětí ze ZPF. Vlastní výstavba nezasahuje na pozemky určené k plnění funkce lesa. Stavební pozemek však zasahuje do 50 m ochranného pásma sousedního pozemku určeného k plnění funkcí
lesa. Z tohoto důvodu bude nutné požádat o vyjímku z tohoto ochranného pásma.

Plánovaný záměr dle sdělení Městského úřadu Benešov, stavebního odboru je připravovaný záměr v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací - územním plánem obce.

Záměr nezasahuje žádné zvláště chráněné území přírody ve smyslu kategorií dle § 14 zákona č. 114/1992 Sb. Nenachází se ani na území jež bylo zařazeno do evropského seznamu Natura 2000, tvořeného ptačími oblastmi a evropsky významnými
lokalitami. Bez připomínek.

Spotřeba vody. Dle zpracované dokumentace bude zapotřebí zajistit maximálně 16.103 m3´vody/rok (44,1 m3/den, tedy 1,8 m3/hod) pro napájení zvířat, vody pro desinfekci stájí a vody pro sociální zázemí. Celková roční spotřeba vody u posuzované farmy se oproti současnému stavu (cca 11.084 m3/rok) zvýší o cca 45%. Dle dokumentace je posuzovaný provoz napojen na stávající vlastní vodní zdroje investora, které mají mít dostatečnou vydatnost i pro navrhovaný provoz.

Ostatní surovinové a energetické zdroje. Spotřeba krmiv. Provoz posuzovaného záměru bude zatížen spotřebou krmení v celkovém množství: - stávající provoz 4.336,2 t/rok, - navrhovaný provoz 6.322,9 t/rok´, - předpokládaný nárůst + 45%

Spotřeba stelivové slámy: Jedná se o bezstelivové provozy. Spotřeba elektrické energie a paliv: Nebyla v dokumentaci kvantifikována, bude upřesněna v dalších stupních projektové dokumentace.

Se stabilním zařízením pro temperaci či vytápění objektu se nepočítá. Pro navrhovaný provoz není zapotřebí žádného plynu, uhlí či jiného topného média.

Komunikační napojení, doprava a její frekvence

Stávající komunikační napojení areálu po komunikaci III/10517 nebude měněno. Dle dokumentace je četnost dopravy rovnoměrně rozdělena přibližně na 50% směrem na Strážovice a 50% směrem na Hořetice. Nový objekt výkrmové haly bude napojen ze stávajících vnitrofaremních komunikací.

Četnost nákladní dopravy byla v dokumentaci rozdělena na fázi výstavby a fázi vlastního provozu: - u současného provozu stanovena na 874 jízd/rok (průměrný jízd 2,39 jízd/den), - u navrhovaného provozu stanovena na 1217 jízd/rok (průměrných jízd 3,34 jízd/den). Z výše uvedeného výčtu vychází, že předpokládaný průměrný nárůst dopravy bude představovat cca 1 jízdu/den (cesta do areálu a ven). Tento předpokládaný nárůst dopravy není pro danou oblast limitujícím prvkem.

Prakticky veškerá potřebná nákladní autodoprava vyjma vyvážení kejdy bude rovnoměrně rozvrstvena do průběhu celého roku. Pouze odvoz vyprodukované kejdy bude mít charakter kampaňovité dopravy, kdy lze předpokládat dopravu v období jaro -podzim a to přibližně 14 + 14 dní/rok.

Osobní automobilová doprava se oproti současnému stavu nezmění a zůstane na předpokládaných 4 jízdách/den. Kapitolu údaje o vstupech hodnotím jako dostatečnou a odpovídající.

Ovzduší

Jak je v dokumentaci uvedeno, hlavní znečišťující látkou z provozu stájí je produkce amoniaku, dále pak produkce pachových látek a prachu. Je nutné upozornit, že zpracovatel správně cituje již nově platný zákon o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb.

Dle tohoto zákona také posuzovaný navrhovaný provoz zařazuje mezi vyjmenované stacionární zdroje, zařazené pod bodem 8 "Chov hospodářských zvířat s celkovou roční emisí amoniaku nad 5 t včetně". Pro tyto zdroje znečišťování ovzduší platí specifický emisní limit pro amoniak na úrovni obecného emisního limitu, tj. při hmotnostním toku amoniaku vyšším než 500 g/h nesmí být překročena úhrnná hmotnostní koncentrace 50 mg/m3 znečišťující látky v odpadním plynu. Pro tyto zdroje jsou uvedeny technické podmínky provozu - zajistit technickoorganizační opatření ke snížení těchto emisí, například využitím snižujících technologií.

Celková neredukovaná emise amoniaku z farmy byla stanovena: - současný provoz 14,08 t/rok (stáje) + 8,8 t/rok (sklad kejdy) = 22,88 t/rok, - navrhovaný provoz 20,53 t/rok (stáje) + 12,83 t/rok (skl. Kejdy) = 33,36 t/rok. Celkový neredukovaný nárůst produkce amoniaku na farmě + 10,48 t/rok.

V další části dokumentace se autor pouze zmiňuje o předepsaných snižujících technologiích emisí amoniaku: Ve stájích:
- technologie krmení a napájení s biotechnologickými přípravky - 48%, - plně roštová podlaha PRP -25%

Při skladování kejdy: - ponechání kejdy v klidu do vytvoření přírodní krusty - 40%. Při použití těchto snižujících technologií se produkce amoniaku na farmě sníží na: - produkce ze stájí: 20,53 t/rok x 0,52 x 0,75 = 8 t/rok, - produkce ze skladování kejdy 12,83 t/rok x 0,6 = 7,7 t/rok, Celková redukovaná produkce amoniaku na farmě 15,7 t/rok

Po použití těchto snižujících technologií se celková produkce emisí amoniaku z farmy sníží na konečných 15,7 t/rok. Vzhledem k tomu, že všechny tyto snižující technologie podstatně snižují produkci amoniaku a tím i zatížení na okolní ovzduší, budou tyto postupy předepsány investorovi jako povinné a doplní se do podmínek pro provoz následovně:

- novou stáj zbudovat s plně roštovou podlahou, - při provozu používat u všech stájí biotechnologické přípravky do krmení a napájení, prokazatelně snižující produkci amoniaku, - při skladování kejdy tuto ponechat v klidu bez míchání do vytvoření přírodní krusty, plnění kejdy zaústit pod hladinu skladovaného materiálu, kejdu promíchat pouze před vlastním  vyskladňováním. Samostatnou částí je pak produkce amoniaku z aplikace kejdy na pozemky.

Vzhledem k tomu, že investor veškerou produkci kejdy smluvně přenechává jiným subjektům (Farma Neveklov s.r.o. 5.000 m3/rok, Neveklov a.s. 10.000 m3/rok, Zdeněk Paták Minartice 10.000 m3/rok a Brejšková Anna Zaječí 5.000 m3/rok), kteří se smluvně zavazují k aplikaci kejdy na jimi obhospodařovaných pozemcích, nelze v daném případě přesně stanovit, kam a jak bude kejda naaplikována.

Jinými slovy, vlastní aplikace kejdy - její způsob, množství na hektar, lokalizace a termín aplikace je plně v kompetenci těchto
smluvních partnerů. Případné pachové vjemy z této aplikace na pozemky pak plně spadají do kompetence smluvních odběratelů kejdy.

Také zde jsou možná technologická opatření, která snižují produkci amoniaku z vlastní aplikace kejdy: - např. použití aplikátoru s vlečnou hadicí (v současné době se využívá) - 30%, - např. použití vlečné botky při aplikaci kejdy (doporučuji do budoucna využívat) - 60%

Dle většiny došlých připomínek k dokumentaci ze strany občanů se objevují připomínky na zápach v období přečerpávání kejdy, míchání kejdy v jímkách před vlastním vyskladňováním a v době aplikace kejdy na zemědělské pozemky v těsné blízkosti obcí.

Otázka plnění skladovacích jednotek se zaústěním nátoku pod hladinu skladovaného materiálu a míchání kejdy pouze před vlastním vyskladňováním byla okomentována v předcházející části posudku. Otázku aplikace kejdy v lokalitách kolem
okolních obcí je pak plně v kompetenci smluvních partnerů.

Pro navrhovaný provoz jsou tedy stanoveny takové podmínky, které prokazatelně snižují emise amoniaku a zápachu. Z výše uvedeného přehledu je patrno, že investor používá, nebo bude používat veškeré dostupné snižující technologie pro snížení emisí amoniaku a to jak z prostoru vlastních stájí tak skladovacích jednotek na kejdu.

V přílohové části dokumentace je uvedena podrobná rozptylová studie imisí amoniaku. Také tato studie prokazuje nepřekročení limitních hodnot u nejbližší obytné  zástavby obce a akceptovatelnost předkládaného záměru.
Je nutné konstatovat, že posuzovaný provoz při dodržení a použití výše uvedených snižujících technologií splňuje zákonné limity a jeho provoz je možné odsouhlasit.

Pachové látky byly podrobně okomentovány zejména v přílohové části dokumentace - ve výpočtu návrhu ochranného pásma chovu. Tento výpočet prokázal, že žádný z okolních objektů hygienické ochrany (nejbližší obytné objekty) nebude zasahovat
do vypočteného ochranného pásma farmy.

Pro porovnání přikládám navržené OP schválené územním plánem obce. Jak je vidět, toto schválené pásmo (kružnice) je podstatně větší a zasahuje až do poloviny obce Strážovice.

Z obou mapových podkladů je patrno, že skutečné ochranné pásmo nezasahuje žádný z obytných objektů, narozdíl od územním plánem schváleného OP, které zasahuje prakticky do poloviny obce Strážovice.

Hodnocení prachu bylo zaměřeno na produkci prachu z manipulace s jadrným krmivem. V rámci dokumentace jsou zmíněny i hlavní liniové (doprava) a plošné zdroje znečištění ovzduší. Tato kapitola byla zpracována velmi podrobně – bez dalších připomínek.

Část B. III.2 odpadní vody:

Odpadní vody splaškové (131 m3/rok) od 3 pracovníků budou i nadále jímány do samostatné 24 m3 jímky, odkud budou pravidelně vyváženy na ČOV v Benešově. Dešťové vody nekontaminované z nových střech a zpevněných ploch (cca 1.436 m3/rok) budou vsakovány na pozemku investora. V dalších stupních PD bude nutné na
základě hydrogeologického posudku stanovit velikost a umístění vsakovací jednotky. Kontaminované srážkové vody u navrhovaného provozu nevznikají.

Technologické oplachové a desinfekční vody, vznikající uvnitř stájí (749 m3/rok) jsou zahrnuty v produkci kejdy a s touto jsou také skladovány a následně aplikovány na zemědělské pozemky smluvních partnerů.

Pro skladování vyprodukované kejdy a desinfekčních vod ze stájí budou využívány stávající skladovací jednotky a to 2 x 2.698 m3, 2 x 480m3, 2 x 100 m3 a 2 x 80 m3, tj. celkem 6.716 m3 skladovací kapacity. Vzhledem k tomu, že celková roční produkce kejdy a desinfekčních vod byla vypočtena na úrovni 11.528 m3/rok, bude stávající skladovací kapacita postačovat prakticky na 7 měsíců provozu. Hodnocení produkce odpadních vod a nakládání s nimi je v dokumentaci provedeno dostatečně a přehledně.

Část B.III.3 Odpady

Část věnovaná odpadům je zpracována v souladu se zákonem o odpadech. Odpady jsou hodnoceny a klasifikovány podle vyhlášky 381/01 Sb. ze dne 9. 11. 2001, kterou byl vydán katalog odpadů a stanoveny další seznamy odpadů.

Odpady jsou vypočítány a zhodnoceny v rozdělení podle časového období jejich vzniku a zpracovatel správně upozorňuje, že dle ustanovení § 11 zákona o odpadech je povinností každého zajistit přednostně využití odpadů před jejich odstraněním uložením na skladku.

Kvantifikace odpadů odpovídá parametrům dosahovaným na obdobných stavbách a to jak v průběhu rekonstrukce, tak v průběhu provozu, či odpady, které by mohly vzniknout při havárii provozu. Přestože vyprodukovanou kejdu nezařazujeme mezi odpady, ale statkové hnojivo, je v této části uvedena její celková produkce pro přehlednost. Produkce kejdy byla
stanovena na 10.779 t/rok, původní provoz pak vykazoval produkci 7.392 t/rok.

Jak již bylo uvedeno, veškerou produkci kejdy odeberou smluvní partneři (Farma Neveklov s.r.o. 5.000 m3/rok, Neveklov a.s. 10.000 m3/rok, Zdeněk Paták Minartice 10.000 m3/rok a Brejšková Anna Zaječí 5.000 m3/rok), kteří tuto využijí jako statkové hnojivo na obhospodařovaných pozemcích.

Kejda tak není smluvním partnerům dodávána jako odpad, ale jako statkové hnojivo k dalšímu využití. Hodnocení části odpady a nakládání s nimi je v dokumentaci provedeno dostatečně a přehledně, jinak bez připomínek.

Kapitola B. III.4. Ostatní výstupy

Z ostatních vlivů se dokumentace v části B.III.4 zabývá vyhodnocením akustické situace v období výstavby a v období vlastního provozu stáje. Hluk z období výstavby bude představován především mobilními dopravními prostředky a stavební technikou. Zde je potřeba provést organizační opatření výstavby, zejména pak vyloučení výstavby v nočních hodinách a o víkendech a svátcích.

V rámci vlastního nového provozu bude osazeno 14 ks nových stropních ventilátorů, které budou odtahovat stájový vzduch ze sekcí. Vzhledem k tomu, že budou použity komíny odvádějící vzduch nad střechu objektu a kde jsou ventilátory osazeny v
prostoru sekce, tedy uvnitř stáje, nebudou tyto negativně působit na stávající hlukovou situaci areálu.

V přílohové části dokumentace je uvedena hluková studie, která potvrzuje možnost realizace posuzovaného záměru. Lze také souhlasit se zpracovatelem dokumentace, že příspěvky dopravy spojené s provozem farmy ve vztahu k obytné zástavbě nejsou významné a nemohou zásadně ovlivnit pohodu v sousedních obcích.

V areálu farmy se nevyskytuje žádný zdroj radioaktivního ani elektromagnetického
záření. Také k této kapitole nejsou připomínky.

Kapitola B.III.5 Doplňující údaje. V této kapitole zpracovatel uvádí, že realizací stavby nedojde k výrazným terénním
úpravám, a styl nového objektu bude korespondovat se současnou zástavbou K této kapitole nejsou žádné připomínky.

3. Pořadí variant z hlediska vlivů na životní prostředí

V zadání stavby je řešena jediná varianta, spočívající v popsané výstavbě nové výkrmové haly pro prasata s využitím stávajících sousedních objektů a provozů (stávající sklady na kejdu, stávající přípravna krmné směsi a pod.). Velikost i dispoziční uspořádání stáje plně vychází z provozních požadavků investora.

Nulová varianta - zachování stávajícího stavu, by neodpovídala plánovanému rozvoji podniku a udržovala by i provozy v některých již technicky nevyhovujících objektech.

Variantním řešením je možno považovat volbu konečného technického řešení haly včetně volby barvy a systému střešní krytiny. Taktéž původní volba mezi stelivovým a bezstelivovým provozem je možné hodnotit jako variantní řešení. Jiné technologické varianty nebyly uvažovány.

III. POSOUZENÍ TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ ZÁMĚRU S OHLEDEM NA DOSAŽENÝSTUPEŇ POZNÁNÍ POKUD
JDE O ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Každý nově postavený objekt , t.j. i objekty živočišné výroby mohou do určité míry po výstavbě působit negativně na okolí.
Pokud se týká vlastního technického řešení stavby a technologie je možné zcela bezpečně konstatovat, že navržené technické a technologické řešení nové moderní stáje při dodržení podmínek řádného provozování včetně zabezpečení všech navržených
opatření a doporučení, odpovídá současným progresivním světovým zvyklostem řešení těchto staveb ve vyspělých státech nejen Evropy, ale i světa.

Za hlavní problémové okruhy vlivů posuzované stavby je možné považovat: 

Vlivy na ovzduší:

Z hlediska emisí a imisí základních škodlivin je v dokumentaci proveden úplný rozbor problematiky s tím, že podle názoru autora dokumentace, podepřeného hlavními výstupy z aplikovaných výpočtů (výpočet ochranného pásma chovu i výpočet produkcí dalších znečišťujících látek - zejména ŃH3) je z hlediska vlivů na ovzduší celý záměr realizovatelný s tím, že při dodržení předepsaných opatření a používání předepsaných snižujících technologií nepřináší žádná významnější rizika ohrožení kvality ovzduší a i vlivy na obyvatelstvo jsou akceptovatelné a v rámci platných limitů.

Z tohoto pohledu je zřejmé, že plánovaná a posuzovaná výstavba nové haly pro výkrm prasat společně se stávajícím provozem zásadně neovlivní obytnou část sousedních obcí a ani za nepříznivé atmosférické situace nedojde k výraznému zhoršení pohody obyvatel emisemi škodlivin z posuzovaného provozu.

Vlivy na hlukovou situaci:

Z hlediska hodnocení potencionálního ovlivnění akustické situace je možné považovat hodnocený záměr z hlediska akustické zátěže území za akceptovatelný. Navrhovaný provoz nepředstavuje osazování hlučné technologie. Nová stáj bude osazena
novými odtahovými komíny a ventilátory, ventilátory jsou však umístěny v prostoru stáje a nad střechu vychází pouze odtahové komíny. Jiné nové stacionární zdroje hluku se u navrhovaného provozu nenavrhují.

Vlivy na přírodu a krajinu:

Rovněž z hlediska potenciálně možného ovlivnění rostlin chráněných a vzácných rostlin nacházejících se v lokalitách zvláštní ochrany (viz příslušné kapitoly dokumentace) je možno v souladu s dokumentací konstatovat, že výskyt chráněných druhů rostlin či živočichů nelze na plánovaném staveništi předpokládat a tyto jsou lokalizovány ve vzdálenostech zaručujících jejich ochranu.

Základní rizika, ke kterým by mohlo v rámci posuzovaného provozu farmy docházet jsou podle autora dokumentace představována především možnou netěsností podlah a skladovacích podroštových kanálů, stávajících skladovacích jímek a nádrží a kanalizačních systémů, kdy by mohlo dojít teoreticky k úniku uskladněných tekutých materiálů do okolního terénu.

Z tohoto důvodu je nutné, aby všechny skladovací prostory byly řešeny v souladu s požadavky zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) a zákona č. 308/2000 Sb.

Provozovatel musí mít k dispozici zápisy o zkouškách vodotěsnosti všech skladovacích nádrží a všech kanalizačních systémů, provedené podle ČSN 75 09 05 autorizovanou firmou. Jímky nesmí podle výsledku třech předepsaných zkoušek vykazovat žádný únik vody. Tato zkouška musí být u zemních jímek opakována jedenkrát za 5 let (§ 6 odst. C. vyhl. č. 191/02 Sb.).

Další problém, který by mohl v případě havárie vzniknout, jsou úniky paliv či mazadel z prostředků mechanizace při jejich poruchách nebo haváriích. Tyto je nutné likvidovat podle příslušných předpisů odpadového hospodářství ve vazbě na ochranu vod před znečištěním ropnými látkami, ve vztahu k opatřením, rozpracovaným v havarijním řádu farmy.

Především je nutné únikům těchto látek předcházet a to především dobrým technickým stavem mechanizace a dodržováním dopravních předpisů. Kvantitativní úvahy nejsou uváděny, neboť je nelze odhadnout.

Dopady případných havárií by se s největší pravděpodobností projevily pouze v nejbližším okolí ohniska, možné dopady jsou relativně málo nebezpečné. Nejúčinnější prevencí se z tohoto pohledu jeví naprostá technologická kázeň, pravidelné kontroly
technického stavu jednotlivých zařízení a poučení odpovědných pracovníků.

IV. POSOUZENÍ NÁVRŽENÝCH OPATŘENÍ K PREVENCI, VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ, PŘÍPADNĚ
KOMPENZACI NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

V posuzované dokumentaci jsou poměrně pečlivě a rozsáhle definována základní opatření k prevenci, vyloučení či snížení nepříznivých vlivů na životní prostředí. Tyto jsou rozděleny do období přípravy záměru, realizace záměru a období
vlastního provozu.

Takto označená opatření jsou doplněna zpracovatelem posudku v návaznosti na prostudování dokumentace a došlých vyjádření veřejnosti a dotčených orgánů Podmínky , které je nutno respektovat během přípravy záměru:

•Před zahájením stavby doporučuji seznámit obyvatele Strážovic vhodnou formou
s délkou a charakterem jednotlivých fází výstavby. Vhodné je ustanovení kontaktní
osoby, na kterou se mohou občané obracet se svými případnými stížnostmi,
žádostmi a dotazy.

•budou aktualizovány plány organického hnojení smluvních partnerů

•bude projednána změna integrovaného povolení, jejíž součástí bude i provozní řád vyjmenovaného zdroje znečišťování ovzduší dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší v platném znění. Podmínky, které je nutno respektovat během realizace záměru

•hlučné práce neprovádět mezi 6. a 7. hodinou ranní a po 17. hodině odpolední

•omezit provádění nejhlučnějších prací na kratší časový úsek v rámci celodenní pracovní doby a mimo víkendy a svátky

•jednotlivé zdroje hluku rovnoměrně rozmístit po staveništi, vyhnout se koncentraci hlučných mechanismů do jednoho místa

•používat moderní stroje a zařízení s příznivými akustickými charakteristikami a udržovat je v dobrém technickém stavu

•po ukončení stavebních prací v areálu provést doplnění porostů stávající zeleně, a to za použití zejména vzrostlých druhů dřevin, které kromě estetických funkcí poslouží i k omezení šíření a tlumení akustických emisí z provozu farmy

•v průběhu provádění stavebních prací provádět důslednou očistu aut před výjezdem na komunikace, pravidelně čistit povrch příjezdových a odjezdových tras v blízkosti staveniště, v době déle trvajícího sucha zajistit pravidelné skrápění zpevněných a prašných ploch

•minimalizovat zásoby sypkých stavebních materiálů a ostatních potenciálních zdrojů prašnosti

•zabezpečovat náklady na automobilech proti úsypům, zejména při odvozu suti a jiného sypkého materiálu

•upřednostnit nasazení stavebních mechanismů a nákladních vozidel s nízkými hodnotami emisí znečišťujících látek do ovzduší

•všechny mechanismy a nákladní automobily na staveništi udržovat v řádném technickém stavu a v čistotě

•podlahy stáje (kejdové kanály) budou provedeny s hydroizolací, proti pronikání tekutých složek do podloží

•z hlediska ochrany krajinného rázu řešit objekt stáje ve střízlivé barevné kombinaci světlých omítek, tmavších architektonických prvků (štíty, vrata) a s preferencí přírodních materiálů a přírodních odstínů, s vyloučením reflexních materiálů a výrazné barevné kombinace

•důsledně rekultivovat všechny plochy zasažené stavebními pracemi z důvodu prevence ruderalizace území a šíření plevelů

•stavební odpady nebudou odstraňovány zahrabáváním nebo ukládáním do terénních nerovností

•veškeré materiály a nátěry, se kterými může přijít do styku obsluha nebo zvířata, krmivo řešit jako zdravotně nezávadné

•novou stáj zbudovat s plně roštovou podlahou

•Stávající areál bude doplněn o clonící výsadbu střední a vysoké zeleně, která odcloní stávající areál.

Podmínky, které je nutno respektovat během provozu záměru

 •bude zajištěn řádný provoz a kontrola jímek a jejich vyvážení dle plánu organického hnojení smluvních partnerů v době, kdy jsou vhodné klimatické podmínky

•bude zajištěn řádný provoz jímky na splaškové vody a její vyvážení na ČOV

•zabraňovat kontaminaci dešťových vod látkami škodlivými vodám, čistotou provozu a udržováním dopravních prostředků v dobrém technickém stavu

•v případě úniku úkapů ropných látek na terén realizovat odstranění zasažené zeminy podle zásad nakládání s nebezpečnými odpady

•v prostoru staveniště a následně při provozu technologie nebude prováděno odstraňování odpadů spalováním

•bude zajištěno optimální provětrávání stájí z důvodu dostatečné obměny vzduchu v objektech

•udržování celého areálu v čistotě a pořádku, nezastavěné plochy pravidelně ošetřovat a tím zamezit šíření plevelů

•v dalších stupních projektové dokumentace specifikovat prostory pro shromažďování nebezpečných odpadů, případně látek škodlivých vodám; odstraňování nebezpečných odpadů realizovat pouze na smluvním základě s odbornou firmou

•odpady budou ukládány utříděně a odstraňovány v souladu s platnou legislativou
 
•pravidelně aktualizovat a vést evidenci odpadového hospodářství podle zásad, daných zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění

•aktualizovat systém protipožární a bezpečnostní ochrany areálu

•bude dodržována provozní kázeň, dobrá zoohygiena a včas odstraňována uhynulá zvířata

•v rámci provozu využívat s ohledem na omezení maximálních krátkodobých koncentrací amoniaku, resp. pachových látek, dostupné snižující technologie, - při provozu používat u všech stájí biotechnologické přípravky do krmení a napájení, prokazatelně snižující produkci amoniaku - při skladování kejdy tuto ponechat v klidu bez míchání do vytvoření přírodní
krusty, plnění kejdy zaústit pod hladinu skladovaného materiálu, kejdu promíchat pouze před vlastním vyskladňováním

•věnovat zvýšenou pozornost organizaci dopravy v areálu, minimalizovat čas volnoběhu motorů

•pravidelně kontrolovat technický stav vozidel a provádět emisní kontroly dle platných předpisů

•zabezpečit uskladnění uhynulých zvířat do jejich odvozu do veterinárního asanačního ústavu k likvidaci v kafilerním boxu

•v objektu a areálu budou prováděna opatření vedoucí k potlačení výskytu stájového hmyzu a hlodavců

•důsledně zajistit všechna protinákazová opatření, řešit dezinfekční, deratizační postupy podle příslušných předpisů

•veškerá manipulace se zvířaty (naskladňování i vyskladňování) bude prováděna v denní dobu

•vývoz a následná aplikace kejdy bude prováděna v pracovních dnech a to v denních hodinách
Podmínky, které je nutno respektovat při ukončení záměru

V případě likvidace objektu (po požáru aj.) postupovat v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb.o odpadech z titulu původce odpadu a v souladu se stavebním zákonem.

V případě likvidace chovu ze zooveterinárních důvodů důsledně dbát ochrany složek životního prostředí ve vztahu k použitým sanačním látkám a postupům

V.VYPOŘÁDÁNÍ VŠECH OBDRŽENÝCH VYJÁDŘENÍ K DOKUMENTACI

V průběhu projednávání dokumentace se k posuzovanému záměru vyjádřily: 1. KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE STŘEDOČESKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V PRAZE

Ve svém vyjádření orgánu ochrany veřejného zdraví ze dne 11.8. 2014, značka KHSSC/36 408/2014, k vyřízení Mgr. Jupová
Uvádí, že se záměrem souhlasí za splnění podmínek uvedených v předložené dokumentaci záměru. Dále se uvádí, že byl shledán soulad se všemi požadovanými předpisy. Stanovisko: Bez připomínek

2. ČESKÁ INSPEKCE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, OBLASTNÍ INSPEKTORÁT PRAHA Ve svém stanovisku ze dne 20.8.2014 pod značkou ČIŽP/41/IPP/1412703.001/14/PPA, vyřizuje Zelenka, uvádí, že: Stanovisko oddělení odpadového hospodářství: - k předloženému záměru nemáme připomínky. Stanovisko: Bez připomínek

Stanovisko oddělení ochrany ovzduší: - k předloženému záměru nemáme připomínky. Stanovisko:
Bez připomínek.

Stanovisko oddělení ochrany vod: - k dokumentaci nemáme zásadní připomínky. Ve stavebním řízení požadujeme řešit pravidla pro aplikaci kejdy na zemědělské pozemky. Investor by měl doložit, že v rámci smluvních vztahů je v dotčeném regionu dostatek vhodných pozemků pro aplikaci kejdy s ohledem na omezení, která vyplývají z platné legislativy. Pokud stávající nádrže na kejdu nejsou vybaveny indikací netěsnosti, je nutné tuto problematiku řešit v rámci stavebního řízení.

Stanovisko: - aplikace vyprodukované kejdy bude spadat plně do kompetencí smluvních partnerů, odebírajících kejdu. Na základě požadavku zpracovatele posudku na zpracovatele dokumentace o doplnění seznamu smluvních partnerů na odběr kejdy, zaslal zpracovatel dokumentace fotokopie smluv (tyto jsou součástí přílohové části posudku), z kterých je patrno zasmluvnění následujícího odběru kejdy: - Farma Neveklov spol.s.r.o. 5.000 m3/rok,- Neveklov a.s. 10.000 m3/rok, - Brejšková Anna, Zaječí 7 5.000 m3/rok, - Paták Zdeněk, Minartice 8 10.000 m3/rok

Z těchto smluv je zřejmé, že celková produkce kejdy v množství 10.779 t/rok je smluvně pokryta. Veškeré povinnosti řádného nakládání a zapravení kejdy na zemědělské pozemky smluvně přebírají výše uvedeni smluvní partneři.

Stávající 2 skladovací betonové jímky systému WOLF jsou vybaveny stávajícími 3 mi monitorovacími vrty. Pomocí těchto vrtů je možné pravidelně odebírat vzorky podzemní vody a provádět kontrolu, zda nedochází k úniku skladovaného materiálu do
podloží.

3. POVODÍ VLTAVY

Ve svém vyjádření ze dne 20.8.2014, pod značkou 71871/2014-242-Gá, vyřizuje ing. Goldsteinová uvádí: - katastrální území Hořetice není zranitelnou oblastí - jako správce povodí souhlasíme s předloženou dokumentací s následující podmínkou:
V rámci uvedeného řízení budou KÚ předloženy smlouvy se smluvními partnery na odběr kejdy v množství odpovídajícímu produkci kejdy po navýšení počtu kusů chovaných prasat.

Stanovisko: Jak již bylo uveden, zpracovatel dokumentace doplnil smlouvy o odběru kejdy (viz stanovisko k vyjádření ČIZP). Tyto smlouvy jsou součástí dokladové části posudku.

4. KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY PRO STŘEDOČESKÝ KRAJ Ve svém vyjádření ze dne 8.8.2014 pod č.j. SVS/2014/059718-S, vyřizuje MVDr.Sedláková, uvádí: - nemá k dokumentaci EIA výhrady nebo připomínky
Stanovisko:Bez připomínek

5. STŘEDOČESKÝ KRAJ Ve svém vyjádření ze dne 25.8.2014, pod č.j. 127975/2014/KUSK, vyřizuje PhDr.Bc. Semerád, MBA, uvádí - Středočeský kraj souhlasí za podmínek dodržení technologií, které škodlivé emise NH3 budou snižovat a to:

- použití biotechnologických přípravků (snížení emisí NH3 až o 48%), - roštová podlaha (snížení emisí NH3 až o 25%), - jiný způsob skladování exkrementů, tj. ponechání kejdy v klidu do vytvoření přírodní krusty (snížení emisí NH3 až o 40%. Stanovisko: Do podmínek návrhu stanoviska budou doplněny následující body: - novou stáj zbudovat s plně roštovou podlahou, - při provozu používat u všech stájí biotechnologické přípravky do krmení a napájení, prokazatelně snižující produkci amoniaku, - při skladování kejdy tuto ponechat v klidu bez míchání do vytvoření přírodní krusty, plnění kejdy zaústit pod hladinu skladovaného materiálu, kejdu promíchat pouze před vlastním vyskladňováním

6. KRAJSKÝ ÚŘAD STŘEDOČESKÉHO KRAJE Ve svém souhrnném stanovisku ze dne 22.8.2014, pod č.j. 125042/2014/KUSK, vyřizuje in. Máslová, uvádí Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb. O ochraně přírody a krajiny: Bez připomínek Stanovisko:
Bez připomínek

Z hlediska zákona č. 201/2012 Sb. O ochraně ovzduší: - musí být nadále používány snižující technologie produkce NH3
- zpracovatel rozptylové studie je názoru, že předmětný záměr lze v lokalitě realizovat, - k zamezování obtěžování obyvatel v nejbližší obytné zástavbě nadměrným množstvím především pachových látek doporučujeme realizaci navržené výsadby
zeleně - provozovatel je povinen dodržovat ust. §17 zákona

Stanovisko: - používání technologií, snižujících produkci NH3 bude předepsáno v podmínkách návrhu stanoviska - viz stanovisko pro Středočeský kraj) - do podmínek návrhu stanoviska bude doplněna podmínka: Stávající areál bude doplněn o clonící výsadbu střední a vysoké zeleně, která odcloní stávající areál od nejbližších částí obce jak pohledově, tak z hlediska šíření zápachových látek

Z hlediska zákona č. 185/2001 Sb. O odpadech: - nakládání s odpady, které budou vznikat během realizace záměru a jeho
provozem, bude řešeno dle platné legislativy, - odpady mohou být předávány pouze osobě oprávněné k jejich převzetí, - ke kolaudaci objektu musí být předložena řádná evidence odpadů, - proti vlastnímu záměru nejsou námitky.

Stanovisko: Uvedené připomínky k nakládání s odpady budou plněny v jednotlivých následných krocích výstavby a provozu. Jinak bez připomínek. Z hlediska zákona č. 59/2006 Sb. O prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky a zákona č. 76/2002 Sb. O integrované prevenci: - z hlediska zákona č. 59/2006 Sb. Nejsou připomínky - z hlediska zákona č. 76/2002 Sb. Upozorňuje provozovatele na nezbytnost oznámení plánované změny a získání rozhodnutí o změně integrovaného povolení před zahájením stavebního řízení.

Stanovisko: Podmínka na oznámení změny IPPC je zahrnuta v podmínkách návrhu
stanoviska. Jinak bez připomínek.


7. MĚSTSKÝ ÚŘAD BENEŠOV, ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Ve svém souhrnném vyjádření ze dne 27.8.2014, pod č.j. MUBN/59059/2014/OOPLH, vyřizuje Vaněčková, uvádí Vodoprávní úřad dle zákona č. 254/2001 Sb. O vodách: Bez připomínek
Stanovisko: Bez připomínek Vyjádření dle zákona č. 114/1992 Sb. O ochraně přírody: Bez připomínek Stanovisko: Bez připomínek Vyjádření dle zákona č. 185/2001 Sb. O odpadech: Bez připomínek Stanovisko: Bez připomínek Vyjádření dle zákona č. 289/1995 Sb. O lesích: Novostavba je umístěna blíže jak 50 m od hranice lesa. Pro stavební řízení bude třeba udělení souhlasu dle § 14 odst. 2 citovaného zákona Stanovisko: V rámci dalších stupňů PD (územní řízení) bude investor povinen požádav o udělení vyjímky z 50 ti metrového ochranného pásma sousedního lesa. Vyjádření dle zákona č. 201/2012 Sb. O ochraně ovzduší: Bez připomínek Stanovisko: Bez připomínek Vyjádření dle zákona č. 334/1994 Sb. O ochraně ZPF: Bez připomínek Stanovisko: Bez připomínek

8.1 OBEC KŘEČOVICE Ve své informaci ze dne 5.9.2014, pod značkou č.j. 409/2014, vyřizuje Nečas uvádí: - dne 29.8.2014 proběhla schůzka mezi občany Křečovic a zástupci investora, kde se negativní stanovisko občanů ke stavbě nezměnilo. Všechny připomínky jsou zahrnuty v následných peticích a negativních stanoviscích občanů - zastupitelstvo obce Křečovic na schůzi dne 4.9.2014 jednohlasně vyjádřilo ke stavbě nesouhlasné stanovisko. Nesouhlas se opírá o petici občanů i samostatné vyjádření. Stanovisko: Veškeré připomínky budou okomentovány v následující části vyjádření veřejnosti.

8.2 OBEC KŘEČOVICE
Ve svém vyjádření ze dne 26.8.2014, pod značkou č.j. 343/2014, vyřizuje Nečas uvádí: - obec Křečovice k výše uvedenému záměru zaujímá nesouhlasné stanovisko z důvodů navýšení prasat a tím zvýšení zápachu ve Strážovicích a v Hořeticích, ale i většího vývozu na okolní pole kolem osad v obci Křečovice. Nesouhlas se opírá o petici občanů viz dále.

Obec se odvolává na Rozhodnutí Středočeského krajského národního výboru Praha ze dne 23.4.1974, kde se uvádí, že v ochranném hygienickém pásmu nebude povolována výstavba nových výrobních objektů. Stanovisko: - obávané zvýšení zápachu vlivem zvýšení počtu chovaných prasat bylo v dokumentaci podrobně okomentováno a dokladováno zejména přiloženou rozptylovou studií (tato prokazuje nepřekročení zákonem stanovených emisních a imisních limitů pro NH3) a
dále přiloženým výpočtem ochranného pásma chovu, který hodnotí pachové složky z provozu a prokazuje, že žádný z okolních objektů hygienické ochrany není zasažen nově vypočteným ochranným pásmem chovu

- větší vývoz kejdy samozřejmě bude, řádná aplikace kejdy na pozemky bude plně v kompetenci smluvních partnerů na odběr vyprodukované kejdy. Vzhledem k tomu, že investor nemůže nařizovat smluvním partnerům lokalizaci a termíny aplikace kejdy na jimi obhospodařované pozemky, doporučuji zahájit jednání mezi investorem, smluvními partnery a zástupci okolních obcí o projednání aktualizovaných plánů organického hnojení, se stanovením lokalit vyloučených z hnojení kejdou (zejména těsné okolí obcí), termíny a způsoby aplikace, jakož i způsob upozornění občanů na plánovanou aplikaci
kejdy.

- uváděné ochranné pásmo bylo dle datumu rozhodnutí (23.4.1974) zpracováno před vydáním původní staré metodiky Metodického návodu pro posuzování chovů zvířat z hlediska péče o vytváření a ochranu zdravých životních podmínek ze dne 12.6.1992. Nově navržené, v dokumentaci uvedené ochranné pásmo bylo zpracováno podle metodiky Postup pro posuzování ochranného pásma chovů zvířat z hlediska ochrany zdravých životních podmínek ze září 1999.

Probíhající proces EIA neřeší vlastní povolení či nepovolení stavby, ale pouze její vlivy z hlediska životního prostředí na okolí. Vlastní povolování stavby bude řešeno v následných krocích dle stavebního zákona, tedy v územním řízení. I v citovaném
rozhodnutí se uvádí, že na každou novou akci bude provedeno řádné stavebně správní řízení.

Obec si ve schváleném územním plánu odsouhlasila další fungování stávající farmy chovu prasat, včetně možného zatížení zápachem na okolí - již uvedená kružnice OP z územního plánu obce.

9. VYJÁDŘENÍ VEŘEJNOSTI

9.1 Aleš Kruchňa, Hořetice 31 Námitka k novostavbě - ráno vstanu a první co uvidím je další hala na x tisíc prasat a po otevření oken to i ucítím. Už současná situace je mnohdy za hranicí únosnosti, všude přítomný zápach, soupravy traktorů s velkoobjemovými cisternami, které devastují svou váhou a rychlostí silnice v našem okolí

Stanovisko: V rámci návrhu opatření je uvedena podmínka na ozelenění těch částí areálu, které směřují k sousedním obcím. Tato navržená zeleň pak bude eliminovat jak pohledové vlastností na areál (pohledově zakryje stávající areál), tak i sníží pachové vjemy z provozu. Otázka zápachu a produkce amoniaku z farmy byla podrobně okomentována v posudku. Pro provoz farmy jsou navržena veškerá dostupná opatření, která snižují jak produkci amoniaku, tak i tím produkci zápachu. Uvedená rozptylová studie a výpočet ochranného pásma chovu prokazují nepřekročení zákonem stanovených limitních hodnot. Pro doplnění situace pouze uvádím, že autor vyjádření sám pod svými okny provozuje živočišnou výrobu- chov skotu.

Používané velkoobjemové cisterny všeobecně snižují potřebnou četnost dopravy (oproti malým cisternám CAS), měrné tlaky na pneumatiku a tím i na komunikaci jsou nižší, než u starých cisteren. Rychlost jízdy je dána jednak maximální povolenou rychlostí u dané soupravy, jednak pak dopravním značením. Případnou nekázeň řidičů je nutné řešit v součinnosti s policií.

9.2 Zdeněk Svoboda, Strážovice 1. … zprovozní novou stáj na úkor zaměstnanosti - pro daný region naprosto nepřijatelný

Stanovisko: Samozřejmě že ekonomika provozu podniku investora je jedna věc, na druhou stranu další provozování jiných starých stájí, již mnohdy technicky nevyhovujících, s sebou může přinášet podstatně větší rizika z hlediska ochrany životního prostředí, než je tomu o nově budovaného objektu.

2. .. chybí ochranné pásmo obce, stanovené územním rozhodnutím č. 84/1969 s minimální vzdáleností 350 m

Stanovisko: V současně platné legislativě se žádná ochranná pásma obcí nevyhlašují a ani v územních plánech s tímto není počítáno. Veškerá ochranná pásma se vztahují k zařízením, jež mohou negativně působit na okolí (ochranné pásmo chovu, vedení a pod.) Ochranné pásmy stanovené územním plánem obce nebude navrhovaným provozem překročeno.

3. … navýšení spotřeby vody … nebude to mít vliv i na naše studny, na kterých jsme závislí?

Stanovisko: Dle sdělení investora mají stávající zdroje vody dostatečnou vydatnost i pro navrhovaný provoz. Jak již bylo uvedeno, nedílnou součástí povolovacího procesu bude požádat o změnu IPPC, jehož součástí je doložení dokladů - povolení k odběru podzemních vod pro jednotlivé studny (vrty), kde je stanoven i maximální možný odběr vody tak, aby nebyly ohroženy okolní zdroje pitné vody. Tímto investor doloží, že potřebné množství vody je schopen zajistit ze stávajících studen (vrtů) bez toho, aby ohrozil okolní zdroje pitné vody.

4. …píše se o jímkách na kejdu, ale ne už o technologickém provozu čerpání kejdy do vozů, její skladování a vliv na pachovou stránku

Stanovisko: Jak bylo v dokumentaci i posudku uvedeno, produkce amoniaku a tím i zápachových látek se na farmě značnou měrou projevuje při skladování kejdy. Lze souhlasit, že se jedná o jeden ze zásadních pachových vlivů pro okolí. Je nutné upozornit, že u navrhovaného provozu se nezvyšuje počet skladovacích jednotek na kejdu, tudíž se ani nezvyšuje plocha odparu při jejím skladování. V podmínkách pro navrhovaný provoz je předepsáno: při skladování kejdy tuto ponechat v klidu bez míchání do vytvoření přírodní krusty, plnění kejdy zaústit pod hladinu skladovaného materiálu, kejdu promíchat pouze před vlastním vyskladňováním.

Při osobní prohlídce bylo zjištěno, že do nedávné doby byla přečerpávaná kejda do hlavních betonových jímek vypouštěna z horní hrany jímky, tedy docházelo k volnému rozstřiku, mnohdy i několik metrů vysokému. Tento aspekt pak s sebou nesl silné pachové vjemy. V současné době je již jedna jímka upravena tak, aby přečerpávaná kejda vytékala pod vlastní skladovací hladinou, druhá jímka se předělá následně po jejím celkovém vyprázdnění. Ponechání kejdy bez míchání a vytvoření přírodní krusty pak prokazatelně snižuje emise zápachu do okolí. Pouze v době těsně před vyskladněním je nutné celou jímku promíchat - zhomogenizovat, tento proces se však týká několika dní v roce. Plnění odvozných a aplikačních cisteren se provádí pomocí čerpadel (vývěvy) a potrubních rozvodů přímo do cisterny, tedy bez větších pachových vlivů.

5. …nová výstavba se vyskytuje sporadicky … mnoho plánovaných či prováděných rekonstrukcí a výstaveb RD

Stanovisko: Tato poznámka byla napsána neuváženě. Na druhou stranu je nutné podotknout, že ochrana občanů v okolních obcích se týká jak nových, tak starých objektů a všechny porovnávací výpočty jsou vztahovány k nejbližším objektům od posuzovaného záměru.

6. …hlavní škodlivinou ovlivňující rozsah ochranného pásma není amoniak, ale pachové látky, vzduch ze stáje tvoří směs několika tisíc sloučenin, většinou na bázi dusíku, síry a kyslíku…,pachové látky jsou v ovzduší významné, pokud jsou lidským čichem registrované, tj. když překročí pachový práh…, na základě tohoto je dosavadní výroba provozována v technologické nekázni…

Stanovisko: Výše citovaná stati jsou vybrány z již neplatné Vyhlášky 362/2006 Sb. V současné době platí zákon 201/2012 Sb. O ochraně ovzduší, kde jedinou zmínkou o zápachu je v §2, odst. b) znečišťující látkou každá látka, která svou přítomností v ovzduší má nebo může mít škodlivé účinky na lidské zdraví nebo životní prostředí anebo zatěžuje zápachem.

V současné době není v ČR prováděcí předpis, který by přesně definoval zápach, nejsou stanoveny objemy jednotlivých látek, ani produkce pachových jednotek u hospodářských zvířat. Investor je povinen využívat veškerá opatření s racionálním využitím finančních prostředků, která prokazatelně snižují produkci znečišťujících látek a zápachu. V daném případě má investor předepsána veškerá technologicko organizační snižující technologie a opatření, která minimalizují tuto produkci.

Stanovisko:7. … izolační zeleň je naprosto nefunkční a v minulosti docházelo k jejímu kácení, porost je řídký

Stanovisko: Do podmínek návrhu stanoviska je vřazena podmínka Stávající areál bude doplněn o clonící výsadbu střední a vysoké zeleně, která odcloní stávající areál od nejbližších částí obce jak pohledově, tak z hlediska šíření zápachových látek

8. … je náhoda, že hranice vypočteného OP kopíruje hranice pozemků starousedlíků a
majitelů domů?

Stanovisko: Hranice ochranného pásma vychází z výpočtové tabulky, uvedené v dokumentaci. Osobně si myslím, že příprava celé akce vycházela z maximálního zatížení daného území a teprve z vypočteného maximálního ochranného pásma byl stanoven počet kusů prasat v nové hale. Jedná se pouze o domněnku, která neodporuje současné platné legislativě a obvyklým postupům při stanovování maximálního využití areálů.

9. …není možné aplikovat větrnou růžici z místa více než 4 km vzdáleného, výsledek se
stává neobjektivní…

Stanovisko: Pro výpočet rozptylové studie i ochranného pásma chovu byla použita větrná růžice pro nedalekou lokalitu Stranný (cca 3,5 km vzdušnou čarou). Vzhledem k tomu, že větrná růžice se vypracovává na ČHMU jako odborný odhad, lze využití růžice z okolí do cca 5 km akceptovat. Vzhledem k tomu, že v dalších krocích bude investor povolovat zdroj znečištění, včetně autorizované rozptylové studie a odborného posudku, doporučuji zde použít větrnou růžici pro konkrétní lokalitu, i když se hodnoty nebudou prakticky ve výsledcích lišit.

10. …chyba, ve které se píše v hlavě 6. Závěrečném hodnocení matematických modelů je ta velká, že neodpovídá realitě ani přibližně. Tato chyba není vyjádřena žádným číslem, natož veličinou.

Stanovisko: Nevím, které údaje má pisatel na mysli, když chyba není vyjádřena žádným číslem či veličinou, ale je tak veliká, že neodpovídá realitě. Bohužel nevím na co mám reagovat.

11. …hluková studie… zpracovatel pravděpodobně opomenul, že přivážená a odvážená prasata kvílejí a právě v tuto dobu je hluk nejvyšší

Stanovisko: Hluková studie řeší vlivy ze stacionárních zdrojů (ventilátory a pod.) a mobilních zdrojů (autodoprava a pod.), u kterých jsou známy hlučnosti. Přesun jakýchkoliv zvířat, popřípadě lidí (úprk dětí ze školy a pod.) se do hlukových studií nezahrnují. Je samozřejmě vhodné, aby veškerá manipulace se zvířaty probíhala v denní dobu. Z tohoto důvodu bude do podmínek stanoviska zahrnuta následující podmínka: - veškerá manipulace se zvířaty (naskladňování i vyskladňování) bude prováděna v denní dobu

12. …Moderní technologie ustájení, krmení dojení

Stanovisko: Samozřejmě se jedná o chybu v textu.

9.3 ing. Ladislav Trnka, Hořetice 9 - vepřín znesnadňuje bydlení z důvodů častého zápachu - bydlení znesnadňuje i noční nakládání prasat - budova je od našeho objektu přímo viditelná

Stanovisko: - Zápach podrobně okomentován viz bod 8.2 - Manipulace se zvířaty okomentována v bodě 9.2/11 - výsadba krycí zeleně je okomentována v bodě 9.1

9.4 ing. Jaroslav Beran, Strážovice - častý zápach z vepřína - před časem úhyn ryb - silný provoz traktorů a nákladních aut, často celý den - v důsledku hnojení, postřiků jsou zničené podzemní vody a obsahují dusičnany

Stanovisko: - Zápach podrobně okomentován viz bod 8.2 - pisatel neuvádí, zda zmiňovaný úhyn ryb byl prokazatelně způsoben provozem farmy prasat, nebo jinými vlivy. Samozřejmě provoz farmy musí být zabezpečen tak, aby nemohlo dojít k ohrožení povrchových či podzemních vod - z dokumentace vyplývá, že plánované navýšení počtu vykrmovaných prasat s
sebou přinese průměrný nárůst cca 1 nákladní vozidlo za den. Nevím, zda zmiňovaný celodenní provoz traktorů a nákladních aut byl spojen s provozem farmy, či s dalšími aktivitami jiných subjektů

- nevím, jakým způsobem chce autor stanoviska doložit zničení okolních podzemních vod vlivem provozu farmy prasat. Většina dusičnanů se do podzemních vod dostávala vlivem hnojení průmyslových hnojiv.

Celý text posudku a zápis z veřejného projednání lze získat na adrese: ladislav.jerie@denik.cz