Prioritní stavba, která pro svou důležitost získala s vládní podporou výjimku ze směrnic Evropské unie, byla doplněná o výsledky monitoringu migrace živočišných druhů a platí pro ní závazná stanoviska EIA s jedenácti  podmínkami, které přispějí k dalšímu snížení vlivů budoucí železnice na životní prostředí a veřejné zdraví.

Stanovená byla opatření v oblasti hlukové zátěže (kontrolní měření hluku během zkušebního provozu), vlivu koridoru na vody (důsledný monitoring, laboratorní vyhodnocení vzorků) a živočichy. Všechny podmínky jsou nově závazné a je tak zaručené, že dojde bez výjimek k jejich realizaci.

Při přípravě stavby

Provést pasportizaci budov v nejbližším okolí trasy budoucí trati s ohledem na možnost ovlivnění statiky během výstavby a provozu.

Zajistit v projektové dokumentaci adekvátní způsob likvidace splaškových vod.

Stanovit dodavateli specifikaci garancí na  snížení negativních vlivů stavby na životní prostředí – celkovou délku stavby, požadovat moderní postupy výstavby s využitím méně hlučných a životnímu prostředí šetrných technologií.

Při stavbě

Monitorování podzemní vody při hloubení zářezů a tunelů před i při zkušebním provozu koridoru.

Zřídit náhradní zdroje pitné vody pro Sudoměřice, Mezno i živočišnou výrobu.

Veškeré trhací práce  konzultovat s orgánem ochrany veřejného zdraví.

Mobilní drtiče a třídiče na recyklační základně umístit v maximální možné vzdálenosti od obytné zástavby.

Snižovat prašnost skrápěním těženého materiálu, důslednou očistou  aut před výjezdem na komunikace,  pravidelným čistěním povrch příjezdových a odjezdových tras, atd.

Omezit těžkou dopravu na pracovní dny mezi 7. a 21. hodinu. V případě, že během modernizace trati Votice  – Sudoměřice bude nezbytné  využívat dopravní trasy po veřejných komunikacích, v jejichž okolí lze očekávat nadlimitní hodnoty hluku v chráněném venkovním prostoru staveb, nebo bude nezbytné přepravovat objemy materiálů nad rámec kapacit uvažovaných v akustické studii, bude zhotovitelem stavby zpracované protihlukové opatření ke snížení hlukové zátěže dotčených staveb zasažených nadlimitním hlukem.

Biologický dozor před zahájením zemních prací ověří či vyloučí případnou přítomnost chřástala polního.

O vysázenou zeleň pečovat minimálně dalších pět let a nahrazovat uhynulé jedince.

Ochrana před hlukem

Kolem kolejí jsou naplánované protihlukové stěny. Rozhodující měření se odehraje při zkušebním provozu plnou traťovou rychlostí 160 km/ a případné překročení limitů u obytných domů dořeší individuální protihluková opatření.