V souladu s odmítavým postojem obcí Kosova Hora, Jesenice i sousedních Nedrahovic a měst Sedlec-Prčice i Sedlčany a připomínek odborných pracovišť státní správy negativní.

„Středočeský kraj v samostatné působnosti jako územně samosprávný celek projednal oznámení zahájení zjišťovacího řízení o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů a vydává vyjádření: Nesouhlasí se záměrem a požaduje další posuzování z důvodu možnosti škodlivých vlivů na obyvatelstvo v oblasti stroboskopického efektu a hluku, nedostatečného hodnocení krajinného rázu a s ohledem na přírodovědný průzkum v rámci ochrany ptactva."

Hlavní výhrady kraje k záměru

V závěru dokumentu kraj především zdůraznil nutnost podrobnějšího vyhodnocení vlivu větrných elektráren na krajinný ráz širšího okolí a vliv hluku na přilehlou obytnou zástavbu obcí. Potřebu podrobněji konkretizovat působení flicker efektu z jednotlivých VtE na obytnou zástavbu.

Zpochybnil způsob likvidaci betonových základů, které jsou nevhodně doporučené po skončení provozu větrných elektráren ponechat v zemi po demontáži zařízení a odřezání vrchní části a překrýt je zeminou.

Současně úřad požaduje podrobněji vyhodnotit větrné poměry v lokalitě a provést přehledné (v odpovídajícím měřítku), mapová porovnání větrných poměrů s lokalizací navrhovaných elektráren a dále chce, aby část dokumentace týkající se posuzování vlivů na veřejné zdraví byla zpracována nestrannou osobou, která je držitelem osvědčení odborné způsobilosti pro oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví.

Vadí i čtvrtá vrtule

Oddělení ochrany přírody krajského úřadu jako státní orgán v dokumentu specifikuje, co by území poškozovalo.

Jedná se především o umístění čtvrté větrné elektrárny (VtE4), v jejíž blízkosti byl průzkumy prokázaný výskyt a hnízdění zvláště chráněného silně ohroženého druhu čápa černého (Ciconia nigra) a výskyt dalších zvláště chráněných silně ohrožených druhů ostříže lesního (Falco subbuteo), žluvy hajní (Oriolus oriolus) a dále výskyt zvláště chráněného ohroženého druhu ťuhýka obecného (Lanius collurio).

Vzhledem k umístění hnízda, lokalizaci vhodných potravních stanovišť a pozorovaným přeletům nesouhlasí uvedené oddělení s umístěním a výstavbou VtE 4. V případě větrných elektráren 1 až 3 nemá námitek.

Úbytek stromů výroba nevyváží

Oddělení zemědělství a lesnictví stejného úřadu s odkazem na „lesní zákon" s předloženým záměrem nesouhlasí. I kdyby nedošlo k realizaci všech čtyř uvažovaných větrných elektráren dojde podle orgánu státní správy k výraznému zásahu do pozemků určených plnění funkcí lesa.

Projekt uvažuje dočasné odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesa po dobu 25 let, popřípadě po dobu výstavby v rozsahu přibližně tří hektarů.

„Realizace předloženého záměru by zapříčinila újmu na produkčních a mimoprodukčních funkcích lesa, která není vyvážena deklarovanou společenskou poptávkou a veřejným zájmem," uvádí stanovisko oddělení zemědělství a lesnictví.

Inspekce elektrárny nedoporučuje

Oblastní inspektorát České inspekce životního prostředí v současné formě záměr nedoporučuje. Požaduje další posuzování vlivů záměru na životní prostředí a zohlednění připomínek v dokumentaci.

Skupina čtyř VtE je umístěná v lese, konkrétní místo není dokladováno, pouze jsou doloženy orientační mapky umístění VtE na obr. 1 i v příloze 3. Se stavbou přímo souvisí stavba příjezdových komunikací a kabelové vedení.

Uvedeno je pouze předběžné trasování v orientační 2/3 mapce; není uvedeno, na kterých pozemcích budou komunikace umístěny i uloženo kabelové vedení. V případě komunikací nelze vyloučit kácení dřevin rostoucích mimo les, délka komunikací i kabelového vedení není zanedbatelná (km), dotčeno je členité území.

Definitivní vymezení má být řešeno až v dalším stupni řízení. Jedná se o neoddělitelnou součást záměru s přímým vlivem na životní prostředí, musí být posouzeno v rámci procesu EIA, ne až v dalších stupních řízení.

Les je ze zákona významným krajinným prvkem (VKP) a je chráněný.

Nelze objektivně posoudit dopady.

Nelze vyloučit dotčení vodního toku Kramšovenského potoka a jeho levostranného přítoku v důsledku úpravy komunikací i kabelovým vedením. Kabelové vedení k VtE 4 vede lesním okrajem, dotčena může být místní vodoteč. Vodní toky a údolní nivy jsou VKP ze zákona.

Záměrem stavby VtE jsou tak dotčeny i další pozemky, které nejsou uvedeny v oznámení. Nelze objektivně posoudit dopady na VKP ze zákona, vodní toky a údolní nivy. Dokladem vodoteče je centrální evidence vodních toků, mapa Vodní hospodářství.
Jedná se o horní úseky vodních toků, mohou vodu odvádět po část roku, měly by být respektovány.

Oznámení firmy není úplné

Je uvedeno, že „před samotnou realizací záměru investor uvažuje o instalaci meteorologického zařízení pro měření větru po dobu 1-3 let". Není uvedeno, kde bude instalováno. Není jasné, na základě jakých podkladů byly navrženy VtE do lokality, jaké jsou větrné podmínky v lokalitě.

Příloha přírodovědného průzkumu je obsáhlá, zejména co se týče výstavby stožárů VtE. Zjištěný byl výskyt zvláště chráněných druhů živočichů. Jedná se o plošně rozsáhlé území, které bude výstavbou skupiny VtE významně ovlivněno. Místa pozorování živočichů i doba by měla být zakreslena v mapových podkladech vzhledem k plošnému rozsahu území stavby VtE.

Nelze vyloučit zásah do přirozených stanovištních podmínek zvláště chráněných druhů živočichů stavbou. Nelze objektivně posoudit dopady na faunu i floru, nejsou vůbec posouzeny dopady úprav a stavby komunikačního napojení VtE, ani stavba kabelového vedení VtE.

Není uvedený rozsah kácení lesního porostu ani rozsah kácení dřevin rostoucích mimo les. Nelze ověřit, není doložena výkresová část. „Oznámení tak nelze považovat za úplné," konstatuje České inspekce životního prostředí.

Stavba je zásahem do krajiny

Výstavba skupiny VtE přes deklarované přínosy obnovitelné energie je významným zásahem do krajiny. Jedná se o plošně rozsáhlou stavbu situovanou do nezastavitelného území do volné krajiny, do VKP lesa. Umístění není v souladu s územně plánovací dokumentací.

Na základě výše uvedeného považujeme oznámení za neúplné a nedostatečné, se záměrem tak nelze souhlasit. K posouzení dopadů na zájmy chráněné zákonem požadujeme doplnit a posoudit v rámci dokumentace EIA.

Větrné elektrárny jsou navržené na lesních pozemcích (nezastavitelné území dle územního plánu), konkrétní místo není uvedeno, pouze jsou doloženy orientační mapky umístění. Se stavbou souvisí i výstavba příjezdových komunikací a kabelového vedení.

Uvedené je pouze předběžné trasování, definitivní vymezení má být řešeno až v dalším stupni řízení. Výstavba VtE, příjezdových komunikací a kabelového vedení představuje velký zásah do lesních pozemků, který není jednoznačně vymezený
Výstavba je významným zásahem na lesní pozemky, do nezastavitelného území.

(Celý dokument o závěrech zjišťovacího řízení krajského úřadu má 17 stran. Zájemci si o jeho zaslání mohou požádat na emailové adrese: ladislav.jerie @denik.cz)