Jaký byl rok 2014 z pohledu profesionálních hasičů?

Z pozice ředitele územního odboru, a mluvím za své mokré i suché hasiče, dopadl dobře, i když ne tak doslova. Hasiči plnili svoje úkoly. Na zásahy vyjíždí průběžně. Každá požární stanice ročně dělá jedno prověřovací a jedno taktické cvičení.

Obměňovali jste techniku?

Obdrželi dva nové zásahové automobily. Ty dosluhující pak musí z garáže pryč. Když je ještě vyhovující, poslouží vozidlo některému z dobrovolných sborů. Když ne, putuje do šrotu. Vloni jsme přebírali nový motorový člun a od drážních hasičů máme zapůjčený výkonný ventilátor pro použití při požárech v železničních tunelech a v uzavřených prostorách.

Jsme součástí HZS Středočeského kraje a ředitelství chce, aby územní odbory byly vizitkou kraje. Tomu je podřízené rovnoměrné a spravedlivé vybavení technikou, i její údržba.

Musíme být zásahu schopní. Pokud má některé vozidlo závadu, přijíždí na výpomoc požární automobil ze zálohy. Nový rychlý zásahový automobil Volkswagen pro použití ve městě budeme v nejbližší době slavnostně přebírat.

Máte plný personální stav?

V Benešově drží čtyřiadvacetihodinové služby tři směny (A,B,C), z nichž každá má dvě družstva s minimálně čtyřmi příslušníky, kteří vyjíždí do dvou minut od vyhlášení poplachu. Ve Vlašimi slouží jedna směna. Když vyjede, musí požární stanici doplnit další člen z Benešova nebo z řad dobrovolných hasičů. Vloni jsme měli trochu problém s doplňováním stavu, hlavně kvůli dlouhodobé nemoci dvou členů. Do toho se promítly kurzy a dovolené.

Hasiči mají zahrnutých ve výplatě 150 přesčasových hodin zadarmo, které odslouží, byť třeba ne všechny, na základě rozkazu nebo pokynu při dlohotrvajících požárech, povodních, ale i jako technické zajištění při soutěžích. Činnost mokrých hasičů je více vidět. Já na ně můžu být hrdý, protože to je parta spolehlivých vycvičených lidí. Ono to jinak ani nejde.

V rámci státních úspor ale přišli před časem o část peněz.

I když mi nepřísluší komentovat personální a platové záležitosti, to v kompetenci krajského ředitele, vím, že se hasičům trochu do výplat část peněz vrátila.

Je těžký výběr nováčků?

Hlavním požadavkem je důraz na psychotesty. Nezjišťuje se IQ, ale spolehlivost. Schopnost vykonat rozkazy, aby nenechal člověka v šachu. Psychotest odhalí charakter. Zkušenost s tím má kolega z jiného okresu. Přijímal nového hasiče, sportovce, lezce, ale ten neudělal psychotesty. Kolegovi to bylo divné, proč nováček propadl.

Tak se sebral a šel mezi jeho kamarády lezce na pivo. Poseděl, poklábosil a po dvou hodinkách se mezi řečí zeptal: Hele, co tamten, že neudělal? Odpověděli mu: Jak tady všichni sedíme, tak by se ním nikdo z nás na jedno lano nepřivázal. Psycholožka odhalila, že adept nebyl spolehlivý.

Vyjíždíte často k požárům?

Počet požárů tvoří necelou pětinu, poklesl na osmnáct procent všech výjezdů. Ostatní tvoří dopravní nehody, vyprošťování osob, vozidel, ekologické havárie, likvidace popadaných stromů, nebezpečných látek, pomoc dalším složkám Integrovaného záchranného systému. Celkový počet zásahů za rok zůstává stejný jako před 15 lety, ale postupně se dramatičnost pomalu snižuje. I počet žhářů, byť se to podle událostí z posledních měsíců nezdá, je nižší, než před lety.

V této souvislosti bych chtěl připomenout význam dobrovolných hasičů. Bez nich bychom nemohli pokrýt celý okres podle požárního poplachového plánu. Jednotky požární ochrany obcí (JPO 1 až 5 ) si zřizují jednotlivé obce. Zajišťují a hradí hasičům zařazeným v zásahových jednotkách proškolení, vybavení, zdravotní prohlídky.

Výjezdové časy mají dobrovolní hasiči na chlup. Profesionální ze své základny vyjíždí do dvou minut, ale už z JPO „dvojky" musí členové výjezdu dorazit do hasičárny a vyjet do pěti minut. A to jsou na svém pracovišti v pohotovosti. V „trojkách" a „pětkách" se někdy nedaří dopolední výjezdy obsadit a vyjet do deseti minut. To už není jako dřív, že chlapi vyběhli z nějaké dílny nebo dorazili z pole a jeli. Teď dojíždějí za prací do města a vrací se do obce až večer

Počet JPO zůstává na stejné úrovni, ale trendem je přeřazování do nižších kategorií, čímž jsou náklady na vybavení pro obec nižší. A některé JPO 5 dokonce zanikají a obec si musí požární ochranu zajistit za paušální příspěvek smluvně s jinou jednotkou.

Mokré jsme probrali. Co dělají suchý?

Hasičský záchranný sbor nelikviduje jenom mimořádné události. Zajišťuje požární prevenci a ochranu obyvatelstva, krizové plánování tak, jako to dříve zajišťovala civilní ochrana. Působí také jako státní požární dozor. Posuzuje stavební dokumentaci veškerých větších staveb a bytových domů z hlediska požární ochrany.

Kontroluje příjezdové cesty, únikové východy, komunikace, nástupní plochy, vnitřní a vnější zdroje požární vody, odolnost konstrukcí, účinnost protipožárních přepážek a opatření. Vyjadřuje se k povolení staveb k trvalému užívání, dřívější kolaudaci. Komunikuje s projektanty, stavebními úřady. Má stanovený počet kontrol vybraných podniků, provozů, škol. Zajišťuje dohled po velkých požárech.

S výkonem státního požárního dozoru souvisí zjišťování příčin požáru. Vyšetřovatel zjišťuje možnosti, zda se nejedná o nedbalost nebo úmysl. Nerozhoduje hned. Stanoví verze, postupně vylučuje možné příčiny. Skládá informace a důkazy jako kostičky, než dojde k závěru. Vyšetřování osob pak přísluší policii.

Krizové řízení a ochrana obyvatelstva má na starosti zajištění pitnou vodu, evakuaci, stravování, ubytování, zajištění nasmlouvané techniky při mimořádných událostech, povodních. Suchý hasiči při nich zajišťují týl, pomocné práce, organizační záležitosti. Ty mají na starosti také při cvičeních a hasičských soutěžích, které jsou zařazené do odborné přípravy.

Co to je JPO?

Pro účely plošného pokrytí území ČR jednotkami PO se dle operační hodnoty dělí jednotky PO do šesti kategorií JPO I až JPO VI:

JPO I -jednotka Hasičského záchranného sboru ČR, zajišťující výjezd jednoho až tří družstev o zmenšeném početním stavu (1+3), družstev (1+5) nebo jejich kombinaci, poskytuje pomoc obcím speciální a ostatní technikou v území své působnosti, v místě dislokace plní úkoly místní jednotky PO; u početně málo obsazených stanic zpravidla v součinnosti s místní jednotkou SDH obce. Doba výjezdu z místa dislokace do 2 minut, doba příjezdu na místo zásahu do 20 min. C profesionální hasiči (Benešov, Vlašim),

JPO II/1 nebo 2 jednotka sboru dobrovolných hasičů obce kategorie JPO II, která zabezpečuje výjezd družstva o zmenšeném početním stavu a zřizuje se zpravidla ve vybrané obci s počtem obyvatel nad 1000. Doba výjezdu z místa dislokace do 5 minut, doba příjezdu na místo zásahu do 10 min. (Votice, Neveklov, Čerčany, Trhový Štěpánov, Čechtice)

JPO III jednotka sboru dobrovolných hasičů obce kategorie JPO III, která zabezpečuje výjezd družstva a zřizuje se zpravidla ve vybrané obci s počtem obyvatel nad 1000. Doba výjezdu z místa dislokace do 10 minut, doba příjezdu na místo zásahu do 10 min. 

JPO IV jednotka hasičského záchranného sboru podniku zřizovaná právnickou nebo fyzickou podnikající osobou; poskytuje speciální techniku na výzvu OPIS HZS ČR zpravidla na základě písemné dohody. Doba výjezdu z místa dislokace do 2 minut.

JPO V/1 jednotka sboru dobrovolných hasičů obce kategorie JPO V, která zabezpečuje výjezd družstva o zmenšeném početním stavu a zřizuje se zpravidla ve vybrané obci s počtem obyvatel do 200. Doba výjezdu z místa dislokace do 10 minut.

JPO V/2 jednotka sboru dobrovolných hasičů obce kategorie JPO V, která zabezpečuje výjezd družstva a zřizuje se zpravidla v obci s počtem obyvatel více než 200. Doba výjezdu z místa dislokace do 10 minut

JPO VI jednotka sboru dobrovolných hasičů podniku zřizovaná právnickou nebo fyzickou podnikající osobou; poskytuje speciální techniku na výzvu OPIS HZS ČR zpravidla na základě písemné dohody. 

Jednotky PO nezařazené do plošného pokrytí. Nezařazená jednotka sboru dobrovolných hasičů obce má základní početní stav jako jednotka kategorie JPO V/1. Nezařazené jednotky PO se zpravidla zařazují do druhého a vyššího stupně poplachu v poplachových plánech. 

Jednotky PO kategorie JPO I až JPO III na výzvu územně příslušného operačního a informačního střediska Hasičského záchranného sboru ČR provádí zásah i mimo katastrální území obce v níž jsou dislokovány.

Jednotky PO kategorie JPO IV až JPO VI plní úkoly jednotky v místně příslušném katastrálním území obce nebo areálu podniku svého zřizovatele, příp. na výzvu územně příslušného operačního a informačního střediska Hasičského záchranného sboru poskytují speciální techniku. Po dohodě se zřizovatelem mohou být jednotky kategorie JPO IV až JPO VI využívány k zásahům i mimo svůj územní obvod.