Pro obce v koridoru budoucí spojnice Prahy a jižních Čech, které se výstavbě dálnice D3 a přivaděčů k ní bránily mimo jiné tím, že trasu do svým územních plánů nezapracovaly, se budou muset podřídit.

„Aktualizaci zásad územní rozvoje, pokud bude uplatněná, se budeme muset přizpůsobit," informoval starosta Zdeněk Votruba zastupitelstvo Václavic, které brojí proti D3 hlavně kvůli takzvané Václavické spojce, sjezdu z dálnice k Benešovu.

Odsouhlasení aktualizace krajskými radními ještě musí projednat a posvětit krajské zastupitelstvo. V průběhu řízení bylo vypořádaných několik desítek připomínek, které dotčené subjekty i veřejnost podaly, včetně námitek Václavic.

„Zásady územního rozvoje stanovují koridory, v nichž budou vedeny plánované komunikace a stavby související. Přesné stanovení tras, vyznačení pozemků, po kterých komunikace povedou, bude upřesňováno při jednotlivých územních a stavebních řízeních.

Stejně tak budou stanovována konkrétní kompenzační opatření, jejichž cílem bude minimalizovat negativní vlivy způsobené stavbou. K první aktualizaci zásad územního rozvoje bylo zpracováno vyhodnocení předpokládaného vlivu na udržitelný rozvoj území a bylo k němu vydáno souhlasné stanovisko Ministerstva životního prostředí," vysvětlil Karel Horčička, náměstek hejtmana pro regionální rozvoj.

Zastupitelstvo Středočeského kraje by aktualizaci na příštím veřejném zasedání mělo projednat a schválit

„Naším cílem je co nejdříve schválit aktualizované zásady územního rozvoje Středočeského kraje, a pokračovat tak v realizaci této důležité dopravní stavby České republiky. Pro Středočeský kraj je životně důležité nejen dokončení Pražského okruhu, ale i výstavba středočeské části dálnice D3 a s ní související takzvané Václavické spojky," konstatoval hejtman Středočeského kraje Miloš Petera.

Pokud první aktualizaci zásad územního rozvoje Středočeského kraje schválí zastupitelstvo, stane se tento dokument závazným pro obce, které nemají koridor vymezený. Budou jej muset zapracovat do svých územních plánů.

Současně bude moci Ředitelství silnic a dálnic ČR pokračovat v přípravě projektové dokumentace dálnice D3 a s ní související Václavické spojky.