Přestože bystřičtí radní s umístěním pěti (v Petrovicích jsou jen tři!) válcovitých, více než sedmimetrových nádrží s ročním obratem tisíc tun roztoku kapalného dusičnanu amonného a močoviny, nesouhlasí.

Krajská samospráva představovaná radními za Středočeský kraj požadovala záměr dále posuzovat dle zákona o ochraně přírody. Jejich vyjádření, v němž není specifikovaný důvod a nejsou stanovené konkrétní požadavky na další posuzování, označil odbor životního prostředí a zemědělství krajského úřadu za nerelevantní a nebude k němu přihlížet.

Odborná referentka uvedeného odboru Anna Preiszlerová v závěru zjišťovacího v rozhodnutí uvádí: „Při posuzování hodnoceného záměru nebyly identifikovány žádné vlivy, které by v souvislosti s jeho realizací a provozem měly zásadně negativní dopad na životní prostředí a obyvatelstvo v daném území. Vlivy záměru nejsou významné," zní verdikt odbor životního prostředí a zemědělství krajského úřadu.

„S ohledem na výše zmíněné a na doručená vyjádření dotčených správních úřadů a dotčených územních samosprávných celků, které nepodaly žádný relevantní požadavek na další posuzování vlivů záměru dle zákona č. 100/2001 Sb., rozhodl příslušný úřad tak, jak je uvedeno ve výrokové části," zdůvodnila Anna Preiszlerová.

Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, jako příslušný správní orgán rozhodl minulý čtvrtek a zveřejnil v úterý 15. září, že zamýšlený sklad kapalných hnojiv v Bystřici v zemědělském areálu v ulici K Nesvačilům, nemá významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle zákona.

Vypořádání námitek proti stavbě skladu

Město Bystřice nesouhlasí se záměrem, vzhledem k dlouhodobým plánům města na využití lokality.

„Společnost DZV NOVA, a.s. je vlastníkem pozemků určených k zástavbě posuzovaným záměrem, tyto pozemky jsou územním plánem sídelního útvaru Bystřice vedeny jako plocha – výrobní území – nespecifikované. Tato území dle textové části územního plánu představují monofunkční plochy výroby nebo skladů, nepřipouštějí kombinaci s bydlením. Záměr výstavby skladu kapalných hnojiv je tedy v dané lokalitě možný, což je potvrzeno i vyjádřením stavebního úřadu Bystřice ze dne 15. 7. 2015. Záměr je plně v souladu s územně plánovací dokumentací města."

Středočeský kraj požaduje další posuzování dle zákona č. 100/2001 Sb.

„Ve vyjádření je vždy vítán názor, zda je nutné záměr posoudit dle citovaného zákona. V případě nutnosti posouzení záměru je požadováno, aby vyjádření obsahovalo i doporučení, na které oblasti vlivů záměru na životní prostředí má být v dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí kladen zvýšený důraz (v souladu s § 7 odst. 1 zákona). Jelikož ve výše uvedeném vyjádření není specifikován důvod a nejsou stanoveny konkrétní požadavky na další posuzování dle cit. zákona, příslušný úřad nahlíží na vyjádření jako na nerelevantní a nebude k němu přihlížet."

Oddělení odpadového hospodářství stejného odboru životního prostředí a zemědělství uvedlo: „Nakládání s odpady, které budou vznikat realizací záměru, bude řešeno dle platné legislativy, t. j. zákona o odpadech. Připomíná, že ke kolaudaci objektu musí být předložena řádná evidence odpadů a doložen jejich způsob využití, popř. odstranění. Výše uvedenou připomínku požaduje zohlednit v dalším stupni projektové dokumentace. Proti vlastnímu záměru nemá z hlediska nakládání s odpady námitky a nepožaduje další posuzování dle zákona č. 100/2001 Sb."

Hygienici nemají připomínky

Benešovské územní pracoviště Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze konstatovalo:

„Realizovaný záměr bude z hlediska hlukových vlivů nekonfliktní. Veškerý produkovaný hluk je sousedními objekty a vzdáleností natolik utlumen, že nebude u obytných objektů zaznamenatelný (jedná se o hluk přepravní techniky). Vliv navýšené dopravy související s provozovaným záměrem je nevýznamný s ohledem na její rozsah.

Při realizaci záměru nedojde k překročení limitů hluku u obytné zástavby z důvodu dostatečné vzdálenosti, útlumu zelení a krátkodobosti realizace záměru.

Na základě oznámení, může KHS jakožto místně příslušný orgán ochrany veřejného zdraví, s rozsahem zpracování oznámení souhlasit. Předložené podklady poskytují objektivní odborný podklad, na základě kterého KHS může konstatovat, že realizací hodnoceného záměru, nedojde v budoucnu k negativnímu dopadu na obyvatele za předpokladu akceptování vstupních údajů záměru poskytnutých oznamovatelem."

Také oblastní inspektorát České inspekce životního prostředí nemá k plánům zemědělců připomínky a nepožaduje další posuzování. Jen upozornil na chybně uvedený název povodí v dokumentaci.

Co čeká bystřické obyvatele?

Po zprovoznění skladu se navážení nádrží bude provádět automobilovou cisternou o kapacitě 25 tun, což znamená přibližně 12 jízd nákladních automobilů na jedno naskladnění (celkem tedy 24).

Odvoz hnojiv bude nejčastěji cisternami v odhadnutém rozsahu 154 jízd v jarní sezóně. Denně se tak bude jednat o maximálně šest vozidel při naskladňování a vyskladňování v areálu v ulici K Nesvačilům všemi směry na pole v okolí města s roztokem dusičnanu amonného a močoviny. Roční objem skladování hnojiv je jeden tisíc tun.

Možnost odvolání

Proti rozhodnutí mohou podat do 15 dnů ode dne jeho doručení oznamovatel a dotčená veřejnost uvedená v § 3 písm. i) bodě 2 zákona odvolání podle § 81 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád k Ministerstvu životního prostředí, a to podáním učiněným u krajského odboru životního prostředí a zemědělství.