Celkový stav stávajícího mostu na trati Čerčany – Skochovice, jejíž úsek do Prosečnice byl zprovozněný v roce 1897, neodpovídá nárokům na současný železniční provoz. Nyní je na něm povolená maximální rychlost jen 30 km/h.

„Zejména se jedná o nevyhovující prostorovou průchodnost. Vzdálenost osy koleje k příhradám mostu je menší než 2,2 metru. Most také nesplňuje požadovanou přechodnost pro zatěžovací třídu D4/50 a přilehlé kolejové zhlaví železniční stanice Týnec nad Sázavou neumožňuje vložení dilatačního zařízení z důvodu kolize s výhybkou," vysvětlil Pavel Tesař ze Správy železniční dopravní cesty (SŽDC).

„Rekonstrukce mostu v km 9,531 Čerčany – Skochovice byla minulý týden slavnostně zahájena. Předmětem stavby je kompletní rekonstrukce nosné konstrukce obou polí mostu a částečná přestavba spodní stavby mostu, která bude bezpečně přenášet zvýšené zatížení od železniční dopravy," konstatoval mluvčí SŽDC.

Dvoupólový železniční most  byl postavený v roce 1896. Je tvořený dvěma příhradovými nýtovanými ocelovými konstrukcemi s parabolicky zakřiveným horním pasem s dolní prvkovou mostovkou z plávkové oceli. Nosnou konstrukci tvoří dva prosté šikmé příhradové nosníky o šikmém rozpětí 2 x  52,35 metru.

Délka mostu je 109,30 m. Spodní stavba sestává ze dvou opěr a jednoho pilíře, vesměs ze žulového řádkového zdiva.

„V rámci rekonstrukce bude postavená nová nosná ocelová konstrukce s průběžným kolejovým štěrkovým ložem na rozpětí 2 x 52 metrů a bezstykovou kolejí. Bude zesíleno podzákladí kamenného pilíře a opěr, které zajistí bezpečné přenesení zvýšeného zatížení od mostu s průběžným kolejovým ložem," popsal zahájenou stavbu Pavel Tesař.

Posunutím základové spáry pilíře hlouběji proti současnému stavu bude zajištěná ochrana proti možnému podemletí při povodních. Rozsah úprav železničního svršku je daný mezi nejbližšími výhybkami před a za mostem.

Pevné uložení je navržené na středním pilíři, což umožní dilataci na obě strany. Zrekonstruovaný mostní objekt bude splňovat všechny požadované prostorové i zátěžové parametry. Mostní průjezdný průřez bude nově 2,5 metrů.

Harmonogram prací

Do konce roku 2012 bude zahájené rozpracování výroby ocelové konstrukce mostu včetně protikorozní úpravy.  Dokončená bude v březnu  a potom jí mostaři postupně převezou do místa finální montáže. Zároveň bude provedené kácení náletových dřevin a zřízené staveniště v železniční stanici Týnec nad Sázavou.

V lednu až březnu budou provedené přípravné práce na přístupové cestě k mostnímu pilíři a montážních plochách.

Během dubna, května a června 2013 budou k montáži připravené ocelové konstrukce a dokončené přípravné práce před nepřetržitou 45 denní výlukou železničního provozu. Termín výluky je stanovený na od 2. září do 16. října.

„Po dobu jejího trvání bude pro cestující zavedena náhradní autobusová přeprava," upozornil mluvčí správce železniční tratě.

Při výluce bude snesený železniční svršek na mostě i předpolí a  odstraněné kabely.

Následně silniční jeřáby ze dvou stran sundají původní ocelové konstrukce. Jeden jeřáb bude pracovat z levého břehu, druhý z uměle nasypaného ostrohu, který částečně přehradí řeku Sázavu.

Dále se uskuteční demolice pilíře a částí opěr, vrtání mikropilot na opěrách a pracovní plošině pro nové založení pilíře, betonáž nového základu pilíře a nových úložných prahů opěr. Po dalších technologických postupech dojde k uložení nové mostní konstrukce.

Následovat bude zaštěrkování a zřízení nového železničního svršku, dokončení úprav železničního tělesa a podbití do požadované výšky.

„Po jejím ukončení bude zahájený zkušební provoz. Dokončovací práce mimo most se odehrají  v závěru příštího roku," doplnil Pavel Tesař ze SŽDC.

Zhotovitelem stavby je „Sdružení – Most Týnec", tvořené společnostmi Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., Porr a.s. a Mostostal Kielce S. A. Polsko. Projektantem stavby byla společnost TOPCON servis s.r.o. Stavba je spolufinancovaná v rámci Operačního programu Doprava z Fondu soudržnosti Evropské unie. Národní zdroje poskytl Státní fond dopravní infrastruktury.

Celkové investiční náklady stavby činí 65, 158 milionů korun. Příspěvek z fondů Evropské unie může dosáhnout až 51 milionů korun.