Zasedání bylo rozšířeno o účast předsedů CZV a MěstV KSČ,  aktivistů OV KSČ, vedoucích hospodářských pracovníků a funkcionářů národních výborů.

Mimořádného zasedání se zúčastnili členové předsednictva KV KSČ I. Zahrádka,
F. Jiráček, zástupce KV KSČ V. Šikola a další funkcionáři.

V úvodu jednání informoval přítomné I. Zahrádka o závěrech zasedání ústředního a krajského výboru strany a zdůraznil, že složení předsednictva ÚV KSČ není konečné a tento orgán bude doplněn o zástupce dělníků, rolníků a inteligence.

Poté se ujal slova vedoucí tajemník OV KSČ V. Stibor. Informoval o politické situaci v našem okrese, která je stejně jako v celé zemi složitá a lze ji přirovnat k Únoru 1948. Situace je způsobena, jak uvedl soudruh Stibor, pozdní reagencí ústředních stranických orgánů na aktuální otázky současnosti.

Celá řada jevů byla signalizována již mnohem dříve

Celá řada jevů byla signalizována již mnohem dříve , ale ústřední orgány na ně nedokázaly včas a účinně reagovat.

Problémy se neřešily způsobem odpovídajícím situaci díky liknavosti nejvyšších stranických orgánů. K řešení vzniklé situace je však nutný klid, pořádek a totéž platí o dopravě, zásobování i dalších oblastech našeho života.

V současné době prožívá strana prověrku svých řad. Je nutné zamezit hospodářskému rozpadu i fyzickému násilí.

K tomuto cíli by měly směřovat snahy všech poctivých lidí, kteří to s naší společností myslí opravdově a upřímně. Proto je nutné se soustředit na plnění hospodářských úkolů nejen letos, ale i v příštím roce.

V čele naší strany stojí nový generální tajemník K. Urbánek, člověk s přirozenou autoritou, jehož vystoupení v televizi v sobotu 25. listopadu 1989 přijali všichni poctiví lidé s výrazným uspokojením. Tuto důvěru je třeba podpořit, řekl v závěru svého vystoupení soudruh Stibor.

Poté následovala diskuse

Diskutovalo se od řečnického pultu, od rozestavěných mikrofonů i z místa. Celkem v diskusi zaznělo pětadvacet příspěvků od členů okresního výboru i dalších zúčastněných.

Že nazrávající problémy ve společnosti nebyly včas řešeny ústředními stranickými orgány, se shodli prakticky všichni. Nelze však vinu svalovat pouze na ústřední orgány, uvedl ve svém vystoupení kupř. ředitel St. Statku Netvořice s. Rejzek, který zároveň poukázal na to, že Československá televize informuje jednostranně.

O tom, že jsou připraveni na otevřený dialog, informoval předseda MěstV KSČ Vlašim J. Vaněk. Zde s touto formou mají již první zkušenosti.

Jako nedostatečné označil změny v ústředních orgánech K. Jirásek z BS Vlašim.

Ke změnám by podle jeho slov mělo dojít i v krajském a okresním výboru strany.

Většina diskutujících podporovala návrh na urychlené svolání sjezdu strany, na který by byli voleni delegáti přímo ze stranických organizací.

Varování před  požadavky

O tomto hovořila s. Jarošová z RÚ Kladruby, která zároveň zdůraznila nutnost řešit situaci politicky a urychleně vypracovat konkrétní akční program. Kromě jiných vyslovil upřímnou podporu novému generálnímu tajemníku i pplk. JUDr. Krampera z OS SNB, který zároveň varoval před stupňujícími se požadavky opozice.

Tajemník OV SSM L. Reiner informoval o besedách se studenty, při nichž svazáčtí funkcionáři zůstali poněkud osamoceni. Hovořil rovněž o sobotním vystoupení Občanského fóra na Vítězném náměstí v Benešově, kterému přihlíželo přibližně dvě stě občanů.

Zástupci fóra, pražských studentů i divadel zde hovořili o dialogu. Na dialog jsou městské orgány připraveny, ať již bude veden na ulici, v Městském divadle nebo v jiných prostorách.

Zástupce KV KSČ V. Šikola zdůraznil nutnost hodnotit stávající situaci bez emocí a vášní, pasivně nečekat na rozhodnutí vyšších stranických orgánů.

Z poučení o krizovém vývoji 1968 si vzala poučení opozice

Varovná a pravdivá slova zazněla i od pracovníka OOR V. Prokopa, který řekl: „Z Poučení z krizového vývoje ve společnosti v roce 1968 si nevzala poučení strana, ale opozice."

Soudruh Holzner z Technomery uvedl, že studenti hovoří o některých věcech, o nichž jsme se báli promluvit nahlas my, proto jedině otevřenost a nezakrývání problémů může situaci řešit, ale vždy ve prospěch socialismu.

Celkově diskuse podpořila nového generálního tajemníka strany, odsoudila liknavost stranických orgánů při řešení nazrálých problémů i nedostatečné změny ve vedení strany.

Poté bylo předloženo ke schválení všem přítomným usnesení, které bylo na závěr mimořádného jednání přijato.