Kupní cena má podle návrhu  novely zákona o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktur zohlednit skutečnou hodnotu.

„Ceny, které nám byly nabízené, se pohybovaly podle znaleckých posudků od sedmi do čtrnácti korun za metr čtvereční, což překračovalo meze slušného chování. Zejména s hrozbou nuceného vyvlastnění," uvedl Radek Pohnán, jenž je spolu s bratrem spoluvlastníkem jedné z nejmenších výměr (půl hektaru) v trase budoucí železniční tratě protínající Českou Sibiř.

„Těch lidí, kteří s nařízenou cenou nesouhlasili, bylo hodně. Nejen  nás u Mezna, ale i ve východních Čechách.    Psali jsem investorovi a ministerstvům otevřené dopisy, sepisovali petice," připomněl Radek Pohnán boj s úřady.

Na České Sibiři majitelům nabídli 7 až 14 korun za metr čtvereční. Po přijetí novely, kterou projednává parlament, bude moci investor dopravní liniové stavby nabídnout osminásobek (112 Kč), ve výjimečných případech až šestnáctinásobek (224 Kč).

„Pokud novelu zákona parlament schválí a zvýší ceny na osminásobek, výjimečně šestnáctinásobek, určitě to bude lepší stav, než nyní," zhodnotil Radek Pohůnek. 

„Ale teď  jde o čas, aby zákon neležel v parlamentu moc dlouho a stihli ho schválit," poznamenal spolumajitel „pouhého" půl hektaru země v trase železničního koridoru přes  Českou Sibiř.

„Jednali jsme o nucených výkupech v Mezně a 45 vlastníků polí s prodejem za současné ceny nesouhlasilo," doplnil Radek Pohůnek.

Platná právní úprava, která nabyla účinnosti 1. února 2013, měla zlevnit majetkovou přípravu dopravních staveb a zamezit účelovému získávání půdy, která byla následně státem vykupována za cenu stavebního pozemku.

Zavedení procentních bonusů pak mělo motivovat vlastníky pozemků k rychlému uzavírání smluv. Čím rychlejší jednání, tím vyšší bonus.

Bonusy neměly zamýšlený efekt

Z praktických dopadů novely je zřejmé, že se podařilo zamezit spekulacím s pozemky a snížit náklady na jejich vykupování.

Na druhé straně se ale ukázala jako problematická opatření, která měla přispět k co nejrychlejším dobrovolným výkupům. Kvůli razantnímu snížení výkupních cen se například téměř zastavily výkupy pozemků pro stavbu rychlostní silnice R 35.

„Bonus sta procent u zemědělské půdy není s ohledem na nízké výchozí ceny dostatečně motivační. Investoři mohou nad znalecky stanovenou cenu nabídnout pouze jednotky korun a to vlastníky k rychlému jednání většinou nepřesvědčí," konstatoval ministr dopravy Antonín Prachař.

Znalecky stanovené ceny zemědělských pozemků se pohybují v závislosti na regionu obvykle mezi 8 až 35 korunami  za plošný metr.

Ministerstvo dopravy nyní umožní resortním investorským organizacím (Ředitelství silnic a dálnic, Správě železniční dopravní cesty, Ředitelství vodních cest) navýšit současnou cenu až na osminásobek.

Ve výjimečných případech, které budou jasně zdůvodněny, může ministr dopravy povolit navýšení až na šestnáctinásobek.

„Cíl je jasný. Umožnit efektivní nastavení cen tak, aby vlastníci pozemků byli motivovaní k dobrovolnému prodeji. Ten je koneckonců pro obě strany nejvýhodnější variantou z hlediska času i peněz," řekl ministr Antonín  Prachař.

Státní investorské organizace se budou při stanovení výkupní ceny řídit závazným metodickým pokynem ministerstva dopravy. Při maximálním navýšení na osminásobek nesmí cena zemědělského nebo lesního pozemku přesáhnout tři čtvrtiny odhadní ceny stavebního pozemku. Výše bonusu bude klesat v čase podle přesně vymezených období.

Bonus při dlouhém jednání pokrátí

Zohledněné budou také finanční možnosti státu. Navýšit cenu v rozmezí osminásobku až šestnáctinásobku bude možné pouze na základě výjimky ministra dopravy, například v případech, kde dochází ke zjevné nespravedlnosti, například extrémně nízké ceně zemědělské půdy.

Určité zvýšení nákladů na majetkoprávní přípravu staveb bude více než kompenzováno jejím urychlením. Jelikož protahování majetkoprávní přípravy s sebou nese velké administrativní a finanční náklady a rovněž s ohledem na to, že průtahy mohou ohrozit čerpání financí z EU, prosazuje ministerstvo co nejrychlejší přijetí návrhu.

Proto mělo také zaslat  vyvlastňovacím úřadům formou dopisu metodický pokyn, aby, pokud to bude možné, pozdržely vyvlastňovací řízení do začátku platnosti  novely, což by mohlo, pokud vládní návrh hladce projde parlamentem, na přelomu léta a podzimu.

Vyvlastňovací úřad novelu uvítá

„Já zatím oficiálně nevím, že by ministerstvo učinilo nějaké kroky. Návrhů na vyvlastnění mám na stole řadu. Týkají se silnice I/3 i koridoru.  Některé z řízení jsou přerušené pro doplnění," uvedl Miroslav Novák z odboru výstavby votické radnice.

„Také doufám, že nebudu muset lidem vyvlastnit pozemky podle současných pravidel, ale ty jsou pro mě jako orgán státní správy závazná,"  nastínil vedoucí vyvlastňovacího úřadu.

„Zatím jsme žádné vyvlastňovací řízení neukončili, nikomu plombu na katastru na pozemek nedávali, ale u některých návrhů podaných začátkem roku už budu muset vydat rozhodnutí," upozornil Miroslav Novák.