„Na základě podnětů doručených Krajské hygienické stanici Středočeského kraje se sídlem v Praze, ve kterých se v pátek 2. srpna místní obyvatelé dožadovali zajištění plnění hygienických limitů hluku a ztišení či úplné zastavení pořádání veřejné produkce hudby na festivalu Let It Roll v Benešově, vykonala KHS státní zdravotní dozor nad plněním povinnosti pořadatele festivalu zajistit, aby hluk z jím pořádané veřejné produkce hudby nepřekročil hygienické limity upravené prováděcím právním předpisem,"  uvedl  Ivo Krýsa, ředitel Krajské hygienické stanice.

Pracovníci Zdravotního ústavu z Ústí nad Labem, který je prakticky jediným akreditovaným pracovištěm s oprávněním provést státními orgány akceptované hlukové měření,  v sobotu  3. srpna v noci měřili hluk na zmíněné veřejné produkci hudby.

Náklady na měření, zhruba 13 tisíc korun,  jsou hrazené z rozpočtu ministerstva zdravotnictví, z peněz určených pro státní zdravotní dozor.

„Podle zákona o ochraně veřejného zdraví může KHS za porušení shora citované povinnosti pořadatele veřejné produkce hudby uložit pokutu nebo pozastavit výkon činnosti, pokud při ní byly porušeny povinnosti v ochraně veřejného zdraví, a to do doby odstranění závady. Porušení povinnosti pořadatele však musí nejprve jednoznačně prokázat výsledky akreditovaného měření hluku, které však KHS nejsou známy hned po skončení měření," upozornil ředitel hygieniků.

„Porušení povinnosti pořadatele však musí nejprve jednoznačně prokázat výsledky akreditovaného měření hluku, které však KHS nejsou známy hned po skončení měření," upozornil Ivo Krýsa, ředitel středočeských hygieniků.

Zrušit produkci okamžitě hygienici nemohou

„Je tedy zřejmé, že požadavku obyvatel města na okamžité zajištění hygienických limitů hluku a ztišení či zastavení pořádání veřejné produkce hudby nelze ze strany KHS vyhovět," poukázal ředitel středočeských hygieniků  na český právní řád.

Krajská hygienická stanice  není zřízená jako státní složka určená k rutinním bezprostředním zásahům na místě a  nemá ze zákona odpovídající právní prostředky umožňující domáhat se zjednání nápravy hned na místě.

KHS může v oblasti ochrany zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací ukládat sankce a přijímat opatření teprve po vyhodnocení výsledků měření a zpracování protokolu akreditovanou nebo autorizovanou laboratoří, pokud prokázala porušení povinností pořadatele veřejné produkce hudby nebo provozovatele zdroje hluku.

„Složkami, které jsou primárně určené k tomu, aby bezprostředně na místě zjednaly pořádek, jsou Policie ČR a městská policie. Těm náleží řešit situace, kdy je porušovaný noční klid či je jinak narušovaný veřejný pořádek či bezpečnost obyvatel," konstatoval Ivo Krýsa.

„Tyto složky jednak ke svému zásahu nepotřebují žádné odborné podklady typu měření hluku a jednak disponují silami a prostředky ke zvládnutí těchto mimořádných situací, kdy nelze vyloučit ani potřebu použití donucovacích prostředků. V této souvislosti je zapotřebí upozornit také na kompetence obce, která (podle zákona o obcích) může k zajištění veřejného pořádku významně přispět tím, že uloží obecně závaznou vyhláškou povinnosti k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku," upřesnil  ředitel  hygieniků.

Odpovědnost radnice

Radnice může stanovit, které činnosti, jež by mohly narušit veřejný pořádek nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku, lze vykonávat pouze na místech a v čase obecně závaznou vyhláškou určených, nebo stanovit, že na některých veřejných prostranstvích v obci jsou takové činnosti zakázané. Zastupitelstvo může obecně závaznou vyhláškou uložit i povinnosti pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték, stanovením závazných podmínek v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku.

Za porušení povinností stanovených obecně závaznou vyhláškou může pak město  ukládat pokuty. Radnice  je tedy přímo ze zákona oprávněná stanovit pravidla a podmínky, za kterých se hudební festival koná, a tudíž i zásadním způsobem ovlivnit a minimalizovat negativní vlivy podobných akcí na obyvatele okolní bytové zástavby.

Konání každé veřejné produkce hudby musí samospráva pečlivě zvážit a s ohledem na obyvatele města zodpovědně posoudit, zda místo konání akce je k takovému účelu vhodné či nikoli.

Příslib neměl stačit

„Benešovu v žádném případě neměl k takové úvaze postačovat pouhý příslib pořadatele, že hygienické limity hluku budou splněné. Zvláště tehdy, kdy pořadatel zamýšlí uskutečnit akci v samém centru města a učiněný příslib není zcela zjevně možné dodržet," nastínil ředitel krajské hygienické stanice.

„Lze tedy shrnout, že v prvé řadě město může dle jejích shora specifikovaných kompetencí učinit konkrétní preventivní opatření k zamezení rušení nočního klidu, negativního vlivu zmiňovaných akcí na zdraví svých obyvatel, jakož i v zájmu dodržování veřejného pořádku. Je tedy pouze na pečlivém a zodpovědném uvážení představitelů obce, zda akci povolí, či nikoli a zda výhody, které akce jejím obyvatelům přinese, převáží nepohodu, která s jejím konáním zákonitě souvisí," uzavřel Ivo Krýsa, ředitel Krajské hygienické stanice, v reakci na vyjádření představitelů Benešova a ohlasů jeho obyvatel na produkci elektronické hudby v areálu bývalých Táborských kasáren o prvním srpnovém víkendu.