„Ke každému dílčímu návrhu na využití území se vyjadřuje asi třicet institucí. Pokud jedno oddělení z nich s něčím nesouhlasí, putuje upravené verze znovu ke všem k vyjádření," nastínila Hana Povejšilová peripetie pětileté přípravy dokumentu, který zastupitelstvo schvalovalo na sklonku roku.

„Pokud bychom jako zastupitelé požadovali nějakou změnu, musíme ji pro zpracovatele jasně definovat. A pokud bychom územní plán zamítli celý, tak začneme od nuly a těžko bychom ho stihli do roku 2020 připravit. Pak by Voticím podle nového stavebního zákona hrozila stavební uzávěra. Nic by se stavět nesmělo," upozornil starosta Jiří Slavík, který se z počátku jako pověřený zastupitel problematikou zabýval.

Ne všem žádostem šlo vyhovět

„Současný návrh je výsledkem kompromisu. Každý dotčený orgán si hájí své zájmy a spoustu požadavků ze strany města i soukromých osob zamítly," konstatoval starosta. „Ani ne tak přímo ve Voticích, ale spíše v 21 osadách kde nastaly zájmové konflikty s ochranou přírody," nastínil složitost přípravy územního plánu Jiří Slavík.

Například jeden z návrhů byl vyčlenit pole proti pražírnám u silnice do Střelítova pro výstavbu. Ale protože je zemědělská půda v kategorii první a druhé bonity podle zákona o zemědělském půdním fondu, nelze pozemky vyjmout pro stavební účely.

S regulací se potýkají úmysly podnikatelské sféry, pro niž při úvahách o prostorách pro výrobu, byť nerušící, musí kromě omezení záboru zemědělské půdy kalkulovat se vzdáleností dílen či výroben od obytné zástavby.

Schválený územní plán rozšiřuje počet místních obslužných komunikací, ale dokument také musel respektovat nadřízenou dokumentaci vyššího územního celku.