Zamýšlený projekt pro Les nese název Aby zvonky zacinkaly a je zaměřený především na zlepšení stavu populací zvonku hadincovitého. Jde o vzácný a rychle ubývající druh, který v České republice roste již na méně než deseti lokalitách.

Suché trávníky i luční biotopy

Dalšími projekty jsou obnova stanoviště polopřirozených suchých trávníků v přírodní památce Žerka na Mělnicku a zásahy na zlepšení stavu lučních biotopů v přírodní památce Dymokursko na pomezí Nymburska a Mladoboleslavska.

Na realizaci těchto tří záměrů chce kraj využít finance z Operačního programu Životní prostředí. Předpokládaná souhrnná výše nákladů na tři projekty je 6,86 milionu korun.

Radní pro oblast životního prostředí a zemědělství Jana Skopalíková uvedla, že snahou kraje je co nejzodpovědněji pečovat o zvláště chráněná území a jakékoli zásahy probíhají s maximálním ohledem na přírodu. „V těchto třech konkrétních projektech půjde například o kosení ploch, redukci dřevin a odvoz biomasy mimo chráněná území. V případě silně ohroženého zvonku hadincovitého chceme v místě výskytu vytvořit drátěné oplocenky bránící rostliny před zvěří a v okolí vysadit vhodné dřeviny tvořící stabilní světlý les namísto odstraněných stanovištně nevhodných dřevin, zejména smrků,“ vysvětlila.