Režim sucha platí pro celé území Středočeského kraje.

„Tropické letní počasí, extrémní teploty, sucho, letní prázdniny, sklizňové práce na polích a další jsou faktory, představující pro hasiče období zvýšeného nebezpečí vzniku požárů, zejména v přírodním prostředí," vysvětlil hejtman Josef Řihák, proč vyhlásil režim dlouhotrvajícího sucha s tím, že v týdnu od 15. července do 22. července zasahovali Středočeští hasiči celkem u devětapadesáti požárů v přírodním prostředí, jako jsou skládky, zemědělské plochy, lesy a podobně.

„Požáry v přírodním prostředí způsobily ve sledovaném období škodu na majetku předběžně odhadnutou na zhruba šest set tisíc korun," pokračoval středočeský hejtman.

V tomto období platí celá řada nařízení
V období déletrvajícího sucha vstupují v platnost opatření, omezení a povinnosti, která v praxi, podle slov Josefa Řiháka znamenají, že v období déletrvajícího sucha může orgán státní správy lesů vydat rozhodnutí o dočasném omezení nebo úplném zákazu vstupu do lesa. Toto rozhodnutí vydává na základě návrhu vlastníka lesa, z vlastního podnětu nebo na návrh ředitele Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje.

Své povinnosti mají také zemědělci
Své přesné povinnosti mají při extrémním suchu i osoby podnikající v zemědělství. Před zahájením sklizně musí například prověřit technický stav strojů a zařízení, včetně kontroly vybavení přenosnými hasicími přístroji, vybavit pracovní stroje samojízdné pro sklizeň obilí a pícnin jedním nebo několika hasicími přístroji s celkovou náplní nejméně šest kilogramů či provést školení o požární ochraně osob podílejících se na sklizňových pracích a sestavit preventivní požární prohlídky ve všech výrobních a skladovacích objektech.

V období sklizně pak zajistit aby materiál byl skladovaný, případně zpracovávaný pouze v objektech k tomu určených nebo dohlížet na dodržování zákazu kouření v průběhu sklizně na poli a při manipulaci a skladování materiálu.

V období déletrvajícího sucha platí:

- zákaz kouření, rozdělávání a používání otevřeného ohně v prostorách a na místech, kde může dojít k jeho rozšíření
- zákaz spalování hořlavých látek (suchá tráva, plevel, větve apod.) na volném prostranství, a to zejména v blízkosti porostů, polí s obilovinami a pícninami
- zákaz jízd parních lokomotiv bez přijatých protipožárních opatření
- zákaz vjezdu motorových vozidel do lesů a na polní cesty (zákaz neplatí pro vlastníky a uživatele lesních a zemědělských pozemků při jejich obhospodařování. Neplatí rovněž pro fyzické a právnické osoby provádějící pro vlastníky a nájemce lesů práce zajišťující hospodaření v lese)
- zákaz táboření mimo vyhrazené prostory
- zákaz povolování výjimek vlastníky lesů z ustanovení lesního zákona
- zákaz pálení klestu a kůry v lesích
- povinnost zajistit průjezdnost příjezdových cest do lesních porostů
- povinnost vlastníků nebo uživatelů zdrojů vody pro hašení prověřit jejich stav a nedostatky, které nejdou bezprostředně odstranit, nahlásit a zajistit jejich následné odstranění
- zajištění maximální hospodárnosti při používání vodních zdrojů určených pro hašení požárů (každý je povinen strpět v tomto směru potřebná omezení)

Co je třeba v tomto období dodržovat

- při rozdělávání ohně, kdekoliv v přírodě či na volném prostranství, se v žádném případě nesmějí používat vysoce hořlavé látky
- při přípravách na rozdělávání ohně je nutné si předem rozmyslet umístění ohniště či místa pálení (místo musí být vzdálené minimálně padesát metrů od kraje lesních porostů a sto od stohu slámy)
-je zakázáno například rozdělávat oheň ve vysoké suché trávě nebo na strništi (nutné věnovat pozornost aktuální povětrnostní situaci)
- zabezpečit vše tak, aby se spalování nevymklo kontrole a nevznikl z něj požár
- při rozdělávání ohně by měla být vždy přítomna alespoň jedna osoba starší 18 let
- oheň se nesmí nechat ani na okamžik bez dozoru