Osoba navštěvující pacienta, může na návštěvu, ale pouze za podmínky, že po tu dobu použije předepsaný respirátor s označením FFP2 nebo KN 95, a to vždy bez výdechového ventilu. Výjimku dostaly děti do dvou let věku, které nemusejí mít ochranný prostředek dýchacích cest. To platí i u dětí od dvou do patnácti let, pokud mají jiný ochranný prostředek dýchacích cest, který brání šíření kapének.

„Při dodržení dalších režimových opatření se povoluje přítomnost třetí osoby při porodu, pokud bude probíhat v samostatném porodním pokoji nebo boxu s vlastním sociálním zařízením, bude zamezen kontakt třetí osoby s ostatními rodičkami a taková osoba dodrží stejná pravidla jako jiní návštěvníci,“ uvádí nemocnice.

Za jakých podmínek se smí na návštěvu do benešovské Nemocnice Rudolfa a Stefanie:
a) osoba absolvuje 48 hodin před zahájením návštěvy RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARSCoV-2 nebo POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem a doloží o tom doklad (na oddělení zajišťovat nebudeme, funguje odběrový box)

b) osoba má vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění covid-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění covid-19

c) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní.