Projektanti prvních tří úseků plánované dálnice D3 ve směru od okraje Prahy k Benešovu se musí vypořádat s desítkami připomínek, které vznesly obce, občanská sdružení a obyvatelé regionu.


Ochrana ovzduší, ochrana před hlukem

Provést podrobné zhodnocení vlivu stavby na kvalitu ovzduší a zhodnotit dopady výstavby i pozdějšího provozu z hlediska emisních limitů. Zpracování rozptylové studie oxidu dusičitého, oxidu uhelnatého, benzenu a benzopyrenu. Zhodnotit budoucí kvalitu ovzduší a úroveň hluku nejen u vlastní D3, ale celého dopravního uzlu Jesenice -Vestec – Psáry. Prozkoumání rozptylu exhalací v době bezvětří nebo inverze v Zahořanském údolí. Opatření ke snížení prašnosti v době výstavby. Návrhy protihlukových opatření. Maximální odhlučnění mostu přes Zahořanský potok. Doplnění vegetační hlukové bariéry okolo Krusičan. Protihlukové stěny a stromové porosty u Netvořic.


Ochrana vod
Posoudit vliv tělesa na odtokové poměry a jakost povrchových vod. Eliminace rizika kontaminace při havarijních situacích. Usazovací nádrže s odlučovači ropných látek včetně retenčních opatření s ohledem na četnost a intezitu přívalových dešťů. Prohloubení ústí Zahořanského potoka do Vltavy. Revitalizace Břežanského a regulace Hostěradického i Mošťanského potoka a vyřešení přechodu Janovického potoka.


Ochrana přírody a krajiny

Podrobné zhodnocení vlivu na krajinný ráz a technicko stavební opatření k minimálnímu rozčlenění krajiny, jako je snížení výšek mostů, maximalizace tunelů a minimalizace náspů. Ohled na ostrůvky zeleně a migrační trasy velkých živočichů i obojživelníků a vliv protihlukových stěn na ptactvo. Vliv dálnice na významné lokality Dolní Sázava a Třeštibok. Vnější oplocení komunikace k zamezení střetu se zvěří.


Geologie
Vliv na poddolovaná území v okolí Jílového u Prahy i s ohledem na možné znečištění povrchových vod toxickými látkami. Vyřešení trasování a mezideponie cihlářské hlíny v Dolních Jirčanech.


Doprava
Vypracovat dopravní studii území jižně od Prahy včetně Benešovska s využitím demografických studií. Problematika napojení D3 na připravovaný pražský okruh včetně zátěže ve Vídeňské ulici. Řešit zátěž místních komunikací včetně přístupu k chatovým osadám při stavbě i po zahájení provozu. Zahrnout stavbu obchvatu Jílového od Lázní ke Kabátům do stavby dálnice. Posouzení vlivu dálničního přivaděče na život v Týnci nad Sázavou. Předpokládané neúměrné přetížení Václavické spojky směrem k Benešovu a stávající hlavní silnice I/3, dokud nebude D3 propojená k Meznu. Scelení pěti tunelů v lokalitě „U obrázku“ do jediného. Posouzení zesílení tranzitní kamionové dopravy na trase sever – jih po propojení D8 a D3 i podcenění železniční dopravy.


Variantní řešení trasy
Prověření variantního koridoru dálnice v trase stávající I/3 od napojení na D1 přes Poříčí nad Sázavou k Benešovu i Voticka a Miličínska. Přezkoumání trasy plánované D3 západně u Chrášťan. Alternativy v okolí Psár a Jílového u Prahy. Posunutí přivaděče u Týnce nad Sázavou zhruba 400 metrů západně. Severně od Netvořic naplánovat kvůli zásahu do lesního komplexu dlouhý zahloubený či ražený tunel. Oddálení Václavické spojky od obce i její části Zbožnice.

Kdo poslal relevantní připomínky?

Středočeský kraj, Jesenice, Psáry, Libeř, Okrouhlo, Jílové u Prahy, Petrov, Kamenný Přívoz, Lešany, Netvořice, Chářovice, Týnec nad Sázavou, Chrášťany, Václavice, Březová–Oleško, Davle, Vojkov, Tisem, Ateliér pro životní prostředí, Děti Země – Plzeň, Děti Země – Klub za udržitelnou dopravu, Ekologický právní servis, Nesehnutí Brno, Krajina 2000 – občanské sdružení na ochranu životního prostředí obce Studené a okolí, Společnost za občanskou činorodost, Zelený kruh, Sdružení občané proti devastaci životního prostředí Týnce nad Sázavou, Sdružení občanů pro ochranu Neštětické hory a okolí, Svaz ochrany přírody a krajiny ČR – Podblanická základní organizace, Zájmové sdružení obcí Klid, Český svaz ochránců přírody Zvoneček, Český svaz ochránců přírody Sázava, Myslivecké sdružení Borovina Psáry, dále několik desítek vyjádření veřejnosti se 1626 podpisy.

Zdroj: Ministerstvo životního prostředí ČR

 

Závěr zjišťovacího řízení naleznete ZDE