Návrh rozpočtu na rok 2018 visí od úterý na úřední desce. K finančním účtům se proto mohou vyjadřovat až do dne svolání schůze nejvyššího orgánu města, také jeho obyvatelé.

„To mohou udělat písemně nebo ústně,“ uvedla Hana Zieglerová z Odboru ekonomiky a finančního řízení Městského úřadu Benešov s tím, že se k rozpočtu mohou občané vyjadřovat také přímo při zmiňované schůzi.

Při letmém pohledu na návrh rozpočtu Benešova je zřejmé, že by mělo jít o rozpočet schodkový. Na straně celkových příjmů je totiž částka 536,6 milionu korun. Ale úhrnná suma, kterou pro hrazení svých pohledávek potřebuje Benešov je mnohem vyšší, doslova závratná – 954 milionů korun!

V návrhu rozpočtu je také uveden způsob financování takto vysokých výdajů. Z minulého období, městu zbývá 180 milionů korun a další čtvrtmiliardu chce získat úvěrem. Schodek rozpočtu je tak 417 milionů.

Protože už v polovině závěrečného měsíce loňska bylo zřejmé, jak bude rozpočet města v roce 2018 vypadat a že ho neschválí, jak bývá obvyklé, na konci roku, schválili rozpočtové provizorium a jeho pravidla. Ta se však týkají doby, do řádného schválení rozpočtu. Tedy přinejlepším do 24. ledna.

Do té doby jsou výdaje Benešova omezené na minimum.

Nákupy jsou odloženy na období po schválení nového rozpočtu. Do doby, než město obdrží první dotace a daně v novém roce, budou výdaje hrazeny ze zůstatku finančních prostředků z minulých období. Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávají příjmy a výdaji rozpočtu po jeho schválení.

„Pokud by Benešov nehospodařil alespoň podle pravidel rozpočtového provizoria, jde o správní delikt, za který mu může být uložena pokuta až milion korun,“ upozornil starosta Benešova Petr Hostek. „Rozpočtové provizorium nebude tak dlouhé jako minulý rok. Na přípravě rozpočtu intenzivně pracujeme a chtěli bychom, aby byl v lednu schválený,“ dodal starosta Benešova.

O návrhu rozpočtu bude ještě před jeho projednáváním na zastupitelstvu rokovat také finanční výbor. Ten pak zastupitelům předloží své stanovisko. Může rozvahu doporučit jako celek ke schválení nebo může navrhnout úpravu některých jejich bodů či celku. Nebo neschválení rozpočtu. Bude se však jednat jen o doporučení. Rozhodnutí bude na zastupitelstvu jako celku.

„Pokud návrh tak, jak je předložený projde, bude mít město na konci letoška na kontě šestnáct milionů korun a dluh u banky čtvrt miliardy, který bude muset splácet. Ve městě budou pomníčky současného vedení radnice, ale nové vedení města, které vzejde po podzimních volbách, přijde k vyjedenému stolu. Konsolidace účtů města pak bude trvat roky,“ zhodnotil návrh člen finančního výboru Luboš Machulda.

Takový názor ale vedení Benešova odmítá. „Město na buben nepřijde, protože hlavní příjem z rozpočtového určení daní je jasně daný. Rozpočtem sanujeme jen to, co se v Benešově za léta nedělalo a z toho vyplývající zadlužení je přiměřené. Nikde není napsané, že to, co je v rozpočtu, se vyčerpá,“ dodal starosta Petr Hostek.

Příjmy 2018

Daňové příjmy 280 010,

Nedaňové příjmy 26 039,

Kapitálové příjmy 5 600,

Převody z hospodářské činnosti 83 555,

Příděly do fondů 11 120,

Dotace ostatní 130 299

PŘÍJMY CELKEM 536 623

Výdaje 2018

Zemědělství, lesní hospodářství 2 425,

Průmyslová a ostatní odvětví hosp. 231 049,

Služby pro obyvatelstvo 426 522,

Sociální věci a politika zaměstnanosti 24 092,

Městská policie a bezpečnost 24 309,

Místní správa 171 845,

Ostatní výdaje a rezerva 23 870,

Příděly do fondů 11 120,

Investiční výdaje hosp. činnosti 38 555

VÝDAJE CELKEM 953 787 (částky jsou uvedené v milionech)