Začněme pěkně od píky. Jaké osady Benešov má?

Do samosprávného obvodu Benešova patří Dlouhé Pole, Okrouhlice, Boušice, Bedrč, Buková a Vidlákova Lhota, Pomněnice a také Úročnice. Všechna tato sídla spravuje místní samospráva. Pokud tedy hovořím o městě, jedná se i o naše osady, které jsou spravovány rovněž také osadními výbory.

Jak Benešov uspokojuje potřeby obyvatel svých osad?

Město a jeho život je velmi rozsáhlý a složitý organismus, větvený do mnoha oblastí, které je třeba pro jeho plnohodnotný běh uspokojit a žádnou z oblastí neopomenout. Které oblasti to jsou a jak je nejvyšší orgán města, kterým je zastupitelstvo, uspokojí, to je obsaženo v rozpočtu města.

Včetně finančních prostředků pro naše osady a grantového fondu pro potřeby jednotlivých komunit ve městě pracujících a kvalitně fungujících. Obsahem rozpočtu obce s rozšířenou působností, kterou je město Benešov, jsou zcela pochopitelně i náklady na výkon státní správy, které pokrývá, zatím zcela, dotace ze státního rozpočtu.

Do výkonů státní správy obsažených v agendách městského úřadu, například Odbor výstavby a územního plánování, Odbor životního prostředí, Odbor obecní živnostenský úřad, Odbor správních agend, Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, Odbor školství, kultury a sportu, může město zasahovat pouze ve věcech samosprávy.

Je rozpočet jediným dokumentem, o který se vedení města ve vztahu k osadám opírá?

Oblasti, které je nutno každoročně uspokojit, jsou obsaženy v rozpočtovém výhledu města vždy pro ten který rok. Mimo tento dokument město zpracovává a má zpracován strategický a akční plán z roku 2016, na jehož aktualizaci a revizi se v současné době pracuje.

Nový strategický plán bude obsahovat jak střednědobý, tak dlouhodobý výhled rozvoje a hospodaření města. V dohledné době budou dokončeny práce na dalším důležitém dokumentu pro rozvoj města, a to je Změna územního plánu číslo 2 a číslo 3 tak, aby změny zde obsažené vešly v platnost nejpozději do konce roku 2020.

Dotknou se osad také některé další plánované záležitosti?

V letošním roce bude zahájena práce na celkové koncepci dopravy ve městě, nově zpracovaný generel dopravy by měl obsahovat smysluplné úpravy pro místní dopravu městem a jeho sídlišti, včetně zahrnutí severovýchodního obchvatu města, na němž již byly započaty projektové práce.

Navazujícím dokumentem bude pak generel cyklodopravy, její průchodnosti městem, její napojení na okolní síť, ať již stávající nebo plánovanou. V oblíbené lokalitě Sladovka a Koupadla bude pokračováno se zahrnutím všech dosud vzniklých staveb celkovým koncepčním dokumentem Generel sportovně rekreačního lesoparku Sladovka tak, aby nově vznikající sportoviště byla umisťována v souladu s ním.

V těsné návaznosti, možná lépe nad tímto generelem, bude zpracována krajinářská studie, která zohlední jedinečný charakter této lokality. Dalším projektem v této oblasti bude pak revitalizace toku Benešovského potoka protékajícího lesoparkem a navazující na jeho již dokončenou část.

Významnou mimoměstskou částí Benešova je také Konopiště. I tam může Benešov zasahovat?

Zámek Konopiště má nemalý historický význame pro české i světové dějiny. Stojí v nádherném lesoparku z doby, kdy byl sídlem arcivévody Františka Ferdinanda d´Este, následníka rakousko-uherského trůnu a synovce císaře a krále Františka Josefa I.

Na těsné okolí konopišťského parku, v okolí stávajícího parkoviště a pro jeho novou úpravu, byla zpracována studie tohoto prostoru a bude na ni navázáno pokračováním pro okolí Konopišťského rybníka.

Také obyvatelé osad by mohli, pokud by o to stáli, využívat možností plánovaných už poměrně dlouho městem, že?

Ano, samozřejmě. Třeba parku Klášterka. Jeho úpravy změní dnešní neutěšený stav a řeší nově nejen cesty pro pěší, ale také charakter výsadby zeleně. Tento projekt navazuje na územní studii Nová Pražská, se zahrnutím části předprostoru kulturního domu Na Karlově.

Jaké další dokumenty mají zlepšit život obyvatel města?

Pro stanovení koncepce využití stávajících městských prostorů vznikla územní studie Za nádražím a územní studie Nad Mariánovicemi.

Tyto studie řeší území, které by se dalo označit jako „hic sunt leones“ (zde jsou lvi - rozuměj místo bez pravidel a zákonů nebo neznámé neprobádané území), a navrhují pro tento prostor pravidla a charakter zastavění včetně dopravního řešení, avšak v souladu s platným územním plánem.

A co samotné centrum města?

V centrální části Benešova bude pokračováno v práci na konečném zadání studie náměstí v rámci již zasmluvněných vztahů jednacího řízení bez uveřejnění s vítězem již proběhlé architektonické soutěže, kteréžto bylo toto řízení součástí.

Po dokončení architektonické studie podle nově upraveného zadání bude pak v letech následujících pokračováno dalšími stupni projektové dokumentace.

Co se týká dalších, od středu trochu vzdálenějších míst Benešova, nezapomínáte na ně?

Vůbec ne! Do celkové koncepce řešení středu města patří pak budoucí projekty revitalizace ulice Husova včetně Husova náměstí, revitalizace ulice Žižkova a Jiráskova. Projekt revitalizace ulice Tyršova, její horní části v rámci stavby okružní křižovatky „U sokolovny“, její spodní části spolu s částí ulice Vnoučkova včetně jejího křížení s ulicí Karla Nového navazuje, přesněji bude navazovat, na v dubnu letošního roku dokončenou revitalizaci její střední části.

Následně by mělo dojít ke zpracování dalších studií a projektů pro revitalizaci ulic Pražská, Dukelská, Na Bezděkově, Hráského a Vlašimská. Výstavba v území, vzdáleném přibližně 700 m od centra, je řešena regulačním plánem „Táborská kasárna“.

To znamená nejen území bývalých kasáren, ale i území na ně navazující, kde výstavba bude pokračovat dle tohoto schváleného plánu. Regulační plán řeší i realizaci inženýrských sítí a síť místních obslužných a přístupových komunikací.

Město Benešov, jeho samospráva, se bude snažit v období, po které jí byla svěřena správa věcí veřejných, pracovat koncepčně a s nezbytnou dávkou zdravého rozumu tak, aby v obdobích následujících a po realizaci závěrů alespoň některých koncepčních materiálů, generelů, územních studií bylo město dobrým místem pro život.