Kontrola hospodaření za uplynulý rok, provedená nezávislým auditorem, dopadla pro vlašimskou radnici celkem dobře. Svědčí o tom zpráva společnosti, kterou v těchto dnech vedení města zveřejnilo. Dílčí chyby se ovšem objevily.

„Během kontroly jsme se zaměřili především na plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně nejrůznějších druhů peněžních operací, náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku a zajímalo nás také vypořádání finančníh vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtu kraje a obcí," informovala Jitka Černá, auditorka liberecké společnosti C.J.Audit. V hledáčku auditorky bylo mimo jiné i nakládání a hospodaření s majetkem, stav pohledávek, zastavování movitých i nemovitých věcí, věcná břemena a účetnictví.

„Auditor při přezkoumání nezjistil žádnou závažnější chybu, byl zjištěn jen jeden méně závažný nedostatek v nedoloženém dluhu na nájemném, " řekl k výsledkům auditu vlašimský starosta Luděk Jeništa.

Závadou, kterou nezávislá auditorka v hospodaření města odhalila, byl nedoložený a nevypořádáný inventurní rozdíl v pohledávkách za nájem nebytových prostor ve výši necelých sto třináct tisíc korun.

„Za nedostatek považuji zejména fakt, že příslušný odbor nebyl schopen doložit, kdy tento rozdíl v zůstatku pohledávek vznikl a že nedošlo k jeho vypořádání," uvedla Jitka Černá s tím, že se tak vlašimská radnice dopustila porušení zákona o účetnictví. Doporučila při tom vedení vlašimské radnice, aby do konce tohoto roku začala vést evidenci bytů a nebytových prostor systematicky a jednotně. Autorka zdůraznila, že by město mělo také provádět pravidelné inventury pohledávek za byty i nebytové prostory.

„Ostatní chyby a nedostatky jsme včas, ještě před koncem roku napravili. Podle auditorské společnosti nalezené nedostatky neznamenají významné riziko pro budoucí hospodaření města," ujistil vlašimský starosta.

KAREL CHLUMEC