Prostor označili za oblast s nízkou až střední pravděpodobností výskytu archeologických situací. Ovšem v místě, které by se mělo nacházet zejména kolem bývalé císařské silnice u dosud ještě stojící a na přestěhování čekající kapličky, by měla být tato pravděpodobnost podle archeologů větší. 

„Právě tam byly opravdu nalezeny během výzkumu doklady osídlení z období vrcholného středověku. Výzkum samotný je zde velmi fyzicky náročný. Probíhal v období deštivého počasí, bylo nutné neustále objekty znova a znova čistit a včas je stihnout alespoň zakrývat plachtami, aby nebyly zničeny během bouřek,“ připomněl situaci člen týmu komunikace Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) ČR Martin Buček.

Severně od někdejší císařské silnice archeologové objevili dvě pece na pálení vápna, datované na přelom 14. a 15. století. V jejich okolí nalezli několik menších a mělčích jam s vysokým podílem středně velikých kamenů, jejichž funkce není v tuto chvíli známa. „Spodní část pecí se zachovala velmi dobře a zajímavostí je, že v Čechách není mnoho nálezů tohoto druhu,“ uvedl mluvčí investora.

Pece na vápno se vyskytují po dvou. Zatímco v jedné se pálilo vápno, z druhé se vybíral výsledný produkt nebo se tam dávala nová surovina. Z obou archeologové odebrali vzorky, které podrobně analyzují.

Nálezy za kapličkou

Jižně od silnice, za kapličkou, ale objevili členové Archeologického ústavu AV ČR ještě zajímavější věci. Skrývka ornice odhalila nepříliš zřetelné zahloubené objekty, převážně kůlové jámy nebo mělké jámy. K čemu sloužily, není jasné. V části objektů se nacházela keramika ze 13. století. Podle typu výplně, světle šedé hlíny, byly objekty bez nálezu zařazeny do tohoto období.

„Největším překvapením byl však pozůstatek zahloubené části domu. Struktura osídlení ze 13. století bude mnohem jasnější po zanesení do celkového plánu, kdy bude možné například najít souvislost mezi kůlovými jamkami, které mohly být součástí oplocení nebo kůlové stavby,“ doplnil Martin Buček.

Mluvčí ŘSD současně připomněl, že se sice pár kousků keramiky a několik jam může zdát jako nález nevýznamný, ale opak je pravdou. V této oblasti je totiž jen málo zdokumentovaných nálezů středověkého osídlení, ke kterým patří např. deset let starý výzkum na Vítkově náměstí v Prčici, kde archeologové nalezli část areálu dvorce Vítka z Prčice. Obecně totiž stále platí, že oblast na hranici středních a jižních Čech, kde kdysi končila přemyslovská doména, je zatím archeologicky málo prozkoumaná, i když má velký historický potenciál.