Inspektoři loni zkontrolovali tyto výrobky u 22 distributorů varných desek, u dvou jejich dovozců a u jednoho výrobce. Při všech kontrolách se zaměřili také na to, zda byl k výrobku přiložen návod k montáži a provozu, respektive k použití.

Dalším kontrolovaným dokumentem bylo EU prohlášení o shodě, případně další dokumentace související s posouzením shody (jde o prohlášení, že daný výrobek je stanoveným výrobkem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady a že se na něj vztahují ustanovení o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, pozn. red.).

Vzhledem ke změně evropské legislativy posuzovali inspektoři České obchodní inspekce jako kritérium pro posuzování splnění technických požadavků na plynové spotřebiče i jejich datum uvedení na trh. Inspekce těmtito kontrolami reagovala právě na danou legislativní změnu, která přinesla jednotná pravidla pro všechny státy EU bez jakýchkoliv modifikací, jež byla ve formě národních nařízení doposud používána.

"Nová legislativa EU je přehlednější a přímo použitelná pro výrobce, distributory, dovozce i dozorové orgány," uvedla Česká obchodní inspekce.

Nedostatky u 16 typů varných deset

Její inspektoři zjistili nedostatky u 16 typů varných desek. V jednom případě šlo o značení výrobků shody označením CE a ve dvou případech byly nedostatky v návodech k použití.

Nejvíce nedostatků bylo zjištěno v oblasti dalšího povinného značení výrobků. Většinou šlo o chybějící upozornění na spotřebiči, například že výrobek musí být instalován v souladu s platnými předpisy, že jeho použití se připouští pouze v dobře větraném prostoru, nebo poučení, že spotřebitel se musí předtím, než začne varnou desku používat, seznámit s návodem k jejímu použití.

Dalšími nedostatky bylo uvedení nesprávného označení výrobce na spotřebiči, chybějící údaje o druhu použitého paliva a připojovacího přetlaku paliva, případně jiná vhodná upozornění a nápisy. Většina nedostatků byla odstraněna už během kontrol.

Za porušení právních předpisů rozdala Česká obchodní inspekce celkem čtyři pokuty v celkové výši 17 tisíc korun, u devíti kontrolovaných subjektů pak kvůli dalším nedostatkům navrhla zahájit správní řízení.