Na Benešovsku  jsou nejproblematičtější místa v lesních úsecích tratí v Posázaví, i mezi Voticemi a Sudoměřicemi.

„Ale za poslední tři roky se situace hodně zlepšila," konstatoval Martin Liška, strojvedoucí motorových vozů a lokomotiv z Čerčan.

Správa železniční dopravní cesty se odstraňováním křovin a kmenů nebezpečných stromů rostoucích  přímo v obvodu dráhy (na pozemcích spravovaných SŽDC, pět až deset metrů od osy krajní koleje) i na okolních pozemcích cizích vlastníků, které spadají do takzvaného ochranného pásma dráhy ( 60 metrů od osy krajní koleje), zabývá v průběhu celého roku, zejména v době vegetačního klidu.  Naráží však na ochránce přírody.

Pády stromů na koleje a v případě elektrizovaných tratí také na trolej představují významný negativní zásah do železničního provozu. Od nečekané překážky v kolejišti hrozí nejen poškození drážních vozidel, ale především zranění osob, které v nich cestují.

Bezpečnost lidí především

Správa železniční dopravní cesty jako správce železniční infrastruktury proto během roku, a to zejména v období vegetačního klidu, pravidelně odstraňuje nebezpečné dřeviny nebo jejich části podél železnice.

„SŽDC má ze zákona povinnost provozovat dráhu pro potřeby plynulé a bezpečné drážní dopravy. V obvodu dráhy tak má plné právo pokácet strom, který ji může ohrozit. Statistiky dokládají, že prakticky každý strom, který může dopadnout do provozované dráhy, představuje bezpečnostní riziko.

Vedle toho jsou zřejmá ohrožení i jinde. Například v omezení rozhledových poměrů na přejezdech nebo ve viditelnosti návěstidel,"  uvedl Bohuslav Navrátil, náměstek generálního ředitele SŽDC pro provozuschopnost dráhy.

Uvedený přístup, který má předcházet mimořádným událostem způsobeným spadlými stromy, se však nesetkal s pochopením ze strany rezortu životního prostředí, především ministerstva a České inspekce životního prostředí (ČIŽP). Tyto orgány mají tendenci kácení rizikových stromů všemožně omezovat a v podstatě se tak snaží bránit zajišťování povinností, které jsou jasně dané zákonem o dráhách.

Ochránci nenesou odpovědnost

Přitom nenesou žádnou odpovědnost v případě mimořádné události, protože ta bude vždy na provozovateli dráhy, tedy SŽDC. Situace dospěla již tak daleko, že ČIŽP brání například údržbě vegetace při zajišťování požadovaných rozhledových poměrů na železničních přejezdech. K tomu využívá i pomoc Policie ČR. Takový přístup se ale míjí s opakovanými proklamacemi o zajištění bezpečnosti na železničních přejezdech.

Stromy na koleje padají nejen při sněžení nebo vichřici. Ale i kvůli  zanedbanému zdravotnímu stavu i za klidného počasí, v bezvětří.

Hororový střet se stromem

„Mezi Stříbrnou Skalicí a Sázavou jel osobní vlak, který v Sázavě –  Černých Budách křižoval s protijedoucím. Jeho strojvedoucí  na stejné úseku po necelých deseti minutách za obloukem spatřil spadlý strom. Začal brzdit a utekl ze stanoviště motorového vozu mezi cestující, aby je varoval před nárazem.

Špička stromu prorazila čelní sklo a projela opěrkou sedačky do přepážky mezi stanovištěm a chodbičkou,"  popsal hororový případ zničení čela motorového vozu strojvedoucí Lumír Běhal z Posázavského Pacifiku.

Situace se podle něho zlepšila při budování koridoru. „Například mezi Holoubkovem a Rokycany to je hezké. Vykácené na třicet metrů od kolejí. Škoda, že se tohle nepovedlo mezi Senohraby,  Čerčany a Benešovem, kde už zase po modernizaci pár stromů na trolej spadlo," upřesnil strojvedoucí.

Každou překážku na trati nyní dokumentují drážní orgány, takže není výjimkou, že vlaky, zejména na elektrifikované jednokolejce mezi Voticemi a Táborem,  stojí i několik hodin. A cestující při stržené troleji a výpadku napájení v soupravách mrznou.

Vítězí bezpečnost lidí nebo stromů?

Z pohledu SŽDC jde v první řadě o bezpečnost cestujících a vlakového personálu. Od února letošního roku se v případě kácení v obvodu dráhy řídí  interním metodickým pokynem, který vychází z platných právních předpisů, především ze zákona o dráhách.

„Správnost tohoto přístupu nedávno potvrdil i nezávislý právní posudek z akademického prostředí. V tomto ohledu má SŽDC plnou podporu i ze strany Ministerstva dopravy a Drážního úřadu," potvrdil náměstek Bohuslav Navrátil.

Velkým problémem jsou však také stromy, které nerostou přímo v obvodu dráhy, tedy na pozemcích spravovaných SŽDC, ale nacházejí se v ochranném pásmu dráhy.

I nečinnost majitele může být příčinou

Přitom vlastníci těchto pozemků si kolikrát ani neuvědomí, jaké povinnosti z vlastnictví pozemku, který zasahuje do ochranného pásma dráhy, vyplývají.

Zákon o dráhách hovoří jasně: „Vznikne-li nebezpečí (sesuvy půdy, padání kamenů, lavin a stromů nebo jejich částí) z jednání vlastníků nemovitostí, jsou povinni učinit nezbytná opatření na svůj náklad. Jednáním je přitom i nekonání, kdy vlastník pozemku připustil vznik stávajícího neutěšeného stavu."

„Tento logický přístup ostatně pramení již z nálezu Ústavního soudu z roku 2002. V praxi je však situace bohužel často jiná. Proto SŽDC opakovaně vyzývá vlastníky sousedních pozemků, aby zdroje ohrožení dráhy průběžně odstraňovali," upřesnil náměstek ředitele SŽDC.

Nejčastěji se přitom jedná o stromy na lesních pozemcích

Vzhledem k tomu, že více než polovina lesů kolem železničních tratí je ve správě státního podniku Lesy České republiky, SŽDC iniciovala několik jednání, na kterých byla dohodnutá vzájemná spolupráce. Dráha lesákům například vypomůže s transportem dříví z nepřístupných lokalit.

Na Benešovsku využívá správce tratí pro mýcení okolí kolejí plánované výluky kvůli  běžným opravám kolejí, přejezdů, mostů  a stanic i stavbu koridoru mezi Sudoměřicemi a Táborem. „Nedávno chlapi vyřezávali pančavy v rovném úseku staré tratě mezi Heřmaničkami a Voticemi. V úterý při výluce mezi Střezimíří a Meznem," nastínil traťmistr.

Správa železniční dopravní cesty nad rámec svých základních povinností usiluje o zlepšení druhového zastoupení stávajících dřevin v okolí některých tratí.

Místo stromů vhodné keře

V letošním roce SŽDC odstartovala projekt s pracovním názvem Zelené zásněžky.

„Jeho cílem je vysadit nové druhy dřevin nízkého vzrůstu, zejména vhodných druhů keřů, které vytvoří pás nízké vegetace. Ten nebude v budoucnu ohrožovat drážní provoz, současně však bude působit jako přirozená bariéra proti případnému zavátí tratí sněhem.

Vnímáme i pozitivní dopad v podpoře biodiverzity a návratu některých typických původních dřevinných druhů namísto invazivně se šířících dřevin, jako je trnovník,  akát či bez černý," nastínil řešení Bohumír Trávníček, , jenž má u správce státní železnice na starosti životní prostředí.

Vysadí nízký les

Vedle toho SŽDC ve spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou, Fakultou lesnickou a dřevařskou připravuje koncepci takzaveného nízkého lesa pro ochranné pásmo dráhy. Může jít o zajímavé řešení s trvalým účinkem v podobě náhrady rizikových porostů především v přibližně třicetimetrovém pásu od hranic obvodu dráhy.

Tvar nízkého lesa přitom vyžaduje minimální náklady v rámci obnovy a údržby. Zůstává však zachován jeho ekonomický potenciál ve formě možné nabídky palivového dřeva (po němž stoupá poptávka a roste i jeho cena) a dochází také ke zvýšení biodiverzity v porovnání s ostatními tvary lesa. V prvé řadě se však eliminuje riziko opakovaných pádů stromů do provozované dráhy.

Pracovníci Správy železniční dopravní cesty pokračují v mýcení ochranného pásma ve vzdálenosti pět až deset metrů od osy krajní koleje na vlastních pozemcích a po dohodě s majiteli  jiných pozemků až v třicetimetrovém pásu od hranic obvodu dráhy.

Zavazuje je k tomu interní metodický pokyn, který  v intencích zákona od drahách podporuje Ministerstvo dopravy i Drážní úřad. „Takhle jsme po dohodě s Lobkovici pokáceli  na Sedlčance při výluce i stromy u Červeného Hrádku," uvedl pracovník správy tratí.

Větev „jen" urvala brzdové potrubí

Právě ve zmíněném úseku na jaře narazil před vyřezáním stromů motorový vlak jedoucí ze Sedlčan do spadlého částečně uhnilého kmene.

„Nic moc se nestalo. Jen jsem se lekl. Vlak  větve přejel, ale některá z nich urvala u dvojkolí část vzduchového potrubí, takže jsme tady stáli, než pro nás z Olbramovic přijel  pomocný stroj. Takže jsme  měli velké zpoždění a protivlak nejel vůbec," popsal jeden z lokálních strojvedoucí nehodu se šťastným koncem.