Stanovisko kraje je takové, že vnímá výstavbu 520 jako stavbu zlepšující životní prostředí dotčených obcí mezi dálnicí D10 a D8. Tak se vyjádřili představitelé Středočeského kraje k návrhu technické studie vedení dálnice D0, 520 Březiněves – Satalice.

Jak dále hejtmanka upřesnila, Středočeský kraj preferuje technické řešení ve variantě 2 nazvané Zahloubené a variantě 3, pojmenované Tunelové. Definitivní rozhodnutí o realizované variantě však učiní Ministerstvo dopravy ČR.

Silniční okruh kolem Prahy tvoří 11 úseků, v současné době je dobudován zhruba z poloviny. První úsek byl zprovozněn v roce 1983, konkrétně dálnice D0 stavba 515 Slivenec – Třebonice. Poslední jihovýchodní segment byl zprovozněn v roce 2011.

Opravená silnice.
Necelých tři sta metrů silnice přišlo na 20 milionů

„Dokončení stavby 520, respektive celé dálnice D0, je naprosto nezbytné, což je patrné z každodenního dopravního provozu. Každý, kdo touto cestou jezdí, dobře ví, že na stávajících komunikacích dochází k překračování jejich kapacity a ke zpomalení dopravy. Jakákoliv kolize vozidel pak s sebou zpravidla nese i totální kolaps dopravy,“ řekl radní pro oblast dopravy František Petrtýl (ANO 2011).

Nyní je na Krajské správě a údržbě silnic, aby zajistila investorskou přípravu vybudování přeložky silnice II/244 Přezletice – včetně jejího napojení na dálnici D0. „Současně navrhli, aby KSÚS SK požádala Státní fond dopravní infrastruktury o zajištění prostředků na projektovou přípravu přeložky a výkupy pozemků,“ řekla mluvčí kraje Helena Frintová.

Varianty preferované radou Středočeského kraje

Varianta 2 - zahloubená
Trasa je oproti variantě 1 výrazně zahloubena. Křížení se silnicí III/2438 a s železniční tratí Praha – Turnov je zajištěno nadjezdy. Pravostranný přítok Třeboradického potoka je nutné díky nemožnosti vykřížení v původním místě přeložit. Údolí Mratínského potoka přechází trasa mostem, který je však výrazně nižší než ve variantě 1 a dále pokračuje v mírném zářezu. Údolí Mratínského potoka s ČOV Miškovice přechází estakádou, opět mírně sníženou oproti variantě 1 a mírným zářezem se napojuje na MÚK Satalice.

Varianta 3 - tunelová
Varianta 3 počítá v úseku km 49,660 – 50,990 pro levou tunelovou troubu (resp. 49,640 – 50,970 pro pravou tunelovou troubu) s tunelem Třeboradice délky 1330 m. Silnice III/2438, železniční trať Praha – Turnov, Třeboradický potok a silnice III/2433 přecházejí nad tunelem v upraveném směrovém uspořádání po terénu. Silnici III/0101 a údolí Mratínského potoka s ČOV Miškovice přechází hlavní trasa estakádou. V km 51,870 - 52,320 pro levou tunelovou troubu (resp. 51,850 - 52,300 pro pravou tunelovou troubu) je navržen další tunel Veleň (Miškovice) délky 450 m.

Severně od Přezletic je umístěna mimoúrovňová křižovatka Přezletice, do které je zaústěna přeložka silnice II/2444. Přezletice obchází trasa okruhu ze severovýchodu. V prostoru trasy mezi Vinoří a Podolánkou je situována MÚK Vinoř. Tato křižovatka je již částečně umístěna v tunelu Vinoř délky 2070 LTT (2050 PTT) m. Tunel je navržen v km 55,190 - 57,260 pro LTT (resp. 55,190 - 57,240 pro PTT). Silnice II/610, Ctěnický, Vinořský potok a ČOV Vinoř jsou umístěny nad tunelem na terénu. Trasa okruhu se pak stáčí k jihovýchodu, následují nadjezdy místní komunikace Vinoř – Radnice a silnic III/0106, III/0103 a III/6101 (ul. K Cihelně). Stavba 520 je ukončena za MÚK Satalic.

Ilustrační snímek. Výstavba dálnice.
Nové stavby okolí neuškodí, když se zbourá barák