Takové byly plány, s nimiž se nynější, po krajských volbách končící radní loni pustili do projektu ekologického pohledu na činnost kraje a aktivní snahy o kompenzaci takzvané uhlíkové stopy. Prostě: do úsilí o ochranu klimatu a boje s globálním oteplováním.

Úsilí snižovat uhlíkovou stopu

Na první viditelný krok došlo před rokem, loni v listopadu, kdy se členové rady kraje pustili do práce společně se studenty SOŠ a SOU Horky nad Jizerou (kde se mimo jiné vyučuje i sadovnictví). Ve Sportovně-rekreačním areálu Vrchbělá na Mladoboleslavsku společně vysázeli 34 stromů 24 dubů a buků plus 10 různých peckovin; především jeřabin, třešní a švestek. Právě tohle sázení bylo krokem vzešlým z tehdejších konzultací s odborníky z obecně prospěšné společnosti CI2.

Vstup do hořovické nemocnice hlídá robot Pepper.
Lidi přicházející do hořovické nemocnice nově uvítá robot

S touto neziskovou organizací představitelé kraje zahájili spolupráci jakožto s odborným garantem a správcem programu Sledujeme/snižujeme CO2. Hovořilo se však o i o řadě dalších záměrů souvisejících třeba s projekty na změnu vytápění, zateplení, využívání fotovoltaických elektráren nebo zavedením úspornějšího osvětlení a jeho řízení chytrými čidly…

Smysluplné projekty mají pokračovat

Co se s dřívějšími plány stane? Budoucí radní pro oblast financí a strategie Věslav Michalik (STAN), který od nynějšího náměstka hejtmanky Gabriela Kovásce (ANO) s kompetencí pro oblast financí a evropských fondů má mimo jiné převzít i tuto agendu, Deníku řekl, že projekt kompenzace uhlíkové stopy kraje koaliční partneři v novém zastupitelstvu kraje zatím neprobírali. O tom, že chovat se ekologicky mají v úmyslu, však nejsou pochybnosti.

„Tento přístup mezi námi rezonuje nejen v oblasti životního prostředí,“ řekl Michalik Deníku. Zmínil třeba dopravu s plány na nízkoemisní vozidla, autobusy s elektropohonem nebo plány na možnou spolupráci s hlavním městem Prahou při zavádění provozu trolejbusů. „Pokračovat chceme i v oblastech školství a sociálních služeb v přípravě projektů na snižování energetické náročnosti. „Je tu spousta rozjetých projektů, které mají smysl, a chceme v nich pokračovat. Také výsadba stromů podél krajských silnic mi dává smysl,“ konstatoval Michalik s tím, že v tomto případě by upřednostnil vlastní sázení před tím, aby kraj peníze na nové stromy posílal jinam.

Ilustrační foto.
Za tři sta tisíc korun by autobus měl umět projet Prahou rychleji

„V programovém prohlášení budoucí rady kraje je životnímu prostředí věnováno hodně místa – a při jednání s koaličními partnery byl velký konsenzus v tom, že takového projekty dělat chceme,“ řekl Michalik. Podobně se vyjádřila i budoucí hejtmanka Patra Pecková (za STAN). „Podrobnosti budeme domlouvat s budoucí radní pro oblast životního prostředí a zemědělství Janou Skopalíkovou,“ odkázala na spolupráci s partnerkou z řad Pirátů.

Plány nových radních kraje pro životní prostředí a zemědělství
- Podpoříme obnovu a ochranu stávajících prvků přirozeně zachycujících vodu – např. mokřadů, pramenišť, tůní a meandrů, namísto budování betonových nádrží a koryt. Vytvoříme koncepci ochrany zdrojů vody a oblastí vsakování.
- Podpoříme vznik malých vodních útvarů v krajině – rybníků, malých nádrží, poldrů apod. s ohledem na stávající krajinné prvky. Naopak nepodpoříme výstavbu neodůvodněných větších vodních děl na území kraje. Na úrovni kraje vytvoříme pracovní skupinu, která bude obcím, firmám i jednotlivcům pomáhat s přípravou projektů.
- Podporujeme zasakování a odpar srážek v krajině i ve městech místo jejich odvádění a budování např. zasakovacích průlehů či zatravňování protierozních pásů. Hodláme zmapovat a na základě výzkumů upravit meliorační systémy, abychom dosáhli zvýšení hladiny podzemní vody, a byla tak zadržována voda za všech intenzit deště.
- Aktualizujeme krajskou koncepci likvidace a recyklace směsných i tříděných komunálních odpadů tak, aby se obce s dostatečným předstihem mohly připravit na ukončení skládkování. Budeme usilovat o rozšíření možností oběhového nakládání s odpady, které upřednostňujeme před spalováním a skládkováním. Budeme podporovat zavádění nových technologií na bezemisní likvidaci plastových odpadů, které jsou již v prototypové fázi vývoje. Celkově budeme podporovat oběhovou ekonomiku jako příležitost pro vytvoření úplně nového průmyslového odvětví.
- Podpoříme propojování vodárenských soustav a výstavbu skupinových vodovodů v místech s problematickým zásobováním pitnou vodou (Rakovnicko, Slánsko apod.), v menších obcích podpoříme výstavbu kanalizace, a to i kanalizace decentralizované (domovní a kořenové čistírny) a budeme podporovat využití moderních technologií při monitorování ztrát a kvality vody. Podpoříme obce při řešení problémů spojených s vysycháním studní.
- V souladu s dlouhodobými klimatickými cíli zohledníme požadavky na snížení energetické náročnosti při výstavbě i rekonstrukci budov ve vlastnictví kraje.
- Zvýšíme podíl zeleně v krajině a okolo dopravních komunikací ve vlastnictví kraje způsobem, který neohrozí bezpečnost silničního provozu. Podpoříme přirozenou obnovu v lesích s cílem dosáhnout druhově a porostně pestrých a odolných lesů.
- Ve spolupráci s profesními zemědělskými organizacemi budeme podporovat udržitelné a šetrné hospodaření v krajině včetně snižování míry využívání pesticidů.
- Budeme dbát na to, aby nedocházelo k záboru kvalitní zemědělské půdy za účelem nové výstavby.
- Podpoříme pokračování kotlíkových dotací. Zaměříme se i na snižování světelného a hlukového znečištění.
- Podpoříme lokálnost a udržitelnost v dodávkách biopotravin a lokálních potravin zemědělců a producentů do krajem zřizovaných škol, nemocnic, sociálních zařízení a institucí.
- Budeme podporovat projekty ekologické výchovy, které budou na odpovídající odborné úrovni. Zároveň budeme podporovat projekty zaměřené na propagaci lokálních potravin či biopotravin a rozšiřování povědomí o možnostech cirkulární ekonomiky.

Zdroj: programové prohlášení nové rady kraje