Z čerstvě zveřejněné zprávy o činnosti středočeských hygieniků tak mimo jiné plyne, že sice přibylo míst, kde kontrolní návštěvy odhalily pochybení – ve srovnání s předchozím rokem se však většinou jednalo o méně závažné prohřešky. Napovídá tomu alespoň průměrná výše pokuty, jež meziročně poklesla z 3701na 3169 korun.

Cílem kontrolních návštěv se nestávají jen restaurace, jídelny a stánky s občerstvením, kam zástupci hygieny vyrážejí nejen podle vlastního plánu, ale rozhodně nejsou ojedinělé ani podněty spotřebitelů; tato udání se týkají jak zažívacích potíží po konzumaci pokrmů či upozornění na nepřehlédnutelnou špínu v provozovně, tak porušování zákazu kouření (přičemž není výjimkou, že původně oznamované kouření se v době kontroly nepotvrdí, nicméně nelze přehlédnout hygienické nedostatky v kuchyni).

Hygienici ve velkém prověřují také zdravotnická zařízení, koupaliště či dětské letní tábory. A hojné jsou rovněž kontroly podmínek na pracovištích, připomněla Dana Šalamunová ze středočeské hygienické stanice.

Pochybení se opakují

Počty kontrol se rok od roku zvyšují, připomíná ředitelka krajské hygienické stanice Jarmila Rážová. „Stejně jako v roce 2017 jsme i loni celkově provedli oproti plánu více kontrol, například stravovacích nebo zdravotnických zařízení, a udělili jsme více sankcí. Stále také přibývají podněty od veřejnosti,“ připomněla.

Nejčastější nedostatky se pravidelně opakují: zanedbávání úklidu, prostory nevyhovující pro potravinářský provoz, chybné označování rozpracovaných pokrmů a polotovarů (zvláště chybí datum výroby) – a také skladování potravin s prošlou dobou použitelnosti či nesprávně uložených.

Koupání celkem v pohodě

Překvapením byly loňské kontroly vody ke koupání. Navzdory dlouhodobě vysokým teplotám a slunečnému počasí, což se na kvalitě venkovní vody zpravidla nepříznivě podepisuje, si většina sledovaných lokalit udržela příznivou kvalitu po většinu sezony. Zvláště Slapy! Vydat zákaz koupání nebylo třeba ani jednou. „U umělých bazénů byly závady zjištěny ve 23 procentech, nebyly však alarmující,“ připomněla Šalamunová. Nedostatečnou kvalitu vody provozovatelé řešili zastavením provozu a výměnou vody.

Kontroly pitné vody se zaměřily zejména na menší vodovody. Závady shledané v 19 procentech se týkaly jak nedodržení jakosti, tak pochybení v papírování – nedodržení četnosti kontrol zajišťovaných provozovatelem či neplnění povinnosti zasílat výsledky rozborů do informačního systému PiVo (Pitná Voda). Počet uložených pokut se meziročně výrazně zvedl – z osmi na 25.

Výtky k zásobování pitnou vodou se týkaly také nejčastějších problémů odhalených při kontrolách dětských táborů; další nedostatky pak byly ve zdravotnické dokumentaci. Hygienici zkontrolovali polovinu z celkového počtu akcí, jichž organizátoři nahlásili celkem 284 (s celkovým počtem 25 377 dětí). Zatímco předloni nepadla pokuta ani jediná, loni jich bylo šest.

Moc horko i chladno

V oblasti hygieny práce hygienici řešili 87 podnětů, z nichž pětinu, 21 procent, vyhodnotili jako oprávněné. Problémy se týkaly především teploty na pracovišti – vysoké v létě a nízké v zimě – nedostatečného větrání, nevyhovujícího nebo nedostatečně uklízeného sanitárního zařízení, špatné údržby pracovišť nebo neposkytování osobních ochranných pracovních prostředků zaměstnancům.

Záznamy středočeských hygieniků v roce 2018

* Zkontrolováno bylo:

- stravovacích zařízení 2366 (kontrol, včetně opakovaných, bylo celkem 2616): uloženo bylo 829 pokut v celkové výši 2 702 900 Kč; ze 743 kontrol školních jídelen (včetně výdejen, vývařoven či bufetů) se našly závady u 121 – zde padlo 93 pokut v celkové výši 249 500 Kč;

- koupacích vod 316 (z toho 120 přírodních koupališť a koupacích míst, 196 umělých koupališť, ale také 48 saun);

- jakosti pitné vody 479: uloženo bylo 25 pokut v celkové výši 62 000 Kč;

- zdravotnických zařízení 312;

- dětských letních rekreací 141: uloženo 6 pokut v celkové výši 12 500 Kč;

- pracovišť s prověřením pracovních podmínek 2435 (z toho 87 na základě podnětů): uloženo 51 pokut v celkové výši 284 000 Kč

* Nejčastěji řešené nedostatky:

- porušení povinností v zařízeních společného stravování a ve školských stravovacích zařízeních;

- neplnění povinnosti při provozování vodovodů pro veřejnou potřebu;

- neplnění jakosti vody ke koupání;

- nedoložení dokladů o zdravotní způsobilosti pracovníků;

- překročení limitů hluku z provozoven či z dopravy;

- nedodržení hygienických limitů mikroklimatických podmínek na pracovišti;

- nezajištění pracovně-lékařských služeb pro zaměstnance;

- nedostatky při nakládání s chemickými látkami a směsmi a při práci s azbestem;

- nedostatky zjištěné při dodávání biocidních přípravků a nebezpečných chemických látek a směsí na trh;

- nedostatky v zařízeních sociálních služeb a zdravotnických ambulancích;

- uvedení kosmetických výrobků na trh bez vyhovujícího označení;

- nerespektování takzvaného protikuřáckého zákona

Zdroj: Krajská hygienická stanice Středočeského kraje