V pátek jeho jméno uvedl web krajského úřadu v sekci určené pro dotazy novinářů. S tím, že Špok uspěl ve výběrovém řízení na šéfa spolku, který po přestěhování z Dolních Břežan působí přímo na krajském úřadu. Nahradil dosavadního ředitele Viléma Růžičku, jenž podle údajů hejtmanství odešel po vzájemné dohodě. Ten stál v čele SIC od loňska, kdy vystřídal předchozí ředitelku Rut Bízkovou.

Za Špokovu přednost označuje krajský úřad „velké profesionální zkušenosti“ s tím, že do SIC přináší znalosti z dlouhodobého působení na vedoucích pozicích ve společnostech zaměřených na strojírenství a energetiku. V poslední době o něm bylo nejvíc slyšet v dubnu, kdy ho ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO) odvolal z funkce ředitele státního podniku VOP CZ v Šenově u Nového Jičína (někdejšího Vojenského opravárenského podniku); ministr tehdy hovořil o nespokojenosti s činností vedení firmy i s komunikací podniku.

Právě této kapitole nepochybně budou věnovat pozornost středočeští opoziční politici. Nicméně krajský úřad připomíná, že nový ředitel SIC má i cenné zkušenosti z komunální politiky. Odkazuje tak na působení Špoka, reprezentujícího ODS, v čele obce Janovice u Frýdlantu nad Ostravicí v Moravskoslezském kraji. „SIC je jediné inovační centrum v České republice, které svoji činnost zaměřuje významně právě na obce a města,“ podotýká v té souvislosti krajský úřad.

Zmiňuje dále, že k 8. listopadu zaměstnává SIC celkem 38 pracovníků, z nichž je 27 zaměstnanců ve stálém pracovním poměru a 11 expertů zapojených do konkrétních projektů na základě dohod o provedení práce či pracovní činnosti. Náklady na mzdy pracovníků SIC se mají proti letošku v příštím roce snížit. Dá se to alespoň vyčíst z následujícího vyjádření: „V roce 2019 činí rozpočet na lidské zdroje 26,6 milionu korun, přičemž je předpokládáno čerpání ve výši 98 procent. Pro příští rok se počítá s částkou ve výši 23,4 milionu korun.“

V tiskové zprávě z 1. listopadu hejtmanství informovalo o tom, že 25. listopadu budou krajští zastupitelé rozhodovat o dotacích pro SIC na rok 2020 v celkové výši přes 40 milionů korun. „Tato částka pokryje nejen náklady na provoz a služby SIC, ale bude určena i na dva konkrétní projekty – Platinn (1,5 milionu) a Smart akcelerátor II,“ upozornila však Helena Frintová z kanceláře hejtmanky. „Oba slouží na podporu vývoje a inovací středočeských firem. Dalších pět milionů korun by mělo jít na Program Inovační vouchery a pět milionů na Program Kreativní vouchery,“ konstatovala.

Na samotné zajištění provozu SIC radní navrhují zastupitelům schválit částku 31,9 milionu korun. Radní pro oblast regionálního rozvoje, cestovního ruchu a sportu Martin Draxler (ANO) vysvětlil, že většina z této sumy půjde na mzdy. V pátek pak krajský úřad upřesnil, že do této částky se počítají i další náklady hrazené z rozpočtu SIC: například tuzemské a zahraniční cesty zaměřené na navázání a udržení spolupráce v oblasti vědy a výzkumu, dále pořádání konferencí a seminářů jak pro podnikatelskou sféru, tak pro obce a města – či mapování podnikatelských příležitostí. Počítá se však i s výdaji na vzdělávání zaměstnanců či s ryze provozními náklady: na vedení účetnictví, marketing, členské příspěvky ve významných organizacích i s administrativními výdaji: od pořizování překladů po zaplacení provozu multifunkčních zařízení zajišťujících tisk a kopírování.

Významné aktivity SIC v letošním roce

* Proběhla finalizace Akčního plánu RIS3 strategie Středočeského kraje na období 2019 – 2020, který schválila Rada pro konkurenceschopnost na svém XV. jednání konaném 24. 4. 2019.
* Byly zpracovány tři externí analytické studie, a to:
- Analýza stavu, networkingového a inovačního potenciálu v oblasti polytechnického vzdělávání na základních školách, středních školách i vyšších odborných školách a identifikace talentů v Středočeském kraji;
- Analýza potřeb a předpokladů pro řízení konceptu Smart Cities („chytrých měst“) ve Středočeském kraji;
- Analýza inovačního potenciálu kulturních a kreativních průmyslů pro SIC.
* Byla zajištěna kompletní příprava záměrů pilotních ověření v chystaném projektu Smart Akcelerátor II. Jde o projekty „SIC DigiEduLab“ a „Studijní stáže v oblasti kyberbezpečnosti“.
* SIC zahájilo spolupráci s americkými organizacemi NuScale Power (vývoj malých jaderných reaktorů), Idaho National Lab (energetika) a Associated Universities Inc. – a ve spolupráci s hejtmankou Středočeského kraje Jaroslavou Pokornou Jermanovou (ANO) zprostředkovalo řadu setkání mezi těmito organizacemi a domácími institucemi a společnostmi (Akademie věd ČR, Synpo).
* V březnu uspořádalo SIC mezinárodní akci Maker Challenge, a to v návaznosti na loňskou studijní cestu středočeské delegace do Mexika. Jednalo se o soutěž středních škol z Mexika, z Čáslavi, Kutné Hory a Rakovníka.
* V oblasti realizace „chytrého regionu“ proběhla pravidelná setkávání inovační platformy pro Smart City, a to dvakrát ročně za účelem sdílení dobré praxe v obcích Středočeského kraje.
* Letos také probíhal sběr údajů pro vytvoření Katalogu služeb výzkumných organizací formou osobních návštěv na pracovištích, která projevila zájem o zařazení do katalogu, jenž je právě ve finální fázi realizace.
* Podpora výzkumných organizací při komercializaci (SIC Science) byla v roce 2019 realizována formou specializovaného semináře na téma zakládání spin-off firem.
* Byl rozšířen projekt Welcome office, a to i formou poradenství.
* Zásadní původně neplánovanou aktivitou je příprava projektové žádosti do programu Horizont 2020. Jde o Středočeský program mobility vědců pro excelenci ve výzkumu, technologii a inovacích na podporu příchodu vědců do výzkumných organizací v kraji – MERIT.
* Proběhl další ročník SIC LAB ŠAVŠ ve spolupráci se Škoda Auto Vysokou školou.
* Na základě dosavadních zkušeností SIC navrhlo nový projekt SIC LAB Hackathon, jehož pilotní ročník se plánuje na letošní podzim ve spolupráci s platformou Podnikni.to a Škoda Auto Vysokou školou.
* Proběhla 4. výzva Středočeských inovačních voucherů s alokací 5 milionů korun se dvěma podprogramy. První se zaměřil na obvyklou spolupráci firem a výzkumných organizací. Druhý podprogram (s alokací 1 milion korun) se pilotně zaměřil na podporu start-upů a jejich spolupráci s výzkumnými organizacemi. Výzva byla dále nově vyhlášena jako průběžná s věcným expertním hodnocením bez využití losování. Od roku 2016 získalo v rámci inovačních voucherů do 31. 10. 2019 podporu 88 žádostí od 76 firem v celkové výši 12,6 milionu korun.
* Proběhla 2. výzva Kreativních voucherů Středočeského kraje s alokací 5 milionů korun (kdy část prostředků ve výši 0,9 milionu je určena na projekty průmyslového designu). Výzva je vyčerpána a SIC bude žádat kraj o navýšení prostředků, neboť v zásobníku projektů je již 11 žádostí za cca 1,8 mil. Kč. Od roku 2018 (kreativní vouchery startovaly později než inovační) do 31. 10. 2019 získalo podporu 47 žádostí od 44 firem v celkovém objemu 10 milionů korun.
* Středočeský kraj poskytl SIC prostředky ve výši 1,3 milionu korun na pilotní výzvu programu SIC Platinn, který využívá již v ČR ověřenou metodiku na podporu podnikatelů formou koučinku/mentoringu.
* Podnikatelům slouží další dvě inovační platformy, a to Social/Life Sciences a Smart Food, které se v roce 2019 sešly za účelem podpory navazování spolupráce a networkingu v oblastech zaměření platforem.
* SIC je zapojeno do pracovních skupin Středočeského kraje: Chytrý venkov, Strategie 2021+.
* SIC je rovněž aktivním členem Národního centra průmyslu 4.0.
* SIC podepsalo s partnerskými subjekty memoranda o spolupráci nebo poskytlo Letters of Intent pro jejich domácí i zahraniční projekty:
- Obce a města: Zdiby, Kostelec nad Černými lesy, Mníšek pod Brdy, Soběhrdy, Herink;
- Výzkumné organizace: Botanický ústav, ČVUT, ELI Beamlines, Imperial College Union London;
- Firmy: Innocrystal, Miia SE, Crepex Engineering, ART Carbon, F solutions;
- Jiné: CzechBio – asociace biotechnologických společností ČR, LTU Business (Švédsko), SpinLab Accelerator GmbH (Německo), Fraunhofer IAO, Krajské sdružení Národní sítě Místních akčních skupin Středočeského kraje.
* Projekt Smart Akcelerátor byl ukončen k 31. srpnu. Jeho hlavními výstupy v letošním roce byly:
- Akční plán RIS3 strategie Středočeského kraje na období 2019-2020 s 56 projektovými záměry;
- Tři velké externě zpracované analýzy spojené s cílovými skupinami SIC;
- Nový regionální brand „Inovace v srdci“, včetně promovideí, webu a marketingové a komunikační strategie;
- Uskutečnění čtyř jednání inovačních platforem, jednání Rady pro konkurenceschopnost, uspořádání čtyř specializovaných seminářů pro cílové skupiny.
* V březnu byla podána projektová žádost Smart Akcelerátor II ve Středočeském kraji, kterou v červnu hodnoticí komisí doporučila k financování s celkovou přiznanou dotací ve výši 57,65 milionu korun na období 9/2019 až 12/2022. Projekt byl zahájen 1. září.
* V rámci projektu RI2integrate proběhly pilotáže v oblasti vědeckých parků, PPI včetně pilotní ověření PPI v ČR, a také pilotáže v oblasti konceptu pro návštěvnická centra (tzv. visitor centres).
* SIC získalo certifikaci pro zapojení do projektu PPI Kompetenční centrum. Jako součást PPI kompetenčních center může nyní poskytovat poradenství v oblasti PPI (veřejných zakázek na inovační řešení).
* V rámci Projektu D-STIR proběhla příprava strategie RRI (odpovědný výzkum a inovace) v Podunají a testování metody STIR (společensko-vědního a technického přístupu) v laboratořích malých a středních firem (dvě pilotáže). Byla provedena druhá pilotáž nad rámec původního plánu projektu pro zajištění vyšší vypovídací hodnoty projektu a zpracování společná Strategie odpovědného výzkumu a inovací pro region Podunají.
* KetGate: SIC jako asociovaný partner projektu využilo možnost zapojení do sítě KetGate Points, která zprostředkuje kontakt podniků z ČR s výzkumnými organizacemi v osmi členských státech vznikající sítě.

* Přehled činností, které zajišťuje SIC pro Středočeský kraj:
- Systematickou komunikaci s cílovými skupinami – firmami, výzkumnými organizacemi, obcemi a městy, se školami. Prostřednictvím SIC může kraj vést diskuzi s těmito skupinami o jejich potřebách a hledat pro ně řešení. Samotný krajský úřad by neměl kapacity na to, aby problematiku řešil v takové šíři, v jaké to dokáže s pomocí SIC.
- Pořádání různých vzdělávacích, osvětových a jiných akcí vede k tomu, že instituce i jednotlivci sdílejí zkušenosti a nacházejí nová řešení. Sdílení know-how účastníků napříč sektory, případně i obory, napomáhá k interakcím mezi jednotlivými účastníky.
- Díky výše uvedené facilitační a zprostředkovatelské činnosti, podporované dále programy jako jsou inovační vouchery (pro spolupráci firem a výzkumných organizací) nebo SIC Platinn (pro spolupráci firem a expertů pomáhající s jejich rozvojem), dochází ke sběru podnětů, na které je SIC schopno reagovat přípravou nových projektů a opatření (například nový projekt Středočeský program mobility pro excelentní výzkum, inovace a technologie, podněty pro akční plány inovační strategie – viz. ZDE).

Zdroj: Krajský úřad Středočeského kraje