Získat příspěvek na projekty spolufinancované z evropských peněz či z národních zdrojů – to totiž vlastně není nic pro chudáky. Bez peněz pro dotace nelez, dala by se poupravit prastará moudrost.

Jak to chodí, vysvětluje hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO): „Obec, která požádá o peníze například z Integrovaného regionálního operačního programu, bude nejprve muset zaplatit náklady projektu sama – dopředu a ze svého.“ I když má dotaci schválenou předem, peníze získá až dodatečně.

Bezúročná půjčka

Potřeba takzvaného předfinancování představuje problém: malá obec s malým rozpočtem, jakých jsou v kraji stovky, si to sotva může dovolit, Změnu má přinést nový program finanční výpomoci od kraje: ten by poskytl potřebné peníze, jež obec vrátí, až dotaci skutečně dostane. Počítá s tím Středočeský Fond návratných finančních zdrojů, jehož zřízení navrhují radní zastupitelům.

Rozhodnutí o vzniku tohoto fondu, v němž by pro letošní rok mělo být k dispozici 50 milionů korun (20 milionů z fondu obnovy venkova a 30 milionů ze zůstatku hospodaření kraje v roce 2018), má padnout teprve v pondělí; jeho existenci však hejtmanka povazuje už za prakticky hotovou věc. S předstihem tedy ohlašuje: o dočasnou výpomoc nejdéle na jeden rok v minimální částce 250 tisíc korun a maximálně o pět milionů budou malé obce moci žádat od 1. března do 30. června.

Program je určen obcím do 500 obyvatel – a případně, v odůvodněných případech, i těm větším do tisíce hlav (ty však budou muset doložit finanční nesnáze neřešitelné vlastními silami včetně předchozích pokusů vypořádat se s touto situací a současně prokázat prospěšnost projektu).

Pomoc pro obce

Nový fond hejtmanka označila za dobrou zprávu pro starostky a starosty malých obcí, umožňující pustit se do větších plánů. „Pomůže odbourat obavy, že na realizaci projektu nebudou mít,“ připomněla Jermanová.

Stejně věc vidí i její náměstek s kompetencí pro oblast financí Gabriel Kovács (ANO), podle jehož poznatků je skutečně potřeba předfinancování pro mnohé radnice a vesnická zastupitelstva velký problém; pro leckteré dokonce jde o pomyslné klacky pod nohama, přes které se dále se svými záměry na obnovu a rozvoj obcí nedostanou „Díky návratné individuální finanční výpomoci z rozpočtu kraje na konkrétní projekt snáze překlenou dobu, než jim stát či evropský fond dotace poukáže,“ připomněl.

K žádostem, které se mají podávat prostřednictvím internetové aplikace na adrese dotace.kr-stredocesky.cz, Kovács uvedl, že jejich počet není omezen. „Další žádost ale bude moci žadatel podat až po schválení finančního vypořádání návratné finanční výpomoci poskytnuté žadateli,“ upozornil.

Oblasti chystané podpory malých obcí

Návratnou finanční výpomoc má být možno poskytnout obcím na předfinancování projektu spolufinancovaného z evropských fondů nebo z národních zdrojů v rámci následujících oblastí podpory a jejich specifických cílů:

* Projekty podpořené z Operačního programu Životní prostředí pro období 2014 – 2020 v Prioritní ose 3: Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika:
- 3.2 Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů

* Projekty podpořené z Operačního programu Životní prostředí pro období 2014 – 2020 v Prioritní ose 4: Ochrana a péče o přírodu a krajinu:
- 4.3 Posílit přirozené funkce krajiny
- 4.4 Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech

* Projekty podpořené z Operačního programu Životní prostředí pro období 2014 – 2020 v Prioritní ose 5: Energetické úspory:
- 5.1 Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie
- 5.2 Dosáhnout vysokého energetického standardu nových veřejných budov

* Projekty podpořené z Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 – 2020 v Prioritní ose 2: Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů:
- 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení

Zdroj: Krajský úřad Středočeského kraje