Nejen zájemci o zbrojní průkaz, mají možnost podat jakoukoli žádost v rámci Středočeského kraje na kterémkoliv kontaktním místě se zbrojní agendou, policisté žádost sami postoupí příslušnému kontaktnímu místu Oddělení správního řízení Odboru služby pro zbraně a bezpečnostní materiál.

Žádost za stovku

Změny, které začnou platit od 1. července, vysvětlila Dagmar Červinková, vedoucí odboru služby pro zbraně a bezpečnostní materiál Krajského ředitelství policie Středočeského kraje.

„Do konce června je žádost o vykonání zkoušky odborné způsobilosti o vydání ZP bezplatná. Od 1. července žadatel  zaplatí při jejím podání 100 korun. Nové, barevně odlišné formuláře budou mít sjednocené vyplňování. Zaškrtnu pouze to, co požaduji, co chci. Žádosti lze vyplnit i elektronicky na počítači, budou propisovatelné. Pokud si jakýkoliv žadatel formulář vytiskne černobíle,  takové budeme akceptovat," uvedla Dagmar Červinková.

Místo papíru internet

Pro zjednodušení administrativy občané mohou poslat „svému zbraňovému" kontaktnímu místu žádost internetem, ale v tom případě musí mít buď datovou schránku případně elektronický podpis.Při osobním jednání občané zaplatí na místě kolek požadované hodnoty, nebo lze správní poplatek uhradit bankovním převodem na účet krajského ředitelství policie. „Číslo účtu uveřejníme na policejních webových stránkách, případně informace poskytne příslušné kontaktní místo," upřesnila vedoucí odboru.

Noční dalekohled

Při žádosti o ZP k loveckým účelům už nebude muset občan předkládat lovecký lístek. Myslivci si navíc budou moci požádat o výjimku k používání dalekohledu pro noční vidění. K žádosti o udělení výjimky (noktovizor je vedený jako zakázaná zbraň kategorie A) předloží lovecký lístek a zaplatí 1 000 korun.

Pro žádost o ZP policisté budou potřebovat už jen jednu fotografii ve formátu pro občanský průkaz nebo cestovní pas. Kdo si požádá o prodloužení ZP ještě do konce června, zaplatí jen 500 korun za každou skupinu ZP, ale platnost dokladu zůstane pět let. Od července zaplatí 700 korun, ale ZP bude mít na deset let.

Na novém ZP už nebude zapsáno místo pobytu, nýbrž jen ČR, takže držitelům odpadne povinnost hlásit změnu pobytu. Odbornou zkoušku může držitel ZP a zbraně složit nejen v rajónu kontaktního místa podle bydliště.

„Může požádat o vykonání zkoušky jinde, ale žádost musí být smysluplně odůvodněna. Například městští strážníci v místě pracoviště," upozornila plukovnice Červinková.

Jednotné zkoušky

Odborné zkoušky, rozdělené podle skupiny (ke sběratelským, sportovní nebo loveckým účelům, k výkonu zaměstnání nebo povolání, k ochraně života, zdraví a majetku) budou shodné pro všechny. Lišit se mají praktické střelby a manipulace.

„Úplnou novinkou je vzdání se zbrojního průkazu, skupin nebo skupiny. V písemném podepsaném prohlášení  držitel ZP uvede své osobní údaje, číslo ZP, skupinu ZP, které se držitel vzdává, datum a podpis. Dnem doručení kontaktnímu místu platnost ZP zaniká," upozornila Dagmar Červinková.

Policie vydá držiteli ZP, který se vzdal některé skupiny ZP, po předložení fotografie bez žádosti nový ZP s dobou platnosti původní ZP, ve kterém budou vyznačené pouze skupiny ZP, kterých se držitel nevzdal. Pokud by si ale ozbrojenec druhý den změn rozmyslel a chtěl si ZP nakonec nechat, čeká ho absolvování celé procedury, jako by to byl nový žadatel.

Centrální databáze

S novelizací zákona o zbraních souvisí i spuštění Centrálního registru zbraní, kvůli němuž bude poslední červnový týden provoz nejen středočeských kontaktních míst Odboru služby pro zbraně a bezpečnostní materiál omezený. „Nebudeme vydávat doklady na počkání a dělat administrativní úkony, protože počítačový systém nepůjde. Ale policisté na služebně budou," ujistila Dagmar Červinková.

Do Centrálního registru zbraní musí do tří měsíců prodejci zbraní všechny zapsat.

„Podnikatelé mají povinnost zbraně, které mají na skladě, včetně střeliva, do databáze zapsat. Pokud se v registru zbraň neobjeví, nebude ji podnikatel moci prodat," konstatovala vedoucí odboru.

Zbraňová amnestie

Od 1. července do konce letošního roku bude vyhlášená zbraňová amnestie, kterou může bez sankcí využít každý, kdo má doma nelegálně nepřihlášenou zbraň kategorie A, B, C, D nebo její hlavní část i střelivo.

„Aniž by byl obviněný z nedovoleného ozbrojování, může ji občan odevzdat kterémukoliv útvaru policie do úschovy nebo přenechá ve prospěch státu. Nejen v kontaktním místě, ale i na nějakém obvodním oddělení a dalších služebnách. Policisté zbraň převezmou, potvrdí její převzetí. Ten, kdo zbraň, její hlavní část nebo střelivo, může požádat o vydání příslušných dokladů opravňujících k jejich držení, jsou-li zákonem vyžadovány," ubezpečila Dagmar Červinková.

Odevzdaná zbraň každopádně poputuje na kriminalistickou expertizu, zda s ní nebyl spáchán trestný čin. Na balistiku tak půjde zbraň, kterou osoba bude chtít zpět, stejně tak i ta, kterou osoba chtít nebude.

Ztráta spolehlivosti

Zjednodušení zbraňové administrativy bude od platnosti novely vyvážené zpřísněním sankcí.

„Po převzetí žádosti o ZP ověřujeme bezúhonnost a spolehlivost fyzické osoby.

U spolehlivosti občana  mimo jiné ověřujeme i to, kdo pro vnitřní pořádek a bezpečnost představuje vážné nebezpečí svým jednáním, za které byl v posledních třech letech pravomocně uznán vinným ze spáchání více než jednoho přestupku na různých úsecích.

Nově se tak bude posuzovat jednání na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi nebo obdobného přestupku proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích.

Pokud tedy  někdo bude chycen s alkoholem v organizmu při řízení vozidla, nebude splňovat podmínku spolehlivosti a může tak dojít i k odnětí ZP," varovala vedoucí odboru služby pro zbraně a bezpečnostní materiál.

Průkaz vždy s sebou

Novou skutkovou podstatou přestupků je, když držitel ZP skupiny A až E u sebe nemá zbrojní průkaz nebo průkaz zbraně, má-li u sebe zbraň kategorie A, B nebo C nebo střelivo do této zbraně.

Zbraň je možné prodat, darovat a převádět pouze na držitele ZP, který má povolenou příslušnou skupiny.

Při převodech z osoby na osobu se, na rozdíl od období, kdy byla balistická zkouška povinná, nemusí zbraň nechat pověřit zkušebnou.

Nové poplatky

Žádost o vydání ZP za každou skupinu oprávnění (je 500 Kč) nově 700 Kč. Průkaz zbraně (teď 200 Kč) nově 300 Kč. Žádost o rozšíření skupin ZP (500 Kč) bude 700 Kč. Přihláška na zkoušky 100 Kč, dosud bezplatná. Žádost o držení nebo nošení zbraně kategorie A (noktovizor) 1000 Kč. Platba komisaři za zkoušku (původně 300 Kč) bude 600 Kč.

Kontaktní místo benešovské  pobočky  Odboru služby pro zbraně  a bezpečnostní materiál. sídlí v ulici K Pazderně. Úřední hodiny jsou v pondělí a ve středu  od  8 do 17 hodin. Podle ujištění vedoucí odboru si lze zavolat  na  telefonní  číslo  974 871 300 a domluvit si jiný termín.