Takzvaný zásobník projektů nyní obsahuje přes pět stovek záměrů připravených pro to, aby se mohly ucházet o spolufinancování z evropských zdrojů, připomněla v úterý dosluhující hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO). „Kraj čeká rozpočtově náročné období a klíčem k jeho zvládnutí je úspěšné čerpání dotací,“ zdůraznila hlavní myšlenku, kterou už připomněla i její očekávaná nástupkyně Petra Pecková (za STAN).

Jak na to, se snaží radit nynější hejtmanka: „Je třeba pravidelně aktualizovat a zpřesňovat seznam projektů připravovaných pro nové programové období 2021–2027.“ Nyní například považuje za zásadní sledovat změny v souvislosti s dopady koronavirové pandemie – s ní totiž souvisejí úpravy dotačních pravidel včetně posunu v podporovaných tématech i podílu podpory určené pro kraje. Důsledkem jdou nutné revize i některých již připravených projektů. Pokorná Jermanová současně zdůraznila, že jako podstatné vidí i pokračování jednání s představiteli pražského magistrátu o uzavření memoranda o vzájemné spolupráci.

Nynější hejtmanka připomněla vlastní zkušenost z podzimu 2017, kdy se sama ujímala vlády a od předchůdců z řad ČSSD a KSČM mohla převzít jen minimum nachystaných projektů. Takhle to tedy říkala v té době, kdy moc přebírala tehdejší nová koalice spojující ANO s nynějšími oponenty. Následně přišlo koaliční zemětřesení, kdy se ANO za podpory KSČM dalo do party právě se sociálními demokraty, a tak už Pokorná Jermanová neukazuje tak adresně. Trvá však na tom, že v roce 2017 byla příprava projektů „objemově na velmi nízké úrovni“ – nicméně zdůrazňuje, že díky dobré práci na všech odborech krajského úřadu se to podařilo napravit.

„Zahájili jsme intenzivní koordinaci přípravy projektů napříč odbory a organizacemi kraje a dnes můžeme říci, že se nám podařilo náš kraj dostat ze situace, která nebyla dobrá, na špičku v přípravě a realizaci dotačních programů v končícím programovém období,“ pochválila období svého působení – přičemž i budoucí náměstek hejtmanky s kompetencí pro finance a strategie Věslav Michalik (STAN) Deníku potvrdil, že existují záměry v různých oblastech činnosti kraje, na které lze navazovat a dál je rozvíjet.

Součástí opatření, o nichž nynější hejtmanka hovořila, bylo ustanovení pracovní skupiny Strategie, jež začala na přípravách projektů pro chystané nové programové období 2021–2027 pracovat počátkem loňského roku. Často se v té souvislosti hovořilo o „včasné přípravy projektů EU 2021+“, nicméně jde nejen o konkrétní záměry, ale také o nastavení strategických plánů a priorit kraje ve vazbě na využití vlastních prostředků i dotací z evropských a národních zdrojů. Nástupce odcházející radní vyzývají k pokračování, aby tyto přípravy mohly nést očekávané ovoce.

Témata řešená skupinou Strategie:
- Digitalizace kraje, přičemž bylo zdůrazněno, že byla vytvořena silná skupina v rámci Venkov pro život 4.0 a že Středočeský kraj vyvíjí v této oblasti nadprůměrnou aktivitu
- Sledování programové přípravy na období 2021+ včetně hledání finančních prostředků pro aktivity ze zásobníků projektů a investic v rámci stanovených prioritních oblastí – a současně se zohledňovala informace, že 75 procent prostředků z ERDF neboli Evropského fondu pro regionální rozvoj bude koncentrováno do cílů 1 (Inteligentnější Evropa) a 2 (Zelenější, nízkouhlíková a odolnější Evropa)
- ITI neboli dotační program pro rozvoj metropolitních oblastí: pro prstenec kolem Prahy se pracovní skupina usnesla na nutnosti dojednání memoranda o spolupráci Středočeského kraje a hl. m. Prahy; jde však také o ITI v okolí Mladé Boleslavi a zahrnutí periferních oblastí do krajské finanční podpory, aby nebyly opomenuty – mimo jiné z debat nad projekty ITI vyvstal požadavek zanést mezi strategické záměry více aktivit z oblastí výstavby a oprav silnic, zařadit dosud opomíjené rozšíření kapacit škol, další navrhované projekty byly z oblasti energetiky, cestovního ruchu a zvažovány byly cyklostezky
- Další varianta čerpání finančních prostředků – komunitární programy: začala spolupráce se společností Access EU, která je expertem na programy EU
- Strategie územního obvodu Středočeského kraje na období 2019–2024, s výhledem do 2030
- Regionální akční plán, jehož role měla být posílena a byly diskutovány klíče pro rozdělení do připravovaných „finančních obálek“
Zdroj: Krajský úřad Středočeského kraje