Vydat se cestou zřízení zelených porostů na střechách veřejných budov tam, kde je to možné, Pecková mimo jiné doporučovala kolegům v rámci konference Zásobování pitnou vodou v kontextu (nejen) klimatických změn, kterou v květnu 2019 připravily Univerzitní centrum energeticky efektivních budov a Středočeské inovační centrum. Od té doby se stala spousta věcí. Pecková má nyní našlápnuto k tomu, že bude za STAN zvolena hejtmankou. Chystá se tedy využít mnichovické zkušenosti i v době, kdy už nebude stát jen v čele města, ale celého Středočeského kraje?

Nové plány vzejdou ze spolupráce

Tyhle poznatky určitě nezapadnou, řekla Deníku. „Stoprocentně budeme podobné projekty připravovat ve spolupráci s radní pro oblast životního prostředí a zemědělství Janou Skopalíkovou, odkázala Pecková na budoucí spolupráci s kolegyní z týmu Pirátů. S tím, že samotný krajský úřad na pražském Smíchově sice možnost k ozelenění nenabízí, ale příležitost by se mohla naskytnout u řady příspěvkových organizací kraje.

K těm mimo jiné patří i řada středních škol. To, že v oblasti ekologie má nové vedení kraje i spoustu dalších záměrů, jež odráží poměrně obsáhlá pasáž věnovaná této oblasti v programovém prohlášení rady kraje, potvrdil Deníku také budoucí náměstek hejtmanky a radní pro oblast financí, dotací a inovací Věslav Michalik (STAN).

Na jídelnu má dojít v příštím roce

Ozelenění střech je krok správným směrem – a na jídelně by do toho šlo město i bez dotace; pokud by se nepodařilo získat příspěvek, zaplatilo by vše z vlastních peněz, řekla Pecková loni Deníku. Nyní už předpokládá, že to nebude třeba.

Záměr vybudovat školní jídelnu s kuchyní, kde bude střecha blížící se 800 metrům čtverečních, se posunul od projektování do fáze výběrového řízení na zhotovitele, řekla Pecková Deníku. S tím, že do poloviny listopadu by mohlo být rozhodnuto – a v příštím roce by město chtělo stavět.

S financováním výstavby jídelny s kuchyní pomůže jak dotace od ministerstva financí, tak 10 milionů z krajského infrastrukturního fondu. „A usilovat budeme i o získání příspěvku na střechu,“ řekla Deníku Pecková – s tím, že v tomto případě je ve hře snaha o získání dotace od Státního fondu životního prostředí.

Plány nových radních kraje pro životní prostředí a zemědělství

- Podpoříme obnovu a ochranu stávajících prvků přirozeně zachycujících vodu – např. mokřadů, pramenišť, tůní a meandrů, namísto budování betonových nádrží a koryt. Vytvoříme koncepci ochrany zdrojů vody a oblastí vsakování.

- Podpoříme vznik malých vodních útvarů v krajině – rybníků, malých nádrží, poldrů apod. s ohledem na stávající krajinné prvky. Naopak nepodpoříme výstavbu neodůvodněných větších vodních děl na území kraje. Na úrovni kraje vytvoříme pracovní skupinu, která bude obcím, firmám i jednotlivcům pomáhat s přípravou projektů.

- Podporujeme zasakování a odpar srážek v krajině i ve městech místo jejich odvádění a budování např. zasakovacích průlehů či zatravňování protierozních pásů. Hodláme zmapovat a na základě výzkumů upravit meliorační systémy, abychom dosáhli zvýšení hladiny podzemní vody, a byla tak zadržována voda za všech intenzit deště.

- Aktualizujeme krajskou koncepci likvidace a recyklace směsných i tříděných komunálních odpadů tak, aby se obce s dostatečným předstihem mohly připravit na ukončení skládkování. Budeme usilovat o rozšíření možností oběhového nakládání s odpady, které upřednostňujeme před spalováním a skládkováním. Budeme podporovat zavádění nových technologií na bezemisní likvidaci plastových odpadů, které jsou již v prototypové fázi vývoje. Celkově budeme podporovat oběhovou ekonomiku jako příležitost pro vytvoření úplně nového průmyslového odvětví.

- Podpoříme propojování vodárenských soustav a výstavbu skupinových vodovodů v místech s problematickým zásobováním pitnou vodou (Rakovnicko, Slánsko apod.), v menších obcích podpoříme výstavbu kanalizace, a to i kanalizace decentralizované (domovní a kořenové čistírny) a budeme podporovat využití moderních technologií při monitorování ztrát a kvality vody. Podpoříme obce při řešení problémů spojených s vysycháním studní.

- V souladu s dlouhodobými klimatickými cíli zohledníme požadavky na snížení energetické náročnosti při výstavbě i rekonstrukci budov ve vlastnictví kraje.

- Zvýšíme podíl zeleně v krajině a okolo dopravních komunikací ve vlastnictví kraje způsobem, který neohrozí bezpečnost silničního provozu. Podpoříme přirozenou obnovu v lesích s cílem dosáhnout druhově a porostně pestrých a odolných lesů.

- Ve spolupráci s profesními zemědělskými organizacemi budeme podporovat udržitelné a šetrné hospodaření v krajině včetně snižování míry využívání pesticidů.

- Budeme dbát na to, aby nedocházelo k záboru kvalitní zemědělské půdy za účelem nové výstavby.

- Podpoříme pokračování kotlíkových dotací. Zaměříme se i na snižování světelného a hlukového znečištění.

- Podpoříme lokálnost a udržitelnost v dodávkách biopotravin a lokálních potravin zemědělců a producentů do krajem zřizovaných škol, nemocnic, sociálních zařízení a institucí.

- Budeme podporovat projekty ekologické výchovy, které budou na odpovídající odborné úrovni. Zároveň budeme podporovat projekty zaměřené na propagaci lokálních potravin či biopotravin a rozšiřování povědomí o možnostech cirkulární ekonomiky.

Zdroj: programové prohlášení nové rady kraje